ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
65. schôdza
Číslo: CRD-26/2021
226
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 11. marca 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Petra KREMSKÉHO a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákonč. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 381)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Petra KREMSKÉHO a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákonč. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 381);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Petra KREMSKÉHO a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákonč. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 381) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok