1
Príloha I: Nové iniciatívy1
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
Európska zelená dohoda
1.
Balík návrhov Fit for 55
a)
revízia systému na obchodovanie s emisiami (ETS) vrátane námorníctva, letectva a systému CORSIA, ako aj návrh týkajúci sa ETS ako vlastného zdroja (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 2. štvrťrok 2021);
MŽP SR
MF SR
MDV SR
MH SR
Vysoká priorita - ETS predstavuje hlavný nástroj na znižovanie emisií
skleníkových plynov v EÚ, v ktorom zaradené zdroje pokrývajúce cca 40% všetkých emisií. Z pohľadu SR bude kľúčové, aby boli akékoľvek zmeny podrobne analyzované. V prípade pridania nových odvetví, hlavne pokiaľ ide o cestnú dopravu a budovy, budú musieť byť zavedené nové monitorovacie mechanizmy a spustený pilotný systém pre tieto nové odvetvia, aby sa zabránilo prípadnému narušeniu trhu s emisnými kvótami. SR vo všeobecnosti podporuje opatrenia zamerané na zníženie emisií a dosiahnutie klimatických cieľov do roku 2030 i napriek podstatnému zvýšeniu odvodov do rozpočtu EÚ. SR očakáva ďalšie kroky EK v tejto oblasti a rozšírenie mechanizmu na letecký a námorný sektor so zmenami vo výške príspevkov do modernizačného fondu by nemali mať výrazný vplyv na výšku odvodov SR. Je veľmi dôležité pre SR sledovať vývoj zavádzania tohto nového zdroja a ako kompromis medzi zvýšenými nákladmi na odvody a dosiahnutie klimatického cieľa do roku 2030 by mohol byť mechanizmus, ktorý by reflektoval štartovaciu pozíciu jednotlivých členských štátov.
1 V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva Komisia v tejto prílohe poskytuje ďalšie informácie (ak takéto informácie k dispozícii) o iniciatívach zahrnutých do jej pracovného programu. Tieto informácie, ktoré sa vedľa každej iniciatívy uvádzajú v zátvorkách, len orientačné, a môžu sa počas prípravného procesu zmeniť, a to najmä vzhľadom na výsledok posúdenia vplyvu.
2
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
b)
mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) a návrh CBAM ako vlastného zdroja (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 2. štvrťrok 2021);
MF SR
MŽP SR
MH SR
Vysoká priorita - Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach
predstavuje jednu z možností, ako riešiť riziko úniku uhlíka. Hlavným nástrojom tu však stále ostáva bezodplatná alokácia v rámci ETS. Z pohľadu SK bude preto dôležité, ktoré konkrétne odvetvia budú zahrnuté do tohto nového mechanizmu a ako bude riešená „dvojitá“ podpora v prípade tých odvetví, ktoré budú zahrnuté aj do tohto mechanizmu a zároveň budú dostávať bezodplatnú alokáciu. SR verí v prínos tohto nového zdroja, ktorým sa podarí priblížiť k dosiahnutiu cieľu klimatickej neutrality.je otvorené ďalším krokom EK v danej oblasti. Očakáva sa široká diskusia najmä pokiaľ ide o reakciu medzinárodných partnerov nakoľko hrozí pokles exportných príjmov obchodných partnerov a prípadné zavedenie kompenzačných opatrení voči EÚ. Je preto veľmi dôležité pre SR sledovať vývoj následných diskusií k primárnej legislatíve.
c)
nariadenie o spoločnom úsilí (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ods. 1 ZFEÚ, 2. štvrťrok
2021);
MŽP SR
Vysoká priorita- Pri revízií nariadenia o spoločnom úsilí (ESR) bude
z pohľadu SK potrebné zachovať dohodnuté princípy, hlavne pokiaľ ide o férové zdieľanie úsilia a nákladovú efektívnosť. Slovensko si uvedomuje svoju úlohu a aj preto sa v rámci národného klimatického a energetického plánu zaviazalo znížiť emisie v týchto odvetviach o 20% do roku 2030 (oproti 12% stavovaných v európskej legislatíve). Pri ESR by mali byť tiež zachované flexibility, keďže dosahovanie týchto cieľov bude náramne zložité.
3
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
d)
zmena smernice o obnoviteľných zdrojoch energie s cieľom naplniť ambície nových cieľov v oblasti klímy do roku 2030 (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 194 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021);
MH SR
Vysoká priorita- Zvyšovane podielu obnoviteľných zdrojov sa
považuje za účinný nástroj znižovania emisií GHG a na základe dopadovej štúdie EK pre cieľ najmenej 55% by mal tvoriť ich podiel na konečnej energetickej spotrebe v roku 2030 v rámci integrovaného energetického systému približne 38,5%. Hlavné opatrenia sa môžu týkať stanovenia povinného cieľa pre sektor vykurovania a chladenia, vrátane cieľa pre centrálne zásobovanie teplom, postupnej elektrifikácie dopravy, využívania nízkouhlíkových palív a biopalív. Zvýšená pozornosť bude venovaná cezhraničným projektom v OZE.Z pohľadu SR pôjde o politicky citlivý návrh na zvýšenie cieľov OZE. súčasná miera ambície je spojená s vysokými investičnými nákladmi a dopadmi na ceny energie. Zvýšená klimatická ambícia smerom ku klimatickej neutralite si vyžiada zvýšenie úsilia pri OZE, ČŠ by však mala byť ponechaná maximálna flexibilita. SK nesúhlasí s povinnými národnými/sektorovými cieľmi. Akékoľvek zvýšenie cieľa by malo byť sprevádzané posilneným financovaním.
e)
zmena smernice o energetickej efektívnosti s cieľom naplniť ambície nových cieľov v oblasti klímy do roku 2030
(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 194 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021);
MH SR
Vysoká priorita - Na základe impact assessementu k Oznámeniu EK
„Posilnenie európskych ambícií v oblasti klímy do roku 2030“ bude potrebné pre dosiahnutie klimatického cieľa zvýšiť cieľ pre energetickú efektívnosť na približne 36% z konečnej energetickej spotreby. Dosiahnutie ambicióznejšieho cieľa si bude vyžadovať najmä väčšie úspory v sektore budov, pričom možné riešenia zverejnila EK v rámci Oznámenia „Renovačná vlna“ dňa 14. 10. 2020, kde avizuje EK rozšíriť povinnosť miery obnovy na všetky verejné budovy (v súčasnosti len budovy ústredných orgánov štátnej správy, ktoré tvoria len 4,5% verejných budov) v Smernici o energetickej efektívnosti.
SK nesúhlasí s automatickým zvyšovaním cieľov pre energetickú efektívnosť a záväznosťou na národnej úrovni. SR by rovnako nesúhlasila s povinným zavádzaním povinných schém energetickej efektívnosti podľa článku 7 Smernice o energetickej efektívnosti.
f)
revízia nariadenia o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva (legislatívna iniciatíva
MPRV SR
Stredná priorita - SR podporuje revíziu nariadenia; pozícia sa bude
odvíjať od obsahu návrhu. Vo všeobecnosti však zastávame názor, že revízia by mala náležite zohľadniť očakávané budúce okolnosti súvisiace s projektovanou vekovou štruktúrou lesných porastov.
4
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ods. 1 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021);
Aktuálna veková štruktúra lesných porastov na Slovensku bude limitovať záchyty skleníkových plynov v budúcnosti.
g)
znižovanie emisií metánu v energetickom sektore (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, články 192 a 194
ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021);
MH SR
Stredná priorita - Návrh by sa mal týkať povinného merania,
vykazovania a overovania pre všetky emisie metánu súvisiace s energetikou. Okrem toho by takéto právne predpisy mali obsahovať záväzok zlepšiť postupy zisťovania únikov a ich opravy, pokiaľ ide o všetku infraštruktúru pre fosílne plyny, ako aj ďalšiu infraštruktúru, ktorá produkuje, prepravuje alebo využíva plyn, a to aj ako surovinu. Komisia ďalej preskúma možnosti týkajúce sa možných cieľov alebo noriem znižovania emisií metánu alebo iných stimulov, pokiaľ ide o spotrebu energie z fosílnych zdrojov v alebo dovoz takejto energie do EÚ. SR vníma potrebu monitoringu emisií metánu v sektore energetiky, otázna je použitá metodika a náklady s ňou spojené. To sa týka aj navrhnutých postupov zisťovania únikov a ich opravy (LDAR), ktoré môže byť nákladné najmä v prípade hustej plynárenskej siete. Zároveň bude potrebné zamedziť duplicitným povinnostiam a prihliadnuť na proporcionalitu navrhovaných opatrení, a to aj z pohľadu ich dopadu na ceny energie.
h)
revízia smernice o zdaňovaní energie (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu; 2. štvrťrok 2021);
MF SR
Vysoká priorita - SR si uvedomuje naliehavosť a významnosť
uvedenej agendy, a to jednak v kontexte Green Dealu a jeho priorít a cieľov a jednak v kontexte daňovej politiky. Revízia smernice je nutná z dôvodu zastaranosti tej pôvodnej a potreby jej novelizácie najmä s ohľadom na nové technológie, produkty a vývoj európskych ekonomík a cieľov ako v oblasti ochrany životného prostredia, tak i energetiky a daňovej politiky. Trh prináša nové produkty, zdaňovanie ktorých je potrebné podchytiť a nastaviť podmienky trhu tak, aby bol systém spravodlivý a proporcionálny a zároveň sledoval ciele daňovej politiky, teda zamedzil daňovým podvodom a podporil výber daní do štátneho rozpočtu. Výzvou bude tiež nastaviť nové pravidlá štátnej pomoci, ktoré by mali v praxi fungovať flexibilnejšie a reálnejšie odrážať osobitosti trhov a ekonomík jednotlivých členských štátov.Európska rada podporila revíziu legislatívneho rámca pre zdaňovanie energií, čo by malo prispieť k napĺňaniu ekonomických a environmentálnych cieľov. Revízia legislatívneho rámca by mala predovšetkým zlepšiť fungovanie vnútorného trhu EÚ, zabezpečiť väčšiu právnu istotu, podporiť prechod ku klimaticky neutrálnej a
5
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
prispieť k dlhodobej konkurencieschopnosti a členských štátov. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná najmä biopalivám, novým energetickým produktom, zdaňovaniu sektora námornej a leteckej prepravy, dopadom na štátne rozpočty a pravidlám štátnej pomoci. Daňová politika by mala byť zosúladená s ostatnými politikami, ich cieľmi, nástrojmi a legislatívou. Za dôležitú považuje flexibilitu pre jednotlivé členské štáty s ohľadom na ich domáce východiskové podmienky.
i)
revízia smernice o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021);
MDV SR
MH SR
Vysoká priorita - SK silné zastúpenie automobilového priemyslu,
preto budú všetky zmeny v legislatíve pre toto odvetvie vnímané veľmi citlivo. Dosiahnutie súčasných cieľov bude veľmi zložité. Preto by sme sa tu mali v prvom rade zamerať na nástroje, ktoré zabezpečia naplnenie týchto cieľov, ako napríklad budovanie nabíjacej infraštruktúry, revízia nariadenia TEN-T a revízia smernice o alternatívnych palivách. potom by sme mali pristúpiť k zvýšeniu cieľov pre toto odvetvie.
j)
revízia nariadenia, ktorým sa stanovujú emisné normy CO
pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ods. 1 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021);
MŽP SR
MDV SR
Stredná priorita - SR silné zastúpenie automobilového priemyslu,
preto všetky zmeny pre toto odvetvie vnímané veľmi citlivo. Mali by sme sa v prvom rade zamerať na nástroje, ktoré zabezpečia naplnenie týchto cieľov, ako napr. budovanie nabíjacej infraštruktúry, revízia nariadenia TEN-T a revízia smernice o alternatívnych palivách. potom by sme mali pristúpiť k zvýšeniu cieľov pre toto odvetvie. Zároveň veľmi dôležitým prvkom bude realizovateľnosť navrhnutých opatrení pri vozidlách uvádzaných na trh.
k)
revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 194
ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021);
MDV SR
Stredná priorita - Revízia smernice o EHB zahŕňať návrh na
povinné štandardy pre minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť, aktualizáciu rámca pre EPC (energetické certifikáty), rozšírenie požiadaviek na obnovu pre všetky verejné budovy. SK vykonala transpozíciu smernice 2018/844 v roku 2019 a v súčasnosti nevníma akútnu potrebu revízie smernice o EHB. Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť v SK po roku
6
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
2020 nastavené na prísnu úroveň výstavby takmer nulových budov aj pre všetky významne obnovované budovy. SK patrí k lídrom v oblasti obnovy budov a vníma snahu EK zabezpečiť revíziou smernice spoločný rámec a zjednocujúce nastavenie v požiadavkách na EHB pre všetky ČŠ.
l)
revízia tretieho energetického balíka pre zemný plyn (smernica 2009/73/EÚ a nariadenie č. 715/2009/EÚ) s cieľom regulovať konkurenčné trhy s dekarbonizovaným plynom (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 194 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021).
MH SR
Vysoká priorita - Cieľom revízie je najmä úprava pravidiel v oblasti
cenovej regulácie a ochrany spotrebiteľa na trhu so zemným plynom (podobná úprava pravidiel bola prijatá v revízii smernice 2009/72/EÚ o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou) a tiež prispôsobenie modelu trhu so zemným plynom a plynárenskej infraštruktúry novým požiadavkám, ktoré vyplynú z Európskej zelenej dohody resp. cieľov v oblasti klímy a energetiky a prechodu hospodárstva a priemyslu ku klimatickej neutralite do roku 2050. Kľúčové bude zachovanie využívania existujúcej plynárenskej infraštruktúry, ktorá bude nevyhnutná pre ďalšiu integráciu vodíka. Pre zvyšovanie podielov vodíka bude nutná modernizácia plynárenskej siete, ktorá si bude vyžadovať nemalé finančné prostriedky. Financovanie úprav plynárenskej siete s cieľom prepravy zmesi vodíka so zemným plynom resp. čistého vodíka a jeho uskladnenia by malo byť riešené v rámci pripravovanej revízie Nariadenia TEN-E.
2.
Balík predpisov o obehovom hospodárstve
a)
iniciatíva v oblasti udržateľnej produktovej politiky vrátane revízie smernice o ekodizajne (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021);
MH SR
MŽP SR
Vysoká priorita - Rámec pre udržateľnú produktovú politiku tvorí
základnú kostru nového Akčného plánu pre obehové hospodárstvo.
b)
obehová elektronika (nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2021).
MH SR
MŽP SR
Stredná priorita - Cieľom iniciatívy je zavádzanie stimulov pre rozvoj
udržateľnej produktovej politiky, čo prispieva k zavádzaniu obehového hospodárstva a je základnou víziou Akčného plánu pre obehového hospodárstvo. Súčasťou legislatívnej iniciatívy je revízia pôsobnosti smernice o ekodizajne a to nad rámec energeticky významných výrobkov. Revízia by podľa informácií EK mala viesť k úpravám metodológie procesu ekodizajnu s dôrazom na predlžovanie životnosti, opätovného využívania výrobkov a obsahu nebezpečných látok vo výrobkoch. Z pohľadu SR je kľúčové, aby revízia smernice a celá
7
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
iniciatíva bola hodnotená z pohľadu nie len vplyvov na životné prostredie, ale aj z pohľadu dopadov na podnikateľské prostredie a náklady pre spotrebiteľov. Iniciatívu by malo sprevádzať dôsledné hodnotenie dopadov (Impact Assessment), ktoré obsiahne aj uvedené aspekty.
Všeobecný únijný environmentálny program do roku 2030 tzv. 8. EAP
presadzovanie ambícií zameraných na nulové znečistenie (zero pollution ambition), a to v prípade ovzdušia, vody a pôdy, a ochrana zdravia a pohody Európanov;
MŽP SR
MPRV SR
Vysoká priorita Uvedený návrh predstavuje súčasť dlhodobej vízie
a stratégie v oblasti ochrany životného prostredia a zmeny klímy do roku 2050 a ustanovuje podporný rámec umožňujúci dosiahnutie prioritných cieľov. Bude zabezpečovať pravidelné meranie pokroku pri dosahovaní týchto cieľov, ktorý by mal v konečnom dôsledku informovať tvorcov politík o tom, či environmentálne politiky dostatočne ambiciózne na to, aby sa mohol dosiahnuť hlavný dlhodobý cieľ, ktorým je zabezpečenie blahobytu pre všetkých v rámci ekologických limitov planéty.
3.
Balík pre biodiverzitu a netoxické prostredie
a)
akčný plán rozvoja ekologickej výroby: na ceste k roku 2030 (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2021);
MPRV SR
Nižšia priorita - Zabezpečením ďalšieho nárastu plochy ekologického
poľnohospodárstva by SR mohla v budúcnosti prispieť k cieľu Európskej zelenej dohody avšak dosiahnutie plánovaných 25 % pôdy v rámci ekologického poľnohospodárstva do roku 2030 na Slovenskú republiku je príliš ambiciózny. Pre Slovensku republiku reálnejším cieľom je dosiahnutie aspoň 16%. Z historického hľadiska je Slovenská republika dlhodobo na úrovni 9-10 % plochy v ekologickej poľnohospodárskej výrobe z celkovej poľnohospodárskej plochy. Navýšenie na úroveň 16 % bude vyžadovať nemalé úsilie aj zo strany štátu a tento podiel by sa dal dosiahnuť výraznou podporou ekologického poľnohospodárstva v budúcich programovacích obdobiach.
b)
minimalizácia rizika odlesňovania a ničenia lesov spojeného s výrobkami uvádzanými na trh (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 2. štvrťrok 2021);
MPRV SR
Stredná priorita - SR vo všeobecnosti podporuje úsilie a opatrenia
v boji proti odlesňovaniu a degradácii lesov na globálnej úrovni.
c)
akčný plán nulového znečistenia vody, ovzdušia a pôdy (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2021);
MŽP SR
MPRV SR
Vysoká priorita - Prierezová problematika s prepojením na European
Green Deal.
8
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
d)
nový právny rámec pre obnovu zdravých ekosystémov (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021).
MŽP SR
MPRV SR
Vysoká priorita - Vychádzajúc z stratégie pre biodiverzitu do roku
2020, Slovensko priebežne plní svoje záväzky týkajúce sa zmapovania a posúdenia stavu ekosystémov a ich služieb na svojom území, posúdenia hospodárskej hodnoty takýchto služieb a začlenenia týchto hodnôt do účtovných systémov a systémov vykazovania na úrovni a na vnútroštátnej úrovni. Ako jeden z krokov bolo v roku 2020 na národnej úrovni vypracované komplexné biofyzikálne a monetárne hodnotenie ekosystémov a ich služieb na Slovensku s využitím ekosystémového prístupu, ktorý vychádza zo stavu ekosystémov a miery ich degradácie. Tieto poznatky boli spracované do vedeckej publikácie
Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku
vydanej Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre (
http://www.sopsr.sk/files/hodnota-ekosys.pdf
). Tento výsledok viacročnej kontinuálnej práce prispeje k stanoveniu priorít pre obnovu ekosystémov podľa záväzkov stratégie pre biodiverzitu do roku 2030 ako aj k priblíženiu sa k dosiahnutiu cieľov stanovených inými medzinárodnými záväzkami pre hodnotenie ekosystémových služieb a revitalizáciu ekosystémov, a zároveň dotvára vedeckú základňu pre ďalší výskum v oblasti ekosystémov na Slovensku, ich služieb, hodnotenia a ocenenia.
4.
Udržateľná a inteligentná mobilita
a)
revízia smernice o inteligentných dopravných systémoch vrátane iniciatívy v oblasti cestovných lístkov pre multimodálnu dopravu (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021);
MDV SR
Stredná priorita - Revízia smernice reaguje na technologický vývoj a
zmeny trendov v oblasti mobility, vrátane konceptu mobilita ako služba (MaaS Mobility as a Service). Mala by vytvoriť funkčný rámec pre vývoj inteligentných dopravných systémov, prepojených áut a mala by zapojiť aj ďalšie druhy dopravy. Jednou z kľúčových otázok bude riešenie získavania a spracovávania dopravných dát (prepojenie na Spoločný európsky dátový priestor), motivovanie súkromného sektora k väčšej ochote ich zdieľať. Dôležitým momentom bude prístup pre koncových užívateľov. Cieľom smernice bude zvýšenie interoperability a cezhraničnej kontinuity aplikácií inteligentných dopravných systémov, vytvorenie efektívnych koordinačných a monitorovacích mechanizmov medzi zainteresovanými stranami a riešenie problémov spojených s dostupnosťou a zdieľaním dát. Ešte
9
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
pred koncom roka 2020 možno očakávať spustenie konzultácie, do ktorej sa budú vedieť zapojiť aj ďalšie zainteresované strany
b)
revízia nariadenia o transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 172 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021);
MDV SR
Stredná priorita - Revízia TEN-T by mala reagovať aj na
predpokladané nesplnenie cieľa, t. j. dobudovanie základnej siete do roku 2030. Rovnako môže dôjsť k zmene termínu dokončenia súhrnnej siete (momentálne 2050). Do revízie sa premietnu aj požiadavky na lepšiu dostupnosť čerpacích a nabíjacích staníc pre alternatívne pohony, ktorých nedostatok je často udávaný ako jeden z dôvodov pomalšieho nástupu čistejších pohonov. SR podporuje iniciatívu Poľska zaradiť do základnej siete koridor Via Carpatia, rovnako ako aj zaradenie projektu vysokorýchlostnej železničnej trate v rámci štátov V4 do základnej alebo súhrnnej siete. sa očakávať, že do revízie sa premietnu zvýšené klimatické ambície a podobne ako pri iných iniciatívach bude nástrojom na podporu presunu dopravy na ekologickejšie druhy dopravy.
c)
iniciatíva v oblasti železničných koridorov 2021 vrátane revízie nariadenia o koridoroch železničnej nákladnej dopravy a opatrení s cieľom podporiť osobnú železničnú dopravu (nelegislatívna a legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021);
MDV SR
Stredná priorita - Iniciatívu je potrebné vnímať vo svetle
dekarbonizácie a presunu prepravných výkonov na ekologickejšie druhy dopravy. V návrhu o európskych železničných nákladných koridoroch možno očakávať ďalší tlak na zvýšenie otvorenosti trhu železničnej dopravy, zlepšenie efektívnosti a spoľahlivosti železničnej dopravy. Revízia súvisí aj s plánovanou revíziou nariadenia o TEN-T, obe tieto iniciatívy by sa mali dopĺňať. V preprave cestujúcich sa očakávať snaha o motivovanie presunu cestujúcich na vzdialenosti do 600 resp. 800 km z leteckej na železničnú prepravu. Rok 2021 je na základe rozhodnutia EP a Rady vyhlásený za európsky rok železníc.
d)
vývoj emisných noriem nadväzujúcich na normu Euro 6/VI pre osobné vozidlá, dodávky, nákladné autá a autobusy (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021).
MDV SR
Vysoká priorita - Iniciatíva so sebou prinesie ďalšie sprísňovanie
emisných limitov, keďže emisie z cestnej dopravy vytrvalo rastú, majú negatívny vplyv na klímu a na zdravie najmä v mestách. Návrh by mal zjednodušiť systém (rôzne testy, rôzne termíny, rôzne štandardy pre rôzne technológie a palivá), reagovať na technologický vývoj ale aj požiadavky (pribudlo sledovanie ďalších znečisťujúcich látok), ktoré sa objavili za posledných 10 rokov a zohľadňovať emisie v reálnej prevádzke ako aj počas celej doby životnosti vozidla. Návrh bude výrobcami automobilov vnímaný veľmi citlivo, zintenzívni sa ich tlak
10
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
na dobudovanie infraštruktúry pre alternatívne pohony ako aj na nástroje motivujúce k obnove vozového parku.
Európa pripravená na digitálny vek
5. .
Európska digitálna dekáda
Európska digitálna dekáda: digitálne ciele do roku 2030 (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2021)
MIRRI SR
Stredná priorita SR víta túto iniciatívu Komisie, ktorej ústrednou
témou je koncept digitálnej suverenity. Oznámenie bude reflektovať na požiadavku Európskej Rady pripraviť tzv. digitálny kompas, ktorý stanoví konkrétne digitálne ambície do roku 2030, vytvorí monitorovací systém pre sledovanie nastavených cieľov a načrtne prostriedky a kľúčové míľniky na dosiahnutie týchto ambícií.
6.
Balík opatrení v oblasti údajov
a)akt o údajoch (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021);
b)revízia smernice databázach (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021).
MIRRI SR
MK SR
ŠÚ SR
Stredná priorita - SR víta túto iniciatívu Komisie, ktorá prispieva
k dosiahnutiu väčšej digitálnej suverenity EÚ. Cieľom nariadenia je vytvoriť lepšie podmienky a mechanizmy pre zdieľanie a pristupovanie k údajom, nakoľko napriek veľkému množstvu a vysokej kvalite údajov generovaných v EÚ je ich zdieľanie stále nedostatočné. Z tohto dôvodu nie je možné naplno využiť ich potenciál a hodnotu pre európske údajové hospodárstvo a spoločnosť. Výzvou je najmä prekonanie bariér v zdieľaní údajov medzi rôznymi sektormi spoločnosti a hospodárstva.
Stredná priorita - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 9/96/ES
z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz sa dnes v mnohých ohľadoch javí ako zastaraná (napr. v otázke MGD machine generated data). Poskytuje síce unikátny koncept ochrany práva sui generis zhotoviteľovi databázy, avšak v posledných rokoch došlo k niektorým závažným modifikáciám tohto práva prostredníctvom rozhodovacej činnosti SDEÚ. Aj z tohto hľadiska vítame otvorenie tejto problematiky. Zabezpečenie ochrany dôverných štatistických údajov a údajov evidovaných v registroch spravovaných v rezorte ŠÚ SR.
7.
Digitálna daň
digitálna daň a návrh digitálnej dane ako vlastného zdroja (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 2. štvrťrok 2021)
MF SR
Stredná priorita -V tomto štádiu nie známe žiadne bližšie
informácie ani dizajnové podrobnosti ohľadom digitálnej „dane“ (levy), predbežne neurčujeme úroveň priority ani pozíciu k danej iniciatíve. Ide o návrh, ktorý presah na daňové otázky, dôležité bude reflektovať na dopady návrhu vo viacerých oblastiach. Prepojenie na rozpočet bude reálne, ak bude možné k návrhu dosiahnuť
11
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
jednomyseľnosť členských štátov, ktorá sa vyžaduje pokiaľ ide o daňové iniciatívy. Z hľadiska rozpočtu by sa jednalo o tzv. „nové príjmy“ teda príjmy, ktoré by „znížili“ príspevok členských štátov založený na HND. SR by teoreticky mohla zo zavedenia takéhoto príspevku profitovať.
8.
Dôveryhodná a bezpečná európska elektronická identifikácia
dôveryhodná a bezpečná európska elektronická identifikácia (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok
114 ZFEÚ, 1. štvrťrok 2021)
NBÚ
Stredná priorita - SR víta túto iniciatívu Komisie, ktorou sa reviduje
nariadenie eIDAS z roku 2014 vykoná revízia o elektronických transakciách s cieľom rozšíriť jeho pôsobnosť aj na súkromný sektor a podporiť tak využívanie dôveryhodných identít pre všetkých občanov.
Cieľom revízie je zjednodušiť a zvýšiť bezpečnosť elektronických služieb v Európe (napr. zápis na zahraničnú univerzitu, otvorenie bankového účtu, prístup k verejným službám), ako aj poskytnúť občanom väčšiu mieru kontroly nad osobnými údajmi a súkromím pri súčasnom rešpektovaní anonymity používateľa.
9.
Pracovníci platformy
zlepšovanie pracovných podmienok pracovníkov platformy (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 153
ZFEÚ, 1./4. štvrťrok 2021)
MPSVR SR
Stredná priorita - návrh legislatívnej iniciatívy na zabezpečenie
spravodlivých pracovných podmienok a sociálnej ochrany pracovníkov platforiem/tzv. platformová ekonomika(napr. Uber). Nový európsky rámec by mal definovať aj ich právne postavenie. Na začiatku roku 2021 bude otvorená verejná konzultácia s európskymi sociálnymi partnermi k cieľom a obsahu iniciatívy EK. SR víta prípravu legislatívneho návrhu a podporuje potrebu jednotných pravidiel pre platformové hospodárstvo. Technologický rozvoj a digitálna transformácia našich spoločností by však mala ísť ruka v ruke s garantovaním primeranej úrovne sociálnej ochrany pre pracovníkov platforiem, najmä, ak prevažnú väčšinu tvoria mladí ľudia, ktorí síce preferujú flexibilitu práce, avšak z dlhodobého hľadiska nemajú zaručené rovnaké pracovné podmienky či nároky zo sociálneho systému. Legislatívna iniciatíva EK v oblasti pracovníkov platforiem je jednou z najočakávanejších návrhov EK 2019 2024. Z pohľadu SR bude dôležité, aby sa správne uchopil tento vývojový trend v rámci nových foriem práce. PT PRES pripraví k téme budúcnosť práce aj závery Rady.
10. .
Priemyselná stratégia pre Európu
aktualizácia novej priemyselnej stratégie pre Európu (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2021)
MH SR
Stredná priorita - Priemyselná politika je pre Slovenskú republiku
(SR), ako jednu z najviac industrializovaných krajín s energeticky náročným priemyslom, dôležitou témou. Je preto nevyhnutné, včas zadefinovať základné východiskové pozície SR, aktívne sa zapájať do
12
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
formovania európskej politiky v tejto oblasti a presadzovať naše pozície pri príprave dokumentov, ktoré budú prijímané v súlade s novou Európskou priemyselnou stratégiou.
11.
Zahraničné subvencie
nadviazanie na Bielu knihu o zahraničných subvenciách:
a)vytvorenie rovnakých podmienok (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 207 ZFEÚ, 2. štvrťrok
2021);
b)verejné obstarávanie (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 207 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021).
PMÚ SR
ÚVO
MH SR
MF SR
Stredná priorita - SR víta iniciatívu EK v otázkach riešenia regulačnej
medzery v oblasti zahraničných subvencií. Komisia vydala v júni Bielu knihu o vytvorení rovnakých podmienok v oblasti zahraničných subvencií, ktorej cieľom je v prvom rade, po načrtnutí konkrétnej problematiky, podnietiť širokú diskusiu s členskými štátmi, inými európskymi inštitúciami, všetkými zainteresovanými stranami vrátane priemyslu, sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti, výskumných pracovníkov a širokej verejnosti. EK v predmetnom návrhu uvádza potrebu zaoberať sa problematikou zahraničných subvencií, nakoľko tieto môžu ohroziť rovnaké podmienky na vnútornom trhu EÚ, ktorých udržanie je cieľom viacerých, zavedených vnútro komunitárnych nástrojov. Biela kniha identifikuje medzery v právnej úprave a predstavuje tri nové nástroje, ktorými sa stanovujú vecné a procesné usmernenia na získanie väčšej kontroly v súvislosti so zahraničnými subvenciami narúšajúcimi vnútorný trh, pokiaľ ide o všeobecné fungovanie subjektov pôsobiacich na trhu EÚ, akvizíciu podnikov z a v neposlednom rade o postupy verejného obstarávania. Vzhľadom na to, že ide o nelegislatívny materiál, bez presného popisu fungovania jednotlivých inštitútov, nie je možné v tejto fáze definovať podrobnú pozíciu k jednotlivým modulom.
12.
Civilný, obranný a vesmírny priemysel
akčný plán pre synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2021)
MH SR
MO SR
MV SR
Stredná priorita - Obranný a vesmírny priemysel čelí v meniacom sa
geopolitickom kontexte bezprecedentnej celosvetovej konkurencii a v súvislosti s novými rýchlo sa rozvíjajúcimi technológiami a príchodom nových hráčov sa stretáva s novými príležitosťami. EK preto plánuje predstaviť Akčný plán, ktorý bude vo svojich opatreniach hľadať synergie medzi civilným, vesmírnym a obranným priemyslom, ktoré jej umožnia účinnejšie využívať zdroje a technológie a vytvárať úspory z rozsahu.
13.
Požiadavky na dizajn a práva spotrebiteľov
v oblasti elektroniky
nové požiadavky na dizajn a práva spotrebiteľov v oblasti elektroniky (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021)
MH SR
Stredná priorita - Akčný plán pre obehové hospodárstvo avizuje, že
EK sa plánuje zamerať v prvom kroku aj na elektroniku a - posilniť postavenie spotrebiteľa, posilniť podporu opraviteľnosti výrobkov, a to napr. zabezpečením dostupnosti náhradných dielov, prístupného a cenovo dostupného servisu ďalej bojovať proti predčasnému
13
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
zastarávaniu, a upraviť požiadavky na zariadenia z hľadiska udržateľnosti ale pretože ešte nie sú zverejnené ciele, nie je možné presne určiť, či ide práve o túto iniciatívu.
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí
14.
Prehĺbenie Únie kapitálových trhov
a)rámec pre ochranu a uľahčenie investícií (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ,
2. štvrťrok 2021);
b)revízia prudenciálnych pravidiel pre poisťovne a zaisťovne (Solventnosť II) (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 53 ods. 1, články 62 a 114 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021);
c)revízia smernice a nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2021).
MF SR
MF SR
MF SR
Stredná priorita - SR vo všeobecnosti podporuje prehĺbenie Únie
kapitálových trhov aj v oblasti ochrany a uľahčenia investícií.
Stredná priorita - Revízia prudenciálnych pravidiel pre poisťovne a
zaisťovne (Solventnosť II) prinesie zlepšenie existujúcich nástrojov a zlepšenie riadneho fungovania vnútorného trhu. Revízia zároveň zareaguje aj na pandemickú situáciu a jej dopady.
Stredná priorita - MF SR bude podporovať zmeny balíka MiFID II
(smernica 2014/65/EÚ a nariadenie (EÚ) 600/2014) v rozsahu, ktorý povedie k zjednodušeniu administratívy a reportingu investičných spoločností, pri zachovaní dosiahnutej úrovne ochrany investorov. Dôraz budeme klásť na potenciálny prínos navrhovaných opatrení smerom k posilneniu európskych kapitálových trhov a tým aj európskeho hospodárstva.
15.
Udržateľná správa a riadenie spoločností
udržateľná správa a riadenie spoločností (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, články 50 a prípadne 114
ZFEÚ, 2. štvrťrok 2021)
MS SR
MF SR
MH SR
Stredná priorita - Je vysoký predpoklad, že iniciatíva bude upravovať
povinnosti iba vo verejných akciových spoločnostiach, ktorých je v SR iba veľmi málo. Na druhej strane, ak sa uložia povinnosti štatutárnym orgánom takýchto spoločností sledovať ekologické či sociálne aspekty správania sa v ich dodávateľskom reťazci, ovplyvní to nepriamo i slovenské spoločnosti (napríklad dodávatelia v automobilovom priemysle). SR preferuje úpravu iba na princípe dobrovoľnosti
14
Č.
Cieľ politiky
Iniciatívy
Gestor
Stupeň priority a pozíciu SR
a odporúčaní na báze dodržuj alebo vysvetli (ako princípy OECD, ktoré tvoria celosvetový štandard v oblasti corporate governance).
(Gestorstvo predmetnej iniciatívy sa určí v závislosti od obsahu budúceho aktu)
16.
Norma EÚ pre zelené dlhopisy
zavedenie normy pre zelené dlhopisy (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu,