PREDKLADACIA SPRÁVA
Výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2020 a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2021 predkladá minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 118 zo 7. marca 2013. V zmysle čl. 2 ods. 6 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie sa materiál po schválení vládou Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky.
Správa predstavuje komplexný materiál, ktorého cieľom je zosumarizovať najdôležitejšie udalosti v európskej agende za rok 2020, vyhodnotiť plnenie priorít a presadzovanie záujmov Slovenskej republiky v Európskej únii a súčasne zadefinovať kľúčové úlohy z pohľadu Slovenskej republiky v nasledujúcom období. Prílohu tvoria tabuľky s plánovanými legislatívnymi a nelegislatívnymi iniciatívami Európskej komisie na rok 2021 spolu s ich prioritizáciou z pohľadu orgánov štátnej správy Slovenskej republiky. Súčasťou materiálu je aj informácia o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie.
Z hľadiska štruktúry materiál primárne korešponduje s jednotlivými formátmi zasadnutí Rady Európskej únie a obsahuje informácie o najdôležitejších prijatých a plánovaných opatreniach podľa sektorálnych politík.
Predložený materiál bol vypracovaný zo vstupov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Následne bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Materiál popisný charakter a nemá priamy dopad na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a vplyv na služby verejnej správy vo vzťahu k občanom. Materiál bol schválený na 83. schôdzi vlády Slovenskej republiky a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č.127/2021 je predložený do Národnej rady Slovenskej republiky.