NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo:
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2021
k Výročnej správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2020 a aktuálnym prioritám vyplývajúcim z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2021
(tlač 461)
Národná rada Slovenskej republiky
b e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2020 a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2021
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia: