Bratislava marca 2021
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Číslo: UV-3724/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
461
Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2020 a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2021
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladacia správa
3.Vlastný materiál
4.Príloha
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky