PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo:CRD-184/2021
456
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2. marca 2021
o pozmenení lehoty na pridelenie návrhu zákona výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
svoje rozhodnutie z 1. februára 2021 č. 410 (tlač 403) tak, že
u r č u j e m lehotu na prerokovanie
v druhom čítaní vo výboroch do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore
do 3. mája 2021.
Boris K o l l á r v. r.