INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV prevádzkovateľom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
rozpočtová organizácia
vyhotovená podľa Kapitoly III, oddielu 2, článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
PREVÁDZKOVATEĽ
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia, so sídlom Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava, IČO: 00151491 (ďalej len „Kancelária NR SR“) v postavení prevádzkovateľa, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, spracúva osobné údaje za podmienok uvedených v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“)1.
Kanceláriu NR SR môžete kontaktovať listovou zásielkou na adrese: Kancelária NR SR, osobný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava.
ZODPOVEDNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA
Zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov spracúvaných Kanceláriou NR SR môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy: zodpovednaosoba@nrsr.sk.
INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA
Prehľad o jednotlivých účeloch, na ktoré Kancelária NR SR spracúva osobné údaje2, právnom základe spracúvania (v odôvodnenom prípade vrátane oprávneného záujmu sledovaného Kanceláriou NR SR alebo treťou stranou), kategóriách osobných údajov, zdroji osobných údajov (v prípade, ak sa osobné údaje získavajú od inej ako dotknutej osoby), príjemcoch osobných údajov (v odôvodnenom prípade vrátane informácie o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii), dobe uchovávania osobných údajov, ako aj o existencii alebo neexistencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (ak automatizované rozhodovanie existuje, informácia zahŕňa aj použité postupy a dôsledky pre dotknutú osobu) nájdete v nasledujúcej tabuľke:
ÚČEL SPRACÚVANIA A JEHO POPIS
Voľba členov Správnej rady Ústavu pamäti národa
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
Druhý oddiel zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa v znení neskorších predpisov
Ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
(vyplňuje sa iba v prípade, ak právny základ je oprávnený záujem. V tom prípade sa uvedie, o aký oprávnený záujem ide. Ak nie je právny základ oprávnený záujem, vypíše sa iba slovíčko NIE.)
NIE
PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
10 rokov od doručenia návrhu kandidáta na člena Správnej rady Ústavu pamäti národa
KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
(vyplniť, či sa jedná o bežné osobné údaje a v akom rozsahu, alebo o osobitnú kategóriu osobných údajov čl. 10 Nariadenia alebo o osobné údaje o uznaní viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku)
Bežné osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje o pracovných skúsenostiach, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty
Osobitná kategória osobných údajov v rozsahu: osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky v rozsahu: výpis z registra trestov
Osobné údaje na účely preukázania bezúhonnosti kandidáta podľa § 11 zákona č. 553/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
NIE
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE ZALOŽENÉ VÝHRADNE NA AUTOMATIZOVANOM SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (VRÁTANE PROFILOVANIA)
NIE
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvané Kanceláriou NR SR, právo od Kancelárie NR SR požadovať:
prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ako aj ich opravu,
ako aj ich vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania týchto údajov.
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Kanceláriou NR SR, má súčasne právo:
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a
právo na prenosnosť týchto údajov.
Ak žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Kancelária NR SR môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Ak poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona, je pre dotknutú osobu poskytnutie povinné.
Neposkytnutie osobných údajov Kancelárii NR SR znemožní plnenie zákonnej povinnosti alebo
uzavretie zmluvy alebo plnenie úloh vo verejnom záujme s dotknutou osobou.
Z vyššie uvedených dôvodov dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade
neposkytnutia osobných údajov môže dôjsť k neplneniu povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich
mu zo zákona, zo zmluvy ako i z verejného záujmu s dotknutou osobou.
Dotknutá osoba je povinná poskytovať iba správne a aktuálne osobné údaje a povinná bezodkladne
informovať prevádzkovateľa o zmene svojich údajov.
Bratislava 3. marca 2021
____________
Čl. 14 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
2 Podľa čl. 13 ods. 4 a čl. 14 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov platí, že ak prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
3 Sú to krajiny, ktoré sú mimo EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu