KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
ADRESÁT:  
Oprávnený, hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu IKT.  
Váš list číslo/zo dňa  
Naše číslo  
k CRD - 155-6/2021/OPSVO  
Vybavuje/linka  
Ďurech/+421 2 5972 2368 05.03.2021  
Bratislava  
Vec:  
Dôležité upozornenie - Agendový, informačný systém: Systém na sledovanie legislatívneho procesu -  
zverejnenie v profile.  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1  
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) uskutočňuje toho času  
prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet  
budúcej zákazky: „Agendový, informačný systém: Systéme na sledovanie legislatívneho procesu“  
(ďalej v texte aj ako len „AIS SSLP“).  
Predbežné oznámenie upravujúce predmetné prípravné trhové konzultácie bolo odoslané na  
zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania dňa 01.02.2021.  
(Poznámka verejného obstarávateľa: V čase spracovania a odoslania/zverejnenia tejto výzvy nie sú  
údaje o zverejnení predbežného oznámenia známe).  
Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na vyššie uvedené dovoľuje požiadať každý  
hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu IKT, ktorý prejavil dňa 04.03.2021 záujem  
o účasť v rámci predmetných prípravných trhových konzultáciách, t. j. odoslal elektronicky (e-  
mailom) dňa 04.03.2021 svoju písomnú odpoveď na výzvu na účasť v rámci predmetných prípravných  
trhových konzultáciách, aby telefonicky (+421 2 5972 2368 alebo +421 910 853 833) kontaktoval  
verejného obstarávateľa za účelom potvrdenia doručenia tejto svojej odpovede.  
Odôvodnenie:  
Verejný obstarávateľ (kontaktná osoba verejného obstarávateľa) vykonával dňa 04.03.2021  
nevyhnutnú  
aktualizáciu  
svojho  
kontaktného,  
outlook-ového,  
e-mailového  
konta  
(martin.durech@nrsr.sk). Má podozrenie, že v súvislosti s predmetnou aktualizáciou vykonávanou dňa  
04.03.2021 došlo zlyhaním ľudského faktora k neúmyselnému odstráneniu (vymazaniu) niektorých  
doručených e-mailových správ. Z dôvodu odstránenia akéhokoľvek podozrenia prijal verejný  
obstarávateľ stanovisko, že je nevyhnutné, žiadúce a najmenej administratívne zaťažujúce, aby  
hospodársky subjekt telefonicky kontaktoval verejného obstarávateľa za účelom potvrdenia doručenia  
svojej odpovede na výzvu na účasť v rámci predmetných prípravných trhových konzultáciách. Uvedené  
riešenie vyhodnotil verejný obstarávateľ ako najmenej administratívne zaťažujúce a ako riešenie, ktoré  
by mohlo byť nápomocné pri odstránení akéhokoľvek, pretrvávajúceho podozrenia.  
Záver:  
Verejný obstarávateľ sa týmto zároveň ospravedlňuje hospodárskym subjektom za vzniknutú,  
popísanú situáciu, ktorá nastala neúmyselným zlyhaním ľudského faktoru, ktorej dôsledkom je  
vznesená požiadavka na zvýšenú administratívnu záťaž (telefonické potvrdenie doručenia odpovede)  
Strana 1 z 2  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
kladenú na hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu IKT, ktorý prejavil dňa 04.03.2021  
záujem o účasť v rámci predmetných prípravných trhových konzultáciách. Verejný obstarávateľ  
zároveň oznamuje, že každá písomná odpoveď hospodárskeho subjektu na výzvu na účasť v rámci  
predmetných prípravných trhových konzultáciách je i naďalej potvrdzovaná spätnou e-mailovou  
komunikáciou (potvrdením o doručení prejaveného záujmu hospodárskeho subjektu o účasť v rámci  
predmetných prípravných trhových konzultácií).  
S pozdravom  
.......................................................  
JUDr. Petra Cupaníková  
riaditeľka  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Strana 2 z 2