PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-346/2021
432
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. marca 2021
o pridelení vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 438), doručený 25. februára 2021
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a
šport;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021.
Boris K o l l á r v. r.