NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-293/2021
609
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. februára 2021
o okamžitom predložení návrhu národného plánu podpory obnovy a odolnosti na verejnú diskusiu (tlač 434)
Národná
rada
Slovenskej
rep
u
bliky
n
e
s
c
h
v
a
ľ
u
j
e
návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Petra H a j š e l o v á v. r.
Jana V a ľ o v á v. r.