NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-291/2021
604
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. februára 2021
k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menía dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 431)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
na návrh vlády Slovenskej republiky
r o z h o d l a, že
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 432) prerokujev skrátenom legislatívnom konaní na 24. schôdzi.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Petra H a j š e l o v á v. r.
Jana V a ľ o v á v. r.