NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z. a zákona č. 319/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 58 ods. 5 sa za slovo „opatrení“ vkladajú slová „osobami, ktorým uložené“, za slovom „zákona“ sa vkladajú slová „a na jeho základe“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: tým nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom podľa osobitného predpisu67a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:
67a) Napríklad zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 59 ods. 2 sa dopĺňa písm. f), ktoré znie:
„f) rozhodovanie o výnimkách podľa § 59b ods. 7.“
3.§ 59b sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Povinnou prílohou vyhlášky úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa odseku 1 je odôvodnenie vyhlášky, ktoré sa vyhlasuje spolu s vyhláškou a musí obsahovať náležitosti podľa osobitného predpisu68e).
(7) Úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ministerstvo zdravotníctva môžu povoľovať a zrušovať výnimky z opatrení nariadených podľa § 12 a § 48 ods. 4. Podmienky a postup pri povoľovaní a zrušovaní výnimiek upraví úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ministerstvo zdravotníctva vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa odseku 1. “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68e znie:
68e) § 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021.