NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 19 znie:
§ 19
Z verejnej schôdze národnej rady uskutočňuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) verejne dostupný audiovizuálny prenos. Zverejnenie vystúpenia poslanca na verejnej schôdzi národnej rady nemožno obmedziť.“.
2. V § 26 ods. 4 sa slová „Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“)“ nahrádzajú slovami „kancelária“.
3.V § 48 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ich náhradníkov“.
4.V § 48 ods. 2 sa za slová „overovateľov výboru“ vkladajú slová „vrátane ich náhradníkov“.
5.§ 51 znie:
§ 51
Z verejnej schôdze výboru uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos. Zverejnenie vystúpenia poslanca na verejnej schôdzi výboru nemožno obmedziť.
6. Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 60a
Rokovanie výborov počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu
(1) Verejná schôdza výboru sa počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu môže uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie (prenos obrazu a zvuku), a to na základe rozhodnutia predsedu výboru alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina členov výboru najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze výboru. Predseda oznámi svoje rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety členom výboru najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze výboru. Podrobnosti rokovania počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu si výbor upraví v podrobnejších pravidlách svojho rokovania.
(2)Člen výboru sa považuje za prítomného na schôdzi výboru konanej podľa odseku 1 svojou účasťou v určenej rokovacej miestnosti výboru alebo účasťou na schôdzi výboru prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie (prenos obrazu a zvuku).
(3)Navrhovateľ a iné osoby sa zúčastňujú na schôdzi výboru konanej podľa odseku 1 účasťou v určenej rokovacej miestnosti výboru alebo účasťou na schôdzi výboru prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie (prenos obrazu a zvuku).
(4) Na rokovanie výboru počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu sa ustanovenia § 52 až 56 použijú rovnako.“.
7. Doterajší text § 61 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Rokovanie komisie sa môže uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie (prenos obrazu a zvuku), a to na základe rozhodnutia predsedu komisie. Predseda komisie oznámi svoje rozhodnutie členom komisie najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolaného rokovania komisie. Za rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie (prenos obrazu a zvuku) sa rozumie aj také rokovanie, na ktorom sa časť členov komisie zúčastňuje
prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie (prenos obrazu a zvuku) a časť členov komisie je prítomná v rokovacej miestnosti komisie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2021.