VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z ..............................2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z. a vyhlášky č. 102/2016 Z. z.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 137/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z.,zákona č. 96/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z. a zákona č. …/2020 Z. z.
ustanovuje:
Čl. I
1.V § 4 písmená b) a c) znejú:
„b) vyhodnotenie lokality jadrového zariadenia pre predpokladaný počet a maximálny výkon zariadení a stanovenie možných interakcií s okolím po zohľadnení požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise,4)
c) požiadavky na schopnosti jadrového zariadenia vykonávať bezpečnostné funkcie pri pôsobení prírodných javov podľa charakteristík určených v písmene a), ktoré boli historicky doložené pre lokalitu a okolitú oblasť s dostatočnou rezervou na ohraničenú presnosť, množstvo a časové obdobie, v ktorom boli historické dáta získané.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o jadrovej bezpečnosti v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z.“
2.V § 6 sa slová „jednoznačné rozhranie“ nahrádzajú slovami „koncepciu rozhrania.“
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť....2021
Marta Žiaková v. r.