VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z ..............................2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 137/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 96/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z. a zákona č. …/2020 Z. z.
ustanovuje:
Čl. I
1.Do § 4 sa dopĺňa nový odsek č. 14, ktorý znie:
Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. o) zákona musí obsahovať dokumentáciu podľa odseku 2 písm. a), c) až d).
2.Do § 7 sa dopĺňa nový odsek č. 3, ktorý znie:
Rozsah predkladaných požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia uvedený v prílohe č. 6 je vypracovaný primerane na základe aktuálneho stavu poznania a vedomostí vo vzťahu k projektu jadrového zariadenia v čase predkladania dokumentácie.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť....2021
Marta Žiaková v. r.