Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
V súčasnosti sa predpokladá vplyv len na jeden podnik, a to je Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS, a. s.), ktorá ako jediná plánuje umiestňovať v blízkej budúcnosti nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Návrh bol konzultovaný s Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a. s., Slovenskými elektrárňami, a. s. a Jadrovou energetickou spoločnosťou Slovenska, a. s.
Všetky tieto subjekty vyjadrili pozitívny postoj k predkladanému materiálu a vyjadrili s ním súhlas.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Pre žiadateľa o vydanie povolenia na umiestňovanie jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) bod prvý zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) sa stanovuje povinnosť zaplatiť príspevok na výkon jadrového dozoru vo výške 950 000 eur. Výpočet je vyčíslený v doložke vplyvov na rozpočet verejnej správy. Ide o jednorázový príspevok. Táto suma bude použitá výlučne na potreby ÚJD SR spojené s umiestňovaním jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) bod prvý atómového zákona.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Finančné náklady súvisiace s aktivitami súvisiacimi s vydaním povolenia na umiestňovanie jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) bod prvý atómového zákona sú vyčíslené podrobne v doložke vplyvov na rozpočet verejnej správy. Ide o náklady spojené so zvýšeným počtom zamestnancov ÚJD SR, posudzovaním, hodnotením a schvaľovaním dokumentácie podľa prílohy č. 1 atómového zákona. Nepredpokladajú sa iné náklady na žiadateľa ako príspevok na výkon jadrového dozoru.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Príloha č. 3
2
V súvislosti s vypustením obmedzenia pri sprístupňovaní informácií týkajúcich sa dokumentácie povoľovaných činností podľa atómového zákona sa bude sprístupňovať všetka dokumentácia obsahujúca aj bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo, okrem prípadov reštriktívnym spôsobom vyhodnotených ÚJD SR ako informácia nesprístupňovaná. Takýto postup je aj v súlade s odporúčaním Compliance committee of the Aarhus convention (prípad ACCC/C/2013/89/Slovakia).
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
950 000
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
950 000
0
Celkové náklady regulácie
950 000
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrh nebude mať vplyv na vyššie uvedené oblasti
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Zmena vytvorí nové pracovné miesta na ÚJD SR