Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
+950 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
+950 000
Rozpočtové prostriedky
0
0
+950 000
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
-950 000
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
-950 000
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
-950 000
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
+4
0
- vplyv na obce
0
0
+4
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
115 000
115 000
- vplyv na ŠR
0
0
115 000
115 000
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.2. Popis a charakteristika návrhu
Doplnením nového § 17a a zavedením nového konania o povolení na umiestnenie jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) bod prvý sa dopĺňa kompetencia úradu rozhodovať o tomto umiestnení. Keďže na výkon jadrového dozoru si žiadatelia o povolenie alebo držitelia povolenia platia tak, ako je to bežné v štátoch s jadrovými programami, žiadateľ o vydanie povolenia na umiestňovanie bude musieť platiť administratívny poplatok. Zavedenie príspevkov na štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou bolo zavedené zákonom č. 94/2007 Z. z. Výška administratívnej úhrady je pri určená na 950 000 ako úhrada nákladov Úradu jadrového dozoru SR na výkon dozornej činnosti v konaní o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia. Návrh bude implementovať Úrad jadrového dozoru SR.
2.2.1. Popis návrhu:
Návrhom sa zavádza nové povolenie podľa § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „atómový zákon“). Doterajšia právna úprava nerozlišovala medzi umiestňovaním jadrového zariadenia s jadrovým reaktorom a umiestňovaním jadrového zariadenia bez jadrového reaktora. V súčasnosti si žiadatelia o vydanie povolenia alebo súhlasu podľa § 5 ods. 2 a 3 atómového zákona platia príspevky na výkon jadrového dozoru. Zavedením vydávania nového povolenia je potrebné zaviesť sumu platby pre žiadateľa o vydanie tohto povolenia, subjektom platby bude teda žiadateľ o vydanie povolenia na umiestňovanie jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) bod prvý. Tieto príspevky budú príjmom štátneho rozpočtu a budú rozpočtované v rozpočtovej kapitole Úradu jadrového dozoru nasledujúci rok. Predpokladaným subjektom, ktorého sa ako prvého bude týkať zmena je z podnikateľských subjektov pôsobiacich v Slovenskej republike v súčasnosti len Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS), ktorá ako prvá plánuje v Slovenskej republike postaviť nový jadrový zdroj s jadrovým reaktorom.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
x zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Príloha č. 2
3
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Výpočet vychádzal z predpokladaných nákladov, ktoré budú súvisieť s posudzovaním, hodnotením a schvaľovaním dokumentácie. Tento proces bude prebiehať jednak interne, zamestnancami ÚJD SR, ako aj externe, dodávateľsky. Na tieto aktivity sa predpokladajú zvýšené personálne náklady v počte 4 zamestnancov štátnej správy. Títo zamestnanci by mali byť prijatí v roku 2022. Predpokladaná suma takisto vychádza z priemerného platu na ÚJD SR, nákladov na jedného zamestnanca (zdravotné odvody, odvody do sociálnej poisťovne, daňové odvody), ako aj predpokladaných a očakávaných výdavkov na externé posúdenie dokumentácie predloženej ÚJD SR.
Príloha č. 2
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Administratívne výdavky
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Príloha č. 2
5
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Bežné výdavky (600)
800 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
115 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
37 950
Tovary a služby (630)2
585 000
Bežné transfery (640)2
100 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
150 000
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
150 000
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
950 000
0
Príloha č. 2
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
128
128
132
z toho vplyv na ŠR
132
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
2 394
z toho vplyv na ŠR
2 394
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
115 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
115 000
z toho vplyv na ŠR
115 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
37 950
z toho vplyv na ŠR
37 950
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 2
7