1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 96/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona 177/2018 Z. z., zákona 308/2018 Z. z. a zákona č. 279/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 odsek 2 sa za slovo „zariadenia“ vkladajú slová „s výnimkou stavby jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu“.
2.V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) umiestnenie jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu.“.
3.V § 7 odsek 3 sa za slová „§ 5 ods. 2“ vkladajú slová „a povolenia podľa
§ 5 ods.
3 písm. o)“.
4.V § 8 ods. 5 písm. b) sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „stavby jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu alebo“.
5.V § 8 ods. 5 písm. d) sa za slová „ak ide o“ vkladajú slová „povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu“ a čiarka.“.
6.§ 8 ods. 11 znie:
„Úrad je povinný urobiť opatrenie, aby sa pri doručovaní rozhodnutia alebo inej písomnosti, alebo pri nazeraní do spisu nesprístupnila citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, obchodné tajomstvo, právo duševného vlastníctva alebo neporušila zákonom ustanovená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.“
7.§ 8 ods. 12 znie:
„Úrad je povinný upovedomiť žiadateľa, aby označil, ktoré informácie alebo podklady považuje za citlivé informácie, predmet utajovanej skutočnosti, obchodné tajomstvo alebo právo duševného vlastníctva.“
2
8.§ 8 ods. 13 znie:
„Úrad môže od žiadateľa žiadať písomné odôvodnenie označenia informácií alebo podkladov ako citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, obchodné tajomstvo alebo právo duševného vlastníctva. Ak úrad aj napriek odôvodneniu dospeje k záveru, že predložené informácie a podklady nenapĺňajú znaky citlivej informácie, utajovanej skutočnosti, obchodného tajomstva alebo práva duševného vlastníctva, oznámi to žiadateľovi písomne.“.
9.Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 17a
Povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia
(1) Úrad vydá povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu na základe písomnej žiadosti doloženej dokumentáciou podľa prílohy č. 1 bod A a potvrdenia o zaplatení administratívnej úhrady na úhradu nákladov úradu na výkon dozoru v konaní o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia v sume 950 000 eura žiadateľom. Administratívnu úhradu vyberá úrad.
(2) Povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia podľa odseku 1 nahrádza súhlas na umiestnenie stavby jadrového zariadenia podľa § 17.
(3) Konanie o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia podľa odseku 1 sa považuje za konanie o umiestnení podľa osobitného predpisu.21a)
(4) Podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhodnotenia dokumentácie uvedenej v prílohe č. 1 bod A ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.“.
10.V § 18 odsek 3 znie:
„(3) Úrad rozhodne o vydaní stavebného povolenia na stavbu jadrového zariadenia na základe písomnej žiadosti stavebníka o stavebné povolenie doloženej dokumentáciou vyžadovanou osobitným predpisom11) a dokumentáciou uvedenou v prílohe č. 1 bod B a pri stavbe jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu aj na základe vyjadrenia Európskej komisie v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.21)“.
11.V § 28 odsek 24 znie:
„(24) Realizáciu cvičení a hodnotenie priebehu nehôd alebo havárií jadrových zariadení a pri preprave rádioaktívnych materiálov zabezpečuje úrad na svojom pracovisku vybavenom potrebnými technickými prostriedkami. Úrad pripravuje na svojom pracovisku návrh opatrení alebo odporúčaní na ďalší postup v čase hrozby úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia alebo počas pretrvávania úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Návrhy opatrení alebo odporúčaní na ďalší postup úrad zasiela ministerstvu vnútra a obvodným úradom v sídle kraja v oblasti ohrozenia.“.
12.V § 35 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
13.V prílohe č. 1 bod A úvodná veta znie: „A. Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby jadrového zariadenia podľa § 5 ods. 2 a povolenia na umiestnenie stavby jadrového zariadenia podľa § 5 ods. 3 písm. o).“.
3
Čl. II
Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V § 8 odsek 1 prvá veta znie:
„Žiadateľ o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu20) je povinný úradu predložiť doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu v konaní o vydanie povolenia vo forme a spôsobom ustanoveným podľa osobitného predpisu.21)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 21 znejú:
20) § 5 ods. 3 písmeno b), d), f), g) a j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21) § 6 ods. 2 písm. h) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.