NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........... 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z., zákona č. 426/2013 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z. a zákona č. 359/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 7 ods. 1 písm. d) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa slová:
,,vrátane výdavkov spojených s údržbou a zhodnocovaním verejných miestnych a verejných účelových komunikácií, verejných chodníkov13a) a iných verejných spevnených plôch, ktorých správca nie je známy a zároveň sú využívané obyvateľmi obce a na verejný účel,“
Poznámka pod čiarou 13a) znie:
,,13a) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2021.