DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladatelia právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jozef LUKÁČ, Jozef HLINKA, Miloš SVRČEK, Martin BORGUĽA, Ľudovít GOGA, Petra HAJŠELOVÁ, Eva HUDECOVÁ, Jaroslav KARAHUTA, Igor KAŠPER, Ľuboš KRAJČÍR, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Adriana PČOLINSKÁ, Monika PÉTER, Zuzana ŠEBOVÁ, Alexandra PIVKOVÁ, Viera LEŠČÁKOVÁ, Marián VISKUPIČ, Milan LAURENČÍK, Michal ŠIPOŠ, Zita PELŠTINSKÁ
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Upresňuje sa konanie objednávateľa verejnej osobnej dopravy v prípade prerušenia poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme vychádzajú podľa článku 5 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (ďalej len ,,nariadenie (ES) č. 1370/2007“)
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
x
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
(Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR).