DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jozef LUKÁČ, Jozef HLINKA, Miloš SVRČEK, Martin BORGUĽA, Ľudovít GOGA, Petra HAJŠELOVÁ, Eva HUDECOVÁ, Jaroslav KARAHUTA, Igor KAŠPER, Ľuboš KRAJČÍR, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Adriana PČOLINSKÁ, Monika PÉTER, Zuzana ŠEBOVÁ, Alexandra PIVKOVÁ, Viera LEŠČÁKOVÁ, Marián VISKUPIČ, Milan LAURENČÍK, Michal ŠIPOŠ, Zita PELŠTINSKÁ.
Účelom návrhu zákona je s ohľadom na aplikačnú prax doplniť kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme, a to:
-možnosťou poveriť organizátorov verejnej dopravy ako koordinátorov integrovaných dopravných systémov ku kontrolným činnostiam,
-upravením právomoci objednávateľa nariadiť dopravcovi prevádzkovanie dopravy počas mimoriadnych situácií,
-upravením výšky pokút, ktoré môže udeliť objednávateľ dopravcovi.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nevyvoláva sociálne vplyvy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Objednávateľ môže poveriť spoločnosť, ktorú založil na účely prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému ku kontrolným činnostiam za predpokladu, že disponuje platným certifikátom o dodržiavaní nezávislosti pri výkone kontrolných činnosti.
K bodu 2
Dopĺňa sa, že dopravný správny orgán môže odňať dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak bola na autobusovú linku vyhlásená obchodná verejná súťaž alebo verejné obstarávanie a dopravca, ktorý má udelenú dopravnú licenciu, nebol v tejto súťaži alebo v tomto obstarávaní úspešný.
K bodu 3
Dopĺňa sa, že dopravný správny orgán môže odňať dopravnú licenciu jej držiteľovi v prípade núdzového opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania dopravných služieb, keď nie je zmluvnou stranou zmluvy alebo adresátom rozhodnutia podľa § 21.
K bodu 4
Upravuje sa podmienka pre zmluvného dopravcu poskytovať súčinnosť organizátorovi verejnej dopravy ako koordinátorovi integrovaného dopravného systému.
K bodu 5
Dopĺňa sa povinnosť poskytovania údajov objednávateľov v nadväznosti na priamo uplatniteľné nariadenie. Dopravca predkladať objednávateľovi, ktoré vyplývajú z § 21 v ods. 11 zákona č. 56/2012 Z. z.: „Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný poskytnúť objednávateľovi prevádzkové údaje o službách vo verejnom záujme.“ Rozsah údajov určuje Vyhláška č. 5/2020, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy.
Okrem toho môže objednávateľ uplatniť článok čl. 4 ods. 8 nariadenia 1370/2007: V zmluvách o službách vo verejnom záujme sa od poskytovateľa vyžaduje, aby príslušnému orgánu poskytol informácie, ktoré nevyhnutné na zadanie zmlúv o službách vo verejnom záujme, pričom sa zabezpečí oprávnená ochrana dôverných obchodných informácií. Príslušné orgány sprístupňujú všetkým zainteresovaným stranám relevantné informácie na vypracovanie ponuky v rámci verejnej súťaže, pričom zabezpečia oprávnenú ochranu dôverných obchodných informácií. Patria medzi ne informácie o dopyte cestujúcich, cestovnom, nákladoch a výnosoch súvisiacich s verejnou osobnou dopravou zahrnutou do verejnej súťaže a podrobné informácie o špecifikáciách infraštruktúry, dôležitých pre prevádzku požadovaných vozidiel alebo železničných koľajových vozidiel, s cieľom umožniť zainteresovaným stranám vypracovať dobre podložené podnikateľské plány. Manažéri železničnej infraštruktúry pomáhajú príslušným orgánom pri poskytovaní všetkých príslušných špecifikácií infraštruktúry. Nedodržanie vyššie uvedených ustanovení bude predmetom súdneho preskúmania ustanoveného v článku 5 ods. 7.“
K bodu 6
Upravuje sa zabezpečenie prevádzkovania dopravy počas mimoriadnej situácie, kedy objednávateľ právomoc uzatvoriť so zmluvným dopravcom novú zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme priamym zadaním, rozšíriť existujúcu zmluvu alebo rozhodnutím nariadiť dopravcovi zabezpečiť prevádzkovanie dopravy.
Návrh opatrení v prípade prerušenia poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme vychádzajú z nariadenia 1370/2007, keďže v článku 5, ods. 5 sa uvádza „V prípade prerušenia poskytovania služieb alebo bezprostredného rizika vzniku takejto situácie môže príslušný orgán prijať núdzové opatrenie. Toto núdzové opatrenie podobu priameho zadania alebo formálnej dohody o rozšírení zmluvy o službách vo verejnom záujme alebo požiadavky poskytovania určitých záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme. Poskytovateľ služieb vo verejnom záujme právo odvolať sa proti rozhodnutiu uložiť poskytovanie určitých záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme. Zadanie alebo predĺženie zmluvy o službách vo verejnom záujme núdzovým opatrením alebo udelenie tejto zmluvy nepresiahne dva roky.“
K bodu 7
Prečíslovanie odseku v nadväznosti na bod 13.
K bodu 8 a 9
Dopĺňa sa kompetencia samosprávnych krajov, resp. obcí vydávať rozhodnutie podľa § 21a.
K bodu 10
Vypúšťajú sa porušenia, kedy objednávateľ môže uložiť pokutu od 500 eur do 10 000 eur prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy do vyšších sadzieb od 1 500 eur do 30 000 eur (ďalší paragraf).
K bodu 11
Dopĺňajú sa prípady, kedy objednávateľ môže ukladať pokutu prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy v sadzbách od 1 500 eur do 30 000 eur.
K bodu 12
V nadväznosti na predchádzajúci bod sa prečíslovávajú odseky v § 48.
K bodu 13
Dopĺňa sa, že objednávateľ uloží pokutu za neposkytnutie dopravnej služby cestujúcim podľa dopravnej licencie za každý spoj samostatne.
K bodu 14
Dopĺňa sa o povinnosť, že návrh na začatie konania o udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu bude obsahovať aj údaj o tom, či autobusovú linku alebo linky chce prevádzkovať na komerčnom základe.
K Čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2021.