1
(Návrh)
ZÁKON
z ... 2021
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
397/2011 Z. z.
, zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č.
340/2012 Z. z.
a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 7 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) etická komisia.“.
2.V § 8 ods. 1 písm. j) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“ a slová „písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „písm. i)“.
3.V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)prerokúva stanoviská a návrhy opatrení etickej komisie a prijíma vlastné opatrenia.“.
4.V § 15 odsek 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)predkladá etickej komisii a rade do 15 dní od doručenia stanoviska etickej komisie informáciu o prijatých opatreniach,“.
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j).
5.V § 18 ods. 4 písm. c) sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“ a slová „písm. i)“ sa nahrádzajú slovami „písm. j)“.
6.V § 18 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)rada v priebehu šiestich mesiacov opakovane skonštatuje, že generálny riaditeľ neprijal opatrenia podľa § 18h ods. 6 “.
7.Za § 18 sa vkladajú § 18a až 18h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠18a
Poslanie a pôsobnosť etickej komisie
(1)Etická komisia je orgán dohliadajúci na dodržiavanie ustanovení právnych predpisov, etických noriem a interných pravidiel (ďalej len "normy") pri novinárskej práci a umeleckej tvorbe v Rozhlase a televízii Slovenska..
(2)Poslaním etickej komisie je posilniť dôveru verejnosti v zodpovedný prístup Rozhlasu a televízie Slovenska k otázkam dodržiavania profesijnej etiky.
(3)Úlohou etickej komisie je:
2
a)dohliadať na verejnoprávnosť, objektivitu, nezávislosť a nestrannosť vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska,
b)chrániť pred neoprávneným vonkajším alebo vnútorným zásahom alebo tlakom najmä slobodu prejavu a pracovné podmienky potrebné pre nezávislú žurnalistiku, ale tiež všetky ostatné zložky tvorby, výroby a vysielania verejnej služby Rozhlasu a televízie Slovenska,
c)skúmať súlad postupu Rozhlasu a televízie Slovenska a jej zamestnancov s normami, ktoré definujú verejnoprávnu úlohu a postavenie Rozhlasu a televízie Slovenska,
d)navrhovať generálnemu riaditeľovi a rade spracovanie a novelizáciu noriem upravujúcich problematiku v rámci jej pôsobnosti,
e)prijímať stanoviská k eticky sporným aspektom programov a iných obsahov uverejnených Rozhlasom a televíziou Slovenska a k eticky sporným rozhodnutiam generálneho riaditeľa alebo iného riadiaceho pracovníka s vplyvom na vysielanie alebo redakčnú nezávislosť Rozhlasu a televízie Slovenska,
f)poskytovať stanoviská pri pracovnoprávnych sporoch v rámci Rozhlasu a televízie Slovenska,
g)prešetrovať, prerokovávať, zaujímať stanovisko a navrhovať opatrenia na základe podnetov doručených od
1.člena etickej komisie,
2.rady,
3.generálneho riaditeľa,
4.zamestnancov Rozhlasu a televízie Slovenska,
5. príslušného výboru národnej rady.
(4)Etická komisia je povinná predložiť rade a príslušnému výboru národnej rady každoročne do 31. januára správu o jej činnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(5)Členovia etickej komisie pri svojej činnosti oprávnení vyžadovať stanoviská od dotknutých osôb a nahliadať do všetkých dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s činnosťou a hospodárením Rozhlasu a televízie Slovenska a s nakladaním s majetkom a finančnými prostriedkami Rozhlasu a televízie Slovenska.
(6)Generálny riaditeľ je povinný nahliadnutie podľa odseku 5 organizačne a personálne zabezpečiť.
(7)Členovia etickej komisie povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti podľa odseku 5.
§ 18b
Zloženie etickej komisie
(1)Etická komisia sedem členov. Členov etickej komisie vymenúva a odvoláva rada nadpolovičnou väčšinou prítomných členov; členov etickej komisie vymenúva z kandidátov na členov etickej komisie, ktorých jej navrhuje príslušný subjekt tak, aby v etickej komisii boli zastúpení odborníci:
a)jeden odborník nominovaný generálnym riaditeľom, ktorý môže byť zamestnancom Rozhlasu a televízie Slovenska,
b)jeden odborník zvolený zamestnancami sekcie spravodajstva a publicistiky, ktorý môže byť zamestnancom Rozhlasu a televízie Slovenska,
3
c)jeden odborník nominovaný odborovými organizáciami v Rozhlase a televízií Slovenska zastrešujúcimi programových pracovníkov, ktorý môže byť zamestnancom Rozhlasu a televízie Slovenska,
d)jeden odborník nominovaný verejným ochrancom práv 40a), ktorý nesmie byť zamestnancom Rozhlasu a televízie Slovenska,
e)jeden odborník nominovaný právnickou osobou, predmetom činnosti ktorej je ochrana novinárskej etiky a slobody prejavu a reprezentatívne zastúpenie jednotlivých profesií a subjektov pôsobiacich v oblasti sprostredkovania informácií verejnosti, ktorý nesmie byť zamestnancom Rozhlasu a televízie Slovenska,
f)jeden odborník nominovaný Radou vysokých škôl40b), ktorý nesmie byť zamestnancom Rozhlasu a televízie Slovenska,
g)jeden odborník nominovaný poradným orgánom vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie, ktorý nesmie byť zamestnancom Rozhlasu a televízie Slovenska.
(2)Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá vysokoškolské vzdelanie, najmenej tri roky odbornej praxe v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií, práva, učiteľstva a pedagogických vied, psychológie, ekonómie a manažmentu, sociológie a sociálnej antropológie alebo filozofie, je morálne spôsobilá a má profesionálne predpoklady na výkon funkcie člena etickej komisie.
(3)Návrhy kandidátov na členov etickej komisie predkladajú rade subjekty uvedené v odseku 1 písm. a) g). Výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na členov etickej komisie zverejňuje rada na webovom sídle Rozhlasu a televízie Slovenska a oznamuje príslušným subjektom listom.
§ 18c
Členstvo v etickej komisii
(1)Za člena etickej komisie možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná.
(2)Za bezúhonného sa považuje ten, kto spĺňa požiadavky podľa § 10 ods. 2.
(3)Funkcia člena etickej komisie je nezlučiteľná s funkciou uvedenou v § 10 ods. 3 ako aj funkciou generálneho riaditeľa a funkciou člena rady.
(4)Funkcia člena etickej komisie je nezlučiteľná s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným právnym vzťahom k Rozhlasu a televízii Slovenska, ak tento zákon neustanovuje inak. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na člena etickej komisie, ktorého blízka osoba29) je v riadiacej funkcii Rozhlasu a televízie Slovenska.
(5)Člen etickej komisie nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo politickom hnutí, nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu s politickou stranou alebo politickým hnutím, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(6)Člen etickej komisie je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi etickej komisie každú zmenu skutočností podľa odsekov 1 5. Predseda etickej komisie je povinný zmenu skutočností podľa predchádzajúcej vety bezodkladne oznámiť predsedovi rady.
(7)Pri výkone svojej funkcie je člen etickej komisie povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by sa uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom. Členstvo v etickej komisii je nezastupiteľné.
4
§ 18d
Funkčné obdobie člena etickej komisie
(1)Funkčné obdobie člena etickej komisie je šesť rokov. Člena etickej komisie možno vymenovať opätovne.
(2)Ak sa členstvo v etickej komisii skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa
§ 18e ods. 1 písm. b), c)
alebo písm.
d)
, nový člen etickej komisie je nominovaný rovnakým spôsobom podľa § 18b ods. 1 písm. a) g), a menovaný je na zvyšok funkčného obdobia toho člena etickej komisie, ktorého vo funkcii nahradil.
(3)Funkčné obdobie člena etickej komisie začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni skončenia výkonu funkcie člena etickej komisie, na miesto ktorého bol vymenovaný, najskôr však odo dňa jeho vymenovania.
§ 18e
Skončenie výkonu funkcie člena etickej komisie
(1)Výkon funkcie člena etickej komisie sa skončí
a)uplynutím funkčného obdobia člena etickej komisie podľa
§ 18d ods. 1
a
2
,
b)vzdaním sa funkcie člena etickej komisie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi etickej komisie; členstvo predsedu etickej komisie zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi rady,
c)odvolaním z funkcie alebo,
d)smrťou člena etickej komisie.
(2)Rada člena etickej komisie odvolá, ak
a)o jeho odvolanie požiada príslušný subjekt, ktorý člena etickej komisie nominoval podľa § 18b ods. 1,
b)nespĺňa alebo prestal spĺňať požiadavky podľa § 18c tohto zákona,
c)nevykonáva funkciu člena etickej komisie najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(3)Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) d) alebo skutočnosti podľa odseku 2, predseda etickej komisie je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť predsedovi rady.
(4)Rada je povinná vykonať všetky potrebné opatrenia na to, aby 15 dní pred uplynutím funkčného obdobia členovi etickej komisie bol vymenovaný nový člen etickej komisie.
(5)Ak nastanú skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) a c), predseda rady zaradí vymenovanie nového člena etickej komisie na najbližšiu schôdzu rady odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 3.
(6)Predseda rady zaradí rokovanie o odvolaní člena etickej komisie podľa odseku 2 na najbližšiu schôdzu rady. Ak rada rozhodne o odvolaní člena etickej komisie, predseda rady zaradí vymenovanie nového člena etickej komisie na najbližšiu schôdzu rady od rozhodnutia o odvolaní, a ak to nie je možné, zaradí vymenovanie nového člena etickej komisie na schôdzu nasledujúcu po najbližšej schôdzi rady.
5
§ 18f
Náležitosti spojené s členstvom v etickej komisii
(1)Výkon funkcie člena etickej komisie sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.
32)
(2)Člen etickej komisie nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.
33)
(3)Členovi etickej komisie patrí za výkon tejto funkcie mesačná odmena vo výške jednej polovice priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(4)Za výkon funkcie predsedu etickej komisie patrí funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny podľa odseku 3.
(5)Za výkon funkcie podpredsedu etickej komisie patrí funkčný príplatok v sume jednej tretiny odmeny podľa odseku 3.
§ 18g
Rokovanie etickej komisie
(1)Po skončení výkonu funkcie všetkých členov etickej komisie zvoláva prvé zasadnutie nových členov etickej komisie predseda rady, ktorý zároveň určí člena etickej komisie, ktorý bude rokovania riadiť do zvolenia predsedu etickej komisie. Predseda rady zvolá prvé zasadnutie etickej komisie najneskôr do 30 dní od zvolenia najmenej štyroch nových členov etickej komisie. Na prvom zasadnutí po zvolení všetkých členov etickej komisie si etická komisia zvolí svojho predsedu a podpredsedu.
(2)Etická komisia je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
(3)Uznesenie etickej komisie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov etickej komisie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)Etická komisia v tajnom hlasovaní dvojtretinovou väčšinou všetkých členov etickej komisie
a)volí predsedu etickej komisie a podpredsedu etickej komisie na funkčné obdobie dvoch rokov,
b)odvoláva predsedu etickej komisie a podpredsedu etickej komisie.
(5)Rokovanie etickej komisie zvoláva predseda etickej komisie podľa potreby, najmenej však šesťkrát za kalendárny rok podľa vopred schváleného plánu zasadnutí. Predsedu etickej komisie v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda etickej komisie. Rokovanie etickej komisie riadi predseda etickej komisie alebo podpredseda etickej komisie.
(6)Predseda etickej komisie zvolá mimoriadne rokovanie etickej komisie do troch pracovných dní vždy, ak o to písomne požiadajú najmenej traja členovia etickej komisie.
(7)Z každého rokovania etickej komisie sa vyhotovuje zápis. Prijaté uznesenia musia byť zverejnené do siedmych dní odo dňa skončenia rokovania etickej komisie na webovom sídle Rozhlasu a televízie Slovenska a zápis z rokovania etickej komisie, obsahujúci aj etickou komisiou zaujaté stanoviská, musí byť zverejnený na webovom sídle Rozhlasu a televízie Slovenska najneskôr do desiatich pracovných dní od skončenia rokovania etickej komisie. Stanoviská etickej komisie podľa predchádzajúcej vety sa nezverejnia v úplnej forme, ale anonymizované, ak by obsahovali skutočnosti, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov.
(8)Činnosť etickej komisie organizačne zabezpečuje kancelária etickej komisie na čele s tajomníkom etickej komisie, ktorý je podriadený predsedovi etickej komisie.
6
(9)Podrobnosti o činnosti etickej komisie upravuje štatút etickej komisie a rokovací poriadok etickej komisie. Štatút etickej komisie schvaľuje rada po oboznámení sa so stanoviskom príslušného výboru národnej rady k návrhu predloženého etickou komisiou. Rokovací poriadok etickej komisie schvaľuje etická komisia.
§ 18h
(1)Pri plnení úloh podľa § 18a ods. 3 etická komisia prijíma uznesenia, stanoviská a navrhuje prijatie opatrení.
(2)Ak je činnosťou etickej komisie alebo prešetrením podnetu preukázané porušenie noriem, predseda etickej komisie doručí stanovisko etickej komisie spolu s návrhom opatrení generálnemu riaditeľovi.
(3)Generálny riaditeľ je povinný do siedmych dní odo dňa doručenia stanoviska etickej komisie prijať vlastné opatrenia na nápravu nežiadúceho stavu a oznámiť ich predsedovi etickej komisie.
(4)Ak etická komisia nesúhlasí so stanoviskom alebo opatreniami prijatými generálnym riaditeľom, alebo ak prijaté opatrenia považuje za nedostatočné, predseda etickej komisie vyrozumie o tom radu.
(5)Predseda rady je povinný oznámiť predsedovi etickej komisie do 15 dní odo dňa doručenia jeho vyrozumenia stanovisko rady a opatrenia, ktoré vo veci rada prijala a odporúčala generálnemu riaditeľovi.
(6)Ak rada v priebehu šiestich mesiacov opakovane skonštatuje, že generálny riaditeľ neprijal navrhnuté opatrenia, pristúpi ku kráteniu odmien podľa § 8 ods. 1, písm. c), alebo k návrhu na odvolanie podľa § 18, ods. 4, písm. g).
(7)Ak etická komisia považuje stanovisko rady prijaté podľa odseku 5 za sporné, alebo opatrenia prijaté podľa odseku 5 za nedostatočné, oznámi túto skutočnosť príslušnému výboru národnej rady.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40a a 40b znejú:
„53) Čl. 151a Ústavy Slovenskej republiky.
54) § 107 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.Za § 27 sa vkladá §27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Vymenovanie prvých členov etickej komisie
(1)Predseda rady zverejní výzvu na podávanie návrhov kandidátov na členov etickej komisie do 15. júla 2021, a to prostredníctvom webového sídla Rozhlasu a televízie Slovenska.
(2)Návrhy podľa odseku 1 predkladajú príslušné subjekty podľa § 18b ods. 1 v lehote pätnástich dní od zverejnenia výzvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak bol návrh kandidáta doručený rade v posledný deň lehoty.
(3)Rada overí, či návrh obsahuje všetky náležitosti, pričom na neúplný alebo po určenej lehote doručený návrhu neprihliada.
(4)Rada po prerokovaní návrhov kandidátov prijme stanovisko a následne v súlade s §18a pristúpi k vymenovaniu členov etickej komisie.“.
7
9.Za § 27a sa vkladá §27b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„27b
Prvé zasadnutie etickej komisie
Prvé zasadnutie etickej komisie po prvom vymenovaní členov etickej komisie podľa tohto zákona zvoláva predseda rady, ktorý zároveň určí člena etickej komisie, ktorý bude rokovania riadiť do zvolenia predsedu etickej komisie. Predseda rady zvolá prvé zasadnutie etickej komisie 1. októbra 2021.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021.