NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č.
280/2019
Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z. a zákona č. 89/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) na určenie dôverníka; dôverníkom sa môže stať fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka súhlasí a je spôsobilá na právne úkony; na určenie dôverníka sa nevyžaduje súhlas opatrovníka.
28)
“.
2.§ 8 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby nemôže byť ustanovený za opatrovníka22).“
3.V § 10 odsek 6 znie:
„(6) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný každý zápis obmedzenia prijímateľa sociálnej služby a údaje uvedené v registri obmedzení bezodkladne po použití prostriedkov obmedzenia oznámiť ministerstvu, zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby, dôverníkovi prijímateľa sociálnej služby a opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom.22)“.
4.V § 10 odsek 6 znie:
„(6) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný použitie prostriedkov obmedzenia bezodkladne a každý zápis obmedzenia prijímateľa sociálnej služby vrátane údajov uvedených v registri obmedzení najneskôr do ôsmich kalendárnych dní po použití prostriedkov obmedzenia, oznámiť
2
a)zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby,
b)dôverníkovi prijímateľa sociálnej služby,
c)opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom22).“.
5.V § 10 ods. 7 prvej vete sa slová „služby alebo“ nahrádzajú slovami „služby, dôverníka prijímateľa sociálnej služby alebo“ a vypúšťa sa druhá veta.
6. V § 74 odsek 15 znie:
„(15) Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku 14 je poskytovateľ sociálnej služby povinný písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede doručiť do vlastných rúk
a)prijímateľovi sociálnej služby,
b)zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby,
c)dôverníkovi prijímateľa sociálnej služby a
d)opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom.22)“.
7.V § 74 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16) Poskytovateľ sociálnej služby smie jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu podľa odseku 14 písm. a) po doručení písomného upozornenia na možnosť výpovede z tohto dôvodu do vlastných rúk
a)prijímateľovi sociálnej služby,
b)zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby,
c)dôverníkovi prijímateľa sociálnej služby a
d)opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom.22)“.
Doterajšie odseky 16 až 20 sa označujú ako odseky 17 až 21.
8.V § 101 písm. e) sa slová „až 19“ nahrádzajú slovami „až 20“.
9.V § 101 písm. e) piatom bode sa slová „až 19“ nahrádzajú slovami „až 20“.
10.Za § 110ao sa vkladá § 110aoa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠110aoa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021.
Ustanovenie § 8 ods. 10 sa nevzťahuje na poskytovateľa sociálnej služby alebo zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby, ktorý bol ustanovený za opatrovníka22) pred 1. júnom 2021. Ak je súdom ustanovený opatrovník prijímateľa sociálnej služby poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby, poskytovateľ sociálnej služby je povinný o použití prostriedkov obmedzenia prijímateľa sociálnej služby informovať bezodkladne blízku osobu prijímateľa sociálnej služby.“.
11.V prílohe č. 3 písm. A. bode 12 sa vypúšťa slovo „nepretržitý“.
12.V prílohe č. 4 časť IV vrátane nadpisu znie:
Časť IV
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít
3
Potreba dohľadu v určenom čase“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2021 okrem čl. I bodov 4 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.