NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č.
377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 113/2010 Z. z., zákona č. 371/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 287/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.Nadpis piatej časti znie: SYMBOLY BRATISLAVY, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A NÁRODNÝ CINTORÍN“.
2.Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý znie:
§ 24b
Národný cintorín v Bratislave
(1)Národný cintorín v Bratislave tvoria hroby a náhrobníky významných osobností národného života pochovaných na Ondrejskom cintoríne.
(2)Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytne mestu dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok na úhradu nákladov na prevádzku, údržbu
a rekonštrukciu Národného cintorína v Bratislave najmenej vo výške finančného príspevku mesta schváleného na tento účel v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok a najviac vo výške trojnásobku tohto finančného príspevku mesta.“.
Čl. II
Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., zákona č. 284/2014 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 322/2018 Z. z. a zákona č. 464/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa na konci pripája táto citácia: „§ 24b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č.
377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.