Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „vládny návrh zákona“). Vládny návrh zákona sa predkladá v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 2024, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky zaviazala zlepšiť prístup k spravodlivosti a taktiež sa zaviazala realizovať analýzu rekodifikácie občianskeho procesného práva a podľa potreby navrhnúť zmeny právnej úpravy.
Platná a účinná právna úprava v zákone č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“) a v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“) obsahuje povinnosť vecne odôvodniť odpor proti platobnému rozkazu. Ak žalovaný uplatnený nárok spochybňuje, musí sa podľa súčasnej právnej úpravy brániť podaním odporu s vecným odôvodnením. Vecné odôvodnenie odporu spočíva predovšetkým v uvedení argumentov, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok, v pripojení listín na ktoré sa odvoláva a označení dôkazov, ktorými sa majú preukázať tvrdenia žalovaného. Pokiaľ odpor nie je vecne odôvodnený, súd v súvislosti s absenciou vecného odôvodnenia nevyzýva žalovaného na doplnenie, resp. opravu odporu. Požiadavka vecného odôvodnenia odporu môže spôsobovať pre spotrebiteľov ťažkosti (napríklad potreba v relatívne krátkom čase vyhľadať právnu pomoc). Môže nastať prípad, kedy si spotrebiteľ vyhotoví odpor na základe svojich osobných znalostí práva, v dôsledku čoho môže byť odpor súdom odmietnutý ako nedostatočne odôvodnený, čo môže znamenať automatickú prehru v spore, nakoľko platobný rozkaz, ktorý súd odmietol účinky právoplatného rozsudku (je exekučným titulom).
Cieľom vládneho návrhu zákona je tak prehodnotenie právnej úpravy upomínacieho konania podľa zákona o upomínacom konaní a konania o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku v súvislosti s povinnosťou súdu prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a v dôsledku uvedeného posudzovať vecné odôvodnenie odporu miernejšie. Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie vo vzťahu k odmietnutiu odporu.
Vzhľadom na skutočnosť, že upomínacie konanie a konanie o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku skrátené konania, v ktorých rozhodnutie vydáva predovšetkým vyšší súdny úradník, návrhom zákona sa zároveň zabezpečiť posúdenie a právny názor sudcu vo veciach v ktorých sa predpokladá posúdenie spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou s ohľadom na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok, ktoré ešte neboli posudzované v právoplatne skončenom konaní.
Právnou úpravou sa zabezpečiť kontrola neprijateľnosti zmluvných podmienok, ktoré doposiaľ neboli posudzované v súdnom konaní sudcom, tak aby sa zabránilo ich súvislému uplatňovaniu a zároveň sa má zlepšiť prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov.
Legislatívna aktivita sa realizuje na základe výhrad Európskej komisie týkajúcich sa súladu vnútroštátnej právnej úpravy s judikatúrou Súdneho dvora v spotrebiteľských veciach (EUP(2020)9731).
2
Vládnym návrhom zákona sa ďalej zjednocuje právna úprava procesného postupu v upomínacom konaní podľa zákona o upomínacom konaní a v konaní o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku pri určení procesnoprávnej skutočnosti, ktorou nastáva zrušenie platobného rozkazu.
Vládny návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na životné prostredie, na služby pre občana, na informatizáciu spoločnosti ani podnikateľské vplyvy. Možno očakávať pozitívne sociálne vplyvy.
Vládny návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a je v súlade s právom Európskej únie.
3
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Vláda Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: December 2020
Ukončenie: December 2020
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
December 2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Február 2021
2. Definícia problému
Na základe platnej právnej úpravy žalovaný povinnosť v upomínacom konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a v konaní o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku povinnosť vecne odôvodniť odpor proti platobnému rozkazu. Ak žalovaný uplatnený nárok spochybňuje, musí sa podľa súčasnej právnej úpravy brániť podaním odporu s vecným odôvodnením. Požiadavka vecného odôvodnenia odporu môže najmä pre spotrebiteľov spôsobovať ťažkosti (na príklad potreba v relatívne krátkom čase vyhľadať právnu pomoc). Na základe predkladaného materiálu súd zohľadní skutočnosť, že je žalovaný spotrebiteľ a vecne odôvodnený odpor podaný žalovaným ako spotrebiteľom bude posudzovať miernejšie. Vzhľadom na skutočnosť, že upomínacie konanie a konanie o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku sú skrátené konania v ktorých rozhodnutie vydáva predovšetkým súdny úradník, návrhom zákona sa rovnako zavádza povinnosť vyššieho súdneho úradníka predložiť vec na posúdenie sudcovi, ak sa v upomínacom konaní a v konaní o platobnom rozkaze predpokladá posúdenie zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou s ohľadom na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok, ktoré ešte neboli posudzované v právoplatne skončenom konaní. Navrhovanou právnou úpravou sa zabezpečiť lepšia prístupnosť prostriedku procesnej obrany voči platobnému rozkazu pre spotrebiteľov a zvýšená kontrola súdu pri posudzovaní neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom materiálu je prehodnotenie právnej úpravy upomínacieho konania v zákone č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a konania o platobnom rozkaze v Civilnom sporovom poriadku v spojitosti s povinnosťou súdu miernejšie posudzovať vecne odôvodený odpor podaný žalovaným ako spotrebiteľom. V upomínacom konaní a konaní o platobnom rozkaze sa súčasne navrhuje upraviť povinnosť vyššieho súdneho úradník predložiť sudcovi na posúdenie vec, ktorá sa týka zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou. Vládnym návrhom zákona sa zároveň zjednocuje právna úprava procesného postupu v upomínacom konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a v konaní o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku pri určení procesnoprávnej skutočnosti, ktorou nastáva zrušenie platobného rozkazu.
4. Dotknuté subjekty
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, súdy, fyzické osoby, právnické osoby.
5. Alternatívne riešenia
4
Alternatívne riešenia neboli zvažované a teda nie predkladané. Nulový variant, t.j. zachovanie súčasného stavu je nežiaduce aj s ohľadom na vývoj judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v ochrane spotrebiteľov (napr. rozhodnutie C-448/2017).
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?  Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nie.
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti navrhovaného materiálu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí účinnosti a jeho aplikácii.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
💧 Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Milan Šimkovič
Sekcia legislatívy
Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Tel.: 02/ 888 91 228
12. Zdroje
Vlastná činnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
II. Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
5
V doložke vybraných vplyvov Komisia odporúča predkladateľovi doplniť časť 5. Alternatívne riešenia v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. V tejto časti je minimálne potrebné uviesť nulový variant, teda analýzu súčasného stavu, kde sa uvedú následky tohto stavu a zdôvodnenie, prečo je súčasné riešenie nedostatočné.
III. Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
Vyjadrenie predkladateľa:
V časti 5. doložky vplyvov bol doplnený nulový variant.
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 2:
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Pozitívny vplyv spočíva v zlepšení prístupu k spravodlivosti pre spotrebiteľov.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Spotrebitelia.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Vládny návrh zákona nemá negatívny vplyv na hospodárenie domácností.
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
6
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo
Vládny návrh zákona pozitívny vplyv na spotrebiteľov, ktorí účastníkmi upomínacieho konania a konania o platobnom rozkaze v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Vládny návrh zákona pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám. Pozitívny vplyv spočíva v účinnej procesnej obrane žalovaného, ktorý je spotrebiteľom v upomínacom konaní a konaní o platobnom rozkaze v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
7
patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Návrh zákona nemá vplyv na rovnosť príležitostí.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Vládny návrh zákona nemá odlišný vplyv na ženy a mužov a nepodporuje rovnosť medzi ženami a mužmi a ani nezväčšuje rodové nerovnosti.
8
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Vládny návrh zákona neuľahčuje vznik nových pracovných miest.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Vládny návrh zákona nevedie k zániku pracovných miest.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Vládny návrh zákona neovplyvňuje dopyt po práci.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Vládny návrh zákona nemá dosah na fungovanie trhu práce.
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Vládny návrh zákona nemá negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupiny zamestnancov či živnostníkov.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Vládny návrh zákona neovplyvňuje špecifické vekové skupiny zamestnancov.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Vláda Slovenskej republiky
2.Názov vládneho návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Predmet vládneho návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
-čl. 114 a 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b)v sekundárnom práve
-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017) v platnom znení
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR
Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005)
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 110, 1. 5. 2009) v platnom znení
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR
Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstva financií SR, Ministerstvo kultúry SR
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011) v platnom znení
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-448/17, EOS KSI Slovensko s.r.o. proti Jánovi Dankovi a Margite Dankovej [2018]
Výrok rozhodnutia:
Smernica 93/13 sa vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá, napriek tomu, že v štádiu vydania platobného rozkazu proti spotrebiteľovi stanovuje preskúmanie nekalej povahy podmienok uvedených v zmluve uzatvorenej medzi podnikateľom a spotrebiteľom, na jednej strane priznáva právomoc vydať tento platobný rozkaz súdnemu úradníkovi, ktorý nemá postavenie sudcu, a na druhej
strane stanovuje pätnásťdňovú lehotu na podanie odporu a vyžaduje, aby bol tento odpor vecne odôvodnený, za predpokladu, že takéto ex offo preskúmanie nie je stanovené v štádiu výkonu uvedeného platobného rozkazu, čo musí preveriť vnútroštátny súd.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení – bezpredmetné,
b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie - EUP(2020)9731,
Predmetná legislatívna aktivita sa realizuje v dôsledku skutočností uvedených v liste Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov Európskej komisie EUP(2020)9731 zo dňa 16.10.2020 („EÚ Pilot“).
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav –
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a) úplne
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1 (§ 12 ods. 3)
Upomínacie konanie je zrýchleným konaním, predmetom ktorého by mali byť najmä nesporné nároky. Spornosť nároku vyjadruje žalovaný podaním odporu, ktorý podľa súčasnej právnej úpravy musí byť vecne odôvodnený. V prípade podania odporu bez vecného odôvodnenia v zákonom stanovenej lehote platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku (je exekučným titulom). Pokiaľ odpor nie je vecne odôvodnený, súd v súvislosti s absenciou vecného odôvodnenia nevyzýva žalovaného na doplnenie, resp. opravu odporu. Požiadavka vecného odôvodnenia odporu môže spôsobovať pre spotrebiteľov ťažkosti (napríklad potreba v relatívne krátkom čase vyhľadať právnu pomoc). Novou právnou úpravou sa zavádza povinnosť súdu v prípade ak sa uplatňuje nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a vecné odôvodnenie odporu podaného spotrebiteľom posudzovať miernejšie. Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie vo vzťahu k odmietnutiu odporu.
K bodu 2 (§ 15 ods. 6)
Vzhľadom na právnu úpravu oprávnenia vyššieho súdneho úradníka vykonávať úkony súdu v civilnom procese obsiahnutú v zákone č. 549/2003 Z. z o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov, sa vypúšťa osobitná právna úprava pre upomínacie konanie.
Čl. II
K bodu 1 (§ 267 ods. 3)
Konanie o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku je zrýchleným konaním, predmetom ktorého by mali byť najmä nesporné nároky. Spornosť nároku vyjadruje žalovaný podaním odporu, ktorý podľa súčasnej právnej úpravy musí byť vecne odôvodnený. V prípade podania odporu bez vecného odôvodnenia v zákonom stanovenej lehote platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku (je exekučným titulom). Pokiaľ odpor nie je vecne odôvodnený, súd v súvislosti s absenciou vecného odôvodnenia nevyzýva žalovaného na doplnenie, resp. opravu odporu. Požiadavka vecného odôvodnenia odporu môže spôsobovať pre spotrebiteľov ťažkosti (napríklad potreba v relatívne krátkom čase vyhľadať právnu pomoc). Novou právnou úpravou sa zavádza povinnosťou súdu v prípade nároku vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a vecné odôvodnenie odporu podaného spotrebiteľom posudzovať miernejšie. Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie vo vzťahu k odmietnutiu odporu.
K bodu 2 (§ 267 ods. 4)
Navrhovanou zmenou ustanovenia sa zjednocuje právna úprava procesného postupu v upomínacom konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a v konaní o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku pri určení procesnoprávnej skutočnosti, ktorou nastáva zrušenie platobného rozkazu. Platobný rozkaz sa zrušuje podaním odporu ex lege (to neplatí ak bol odpor odmietnutý), súd nevydáva osobitné uznesenie o zrušení platobného rozkazu.
K bodu 3 (§ 267 ods. 5)
V dôsledku zmeny právnej úpravy, ktorej účelom je zjednotenie procesného postupu v upomínacom konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a v konaní o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku je nevyhnutná zmena uvedeného ustanovenia týkajúca sa vypustenia právnej úpravy doručovania uznesenia o zrušení platobného rozkazu.
K bodu 4 (§ 471b)
Všetky konania o platobnom rozkaze začaté pred dňom účinnosti novej právnej úpravy v ktorých súd vydal uznesenie o zrušení platobného rozkazu sa dokončia podľa doterajšej právnej úpravy, účinnej do 30. júna 2021.
Čl. III
K bodu 1 [§ 5 ods. 1 písm. a)]
Právna úprava nadväzuje na zmenu v konaní o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku v dôsledku ktorej sa platobný rozkaz zrušuje podaním odporu, ak odpor nebol odmietnutý (vypustenie uznesenia o zrušení platobného rozkazu).
K bodu 2 (§ 5 ods. 3)
V prípade upomínacieho konania a konania o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku ide o skrátené konania, v ktorých rozhodnutie vydáva predovšetkým vyšší súdny úradník. Navrhovanou právnou úpravou sa zabezpečiť posúdenie a právny názor sudcu v spotrebiteľských veciach, ktoré predpokladajú posúdenie spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli posudzované v právoplatne skončenom konaní tak, aby sa zabránilo súvislému uplatňovaniu neprijateľných zmluvných podmienok. Vyšší súdny úradník je posúdením zo strany sudcu viazaný. Zároveň sa upravuje povinnosť sudcu určeného rozvrhom práce vykonávať kontrolu nad plnením týchto povinností zo strany vyššieho súdneho úradníka.
Čl. IV
(Účinnosť)
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. júla 2021 a to s ohľadom na dĺžku legislatívneho procesu.
V Bratislave, 24. februára 2021
Igor Matovič v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Mária Kolíková v. r.
ministerka spravodlivosti
Slovenskej republiky