VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-3179/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
439
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava február 2021