Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa predkladá v súvislosti s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024, v ktorom sa uvádza, že „Vláda Slovenskej republiky umožní občanom Slovenskej republiky dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky bude tiež riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo Slovenskej republiky, tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva, a zjednoduší podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.“. Návrh zákona sa predkladá na základe Plánu Legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020.
Zmeny a doplnenie zákona si vyžadujú taktiež skúsenosti a poznatky z aplikačnej praxe a nutnosť riešenia existujúcich problémov pri vykonávaní zákona na úrovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a okresných úradov v sídle kraja.
Predkladaná novela zákona reaguje na viaceré skutočnosti vychádzajúce z aplikačnej praxe, upravuje a dopĺňa niektoré ustanovenia zákona, ktoré absentovali alebo vyvolávali nejednotný výklad z pohľadu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj okresných úradov v sídle kraja. Novela zmierňuje podmienky, za ktorých dochádza ku strate štátneho občianstva Slovenskej republiky zo zákona, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudne cudzie štátne občianstvo.
Z dôvodu príbuznosti českého jazyka, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, sa u žiadateľov, ktorí alebo boli štátnymi občanmi Českej republiky, uplatňuje výnimka z požiadavky ovládania slovenského jazyka. Výnimka sa uplatňuje taktiež pre žiadateľov starších ako 65 rokov a žiadateľov, ktorí vykonali jazykové skúšky zo slovenského jazyka. Tieto výnimky sa uplatňujú aj u žiadateľov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.
Umožňuje sa nadobudnúť štátne občianstvo bývalým občanom Slovenskej republiky, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj osobám so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov.
Z hľadiska odstránenia pochybností o identifikácii osoby žiadateľa sa navrhuje predkladať k žiadosti iba platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa. K dôvodom pre nevzniknutie štátneho občianstva Slovenskej republiky sa dopĺňajú dôvody, ak v predložených dokladoch k žiadosti a v dotazníku žiadateľa boli uvedené nepravdivé skutočnosti, alebo ak sa vydanie listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky dosiahlo porušením zákona.
V záujme ochrany maloletého dieťaťa a zabezpečenia účinnej realizácie rodičovských práv voči tomuto dieťaťu zo strany rodiča, ktorý je a naďalej zostane štátnym občanom Slovenskej republiky, sa navrhuje vylúčiť prepustenie takéhoto dieťaťa zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
2
Z dôvodu zmiernenia podmienok, za ktorých dochádza ku strate štátneho občianstva Slovenskej republiky zo zákona, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudne cudzie štátne občianstvo, sa ustanovujú výnimky, na základe ktorých nedochádza k tejto strate. Ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela za trvania manželstva, narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Z dôvodu vyváženosti záujmov sa navrhuje umožniť štátnym občanom Slovenskej republiky nadobudnúť cudzie štátne občianstvo bez straty štátneho občianstva Slovenskej republiky aj vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov a predložia doklady preukazujúce tieto skutočnosti.
Dopĺňajú sa ďalšie dôvody na zamietnutie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak štátne občianstvo Slovenskej republiky nemožno zistiť na základe neúplných dokladov, alebo ak nemožno jednoznačne identifikovať osobu žiadateľa. Spresňuje sa vydávanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktoré slúži na preukazovanie štátneho občianstva Slovenskej republiky v súvislosti s konkrétnou udalosťou, ktorá nastala v minulosti (napr. úmrtie) a jej časovým rámcom. Preto potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nemožno vydať a použiť napríklad na účel podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu. Navrhuje sa upraviť spôsob zastupovania žiadateľa podľa tohto zákona. Zástupcom môže byť len advokát, mimovládna organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom alebo fyzická osoba na základe písomného splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Uvádzajú sa prípady, keď je zastúpenie vylúčené.
Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, životné prostredie, služby verejnej správy pre občana, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predpokladá sa pozitívny marginálny vplyv na informatizáciu. Deklaruje sa iba súčasný existujúci stav, čo je vyjadrené aj v doložke vybraných vplyvov.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
3
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: .. Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
31. júla 2020 – 20. augusta 2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
január 2021
2. Definícia problému
Skúsenosti a poznatky z aplikačnej praxe si vyžadujú riešenie existujúcich problémov pri vykonávaní zákona na úrovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a okresných úradov v sídle kraja.
3. Ciele a výsledný stav
Reakciou na viaceré skutočnosti vychádzajúce z aplikačnej praxe, upraví a doplní niektoré ustanovenia zákona, ktoré absentujú alebo vyvolávajú nejednotný výklad tak z pohľadu ministerstva vnútra, ako aj okresných úradov v sídle kraja. Zmiernia sa prioritne podmienky, za ktorých dochádza ku strate štátneho občianstva Slovenskej republiky zo zákona, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudne cudzie štátne občianstvo.
4. Dotknuté subjekty
Fyzické osoby, okresné úrady v sídle kraja, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
5. Alternatívne riešenia
Navrhované riešenia možno považovať za najvhodnejšie z hľadiska znovunadobudnutia štátneho občianstva Slovenskej republiky, ku ktorého strate došlo z dôvodu nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nie
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
4
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Právna úprava zmierni podmienky, za ktorých dochádza ku strate štátneho občianstva Slovenskej republiky zo zákona, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudne cudzie štátne občianstvo a ustanoví výnimky, na základe ktorých nedochádza k tejto strate. Ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela za trvania manželstva, narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Z dôvodu vyváženosti záujmov sa navrhuje umožniť štátnym občanom Slovenskej republiky nadobudnúť cudzie štátne občianstvo bez straty štátneho občianstva Slovenskej republiky aj vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov a predložia doklady preukazujúce tieto skutočnosti.
Dopĺňajú sa ďalšie dôvody na zamietnutie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak štátne občianstvo Slovenskej republiky nemožno zistiť na základe neúplných dokladov, alebo ak nemožno jednoznačne identifikovať osobu žiadateľa. Z dôvodu príbuznosti českého jazyka, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, sa u žiadateľov, ktorí alebo boli štátnymi občanmi Českej republiky, uplatňuje výnimka z požiadavky ovládania slovenského jazyka. Výnimka sa uplatňuje aj pre žiadateľov starších ako 65 rokov a žiadateľov, ktorí vykonali jazykové skúšky zo slovenského jazyka. Tieto výnimky sa uplatňujú aj u žiadateľov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. Umožňuje sa nadobudnúť štátne občianstvo bývalým občanom Slovenskej republiky, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj osobám so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov.
Spresňuje sa ustanovenie o vedení evidencie a zaznamenávaní údajov do evidencie a v tejto súvislosti sa upravujú oprávnenia ministerstva vnútra a okresného úradu v sídle kraja vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy (napr.: register fyzických osôb, centrálna matrika). Navrhovanou právnou úpravou sa iba deklaruje existujúci súčasný stav, ktorý si nevyžaduje navýšenie finančných prostriedkov a nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a ministerstva vnútra. Navrhujú sa ďalšie právne úpravy, ktoré taktiež nebudú mať vplyv na posudzované oblasti uvedené v doložke vybraných vplyvov. Z uvedeného dôvodu návrh zákona nebol predmetom predbežného pripomienkového konania.
11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Zuzana Tarabíková, odbor legislatívy verejnej správy, sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tel. 02/48592450, e-mail:
zuzana
.tarabikova@minv.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
5
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
-
-
-
-
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_228
Štátne občianstvo (ŠO)
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
-
-
-
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve
čl. 6 Zmluvy o Európskej únii,
čl. 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
čl. 7 a čl. 24 Charty základných práv Európskej únie,
b) v sekundárnom práve
-
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
napríklad:
-rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. marca 2010 vo veci C-135/08, v ktorom Súdny dvor Európskej únie konštatoval, že právo Únie, najmä článok 17 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, nebráni tomu, aby členský štát odňal občanovi Európskej únie občianstvo, ktoré mu udelil, ak k takémuto udeleniu došlo podvodom, pod podmienkou, že sa v tomto rozhodnutí o odňatí dodrží zásada proporcionality;
-rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. marca 2019 vo veci C-221/17, v ktorom Súdny dvor Európskej únie konštatoval, že článok 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s prihliadnutím na články 7 a 24 Charty základných práv Európskej únie sa vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štátu, o akú ide vo veci samej, ktorá za určitých podmienok stanovuje stratu štátneho občianstva tohto členského štátu zo zákona, čo v prípade osôb, ktoré nemajú štátne občianstvo iného členského štátu, vedie k strate ich postavenia občana Európskej únie a s tým súvisiacich práv, pokiaľ majú príslušné vnútroštátne orgány, prípadne vrátane vnútroštátnych súdov, možnosť incidenčne preskúmať dôsledky tejto straty štátneho občianstva a prípadne zabezpečiť, aby dotknuté osoby opätovne nadobudli štátne občianstvo ex tunc, keď tieto osoby požiadajú o vydanie cestovného dokladu alebo akéhokoľvek iného dokumentu osvedčujúceho ich štátnu príslušnosť. V rámci tohto preskúmania musia tieto orgány a súdy overiť, či strata občianstva dotknutého členského štátu, ak vedie k strate postavenia občana Únie, je z hľadiska práva Únie v súlade so zásadou proporcionality, pokiaľ ide o dôsledky, ktoré na situáciu každej dotknutej osoby a prípadne na situáciu členov jej rodiny.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení – bezpredmetné
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a
7
Komisie bolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“ EUP (2016)8971 zo dňa 21. októbra 2016 týkajúce sa zákonných predpokladov a podmienok straty štátneho občianstva Slovenskej republiky. Európska komisia žiadala odpovede na otázky, čo v praxi znamená „výslovný prejav vôle... smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva“, v ktorom momente dochádza k strate slovenského štátneho občianstva a či po jeho strate nasledujú ďalšie administratívne postupy. Dňa 23. júla 2019 Európska komisia doručila doplňujúcu žiadosť týkajúcu sa preskúmania súladu vnútroštátnej právnej úpravy so závermi Súdneho dvora vo veci C-221/17 Tjebbes.
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav – bezpredmetné
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne.
8
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1 (§ 6)
Spresňuje sa ustanovenie o nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej republiky osvojením. podľa súčasného znenia zákona možno takýmto spôsobom nadobudnúť štátne občianstvo Slovenskej republiky iba v prípade, že osvojenie dieťaťa sa uskutočnilo podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Ďalšou podmienkou, ktorá sa ustanovuje, je skutočnosť, že o osvojení dieťaťa musí rozhodnúť súd Slovenskej republiky.
K bodom 2 až 4 (poznámky pod čiarou k odkazom 4, 8 a 9)
V poznámke pod čiarou sa uvádza názov aktuálneho právneho predpisu.
K bodom 5, 7, 9, 32 a 33 7 ods. 1 písm. g) a i), § 7 ods. 2 písm. g), § 9a ods. 4 písm. b) a c))
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 6 (§ 7 ods. 1 písm. h))
Z dôvodu príbuznosti českého jazyka, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, sa u žiadateľov, ktorí alebo boli štátnymi občanmi Českej republiky, uplatňuje výnimka z preukazovania ovládania slovenského jazyka. Táto výnimka sa uplatňuje aj u žiadateľov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, u žiadateľov starších ako 65 rokov a žiadateľov, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo slovenského jazyka alebo štátnu skúšku na vysokej škole v rámci študijného programu uskutočňovaného v slovenskom jazyku, ak od nich neuplynulo viac ako desať rokov.
K bodu 8 (§ 7 ods. 1 písm. j))
Do zákona sa dopĺňa podmienka na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, že žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky. Podklady k posúdeniu splnenia tejto podmienky budú vyplývať zo stanoviska príslušného štátneho orgánu v oblasti bezpečnosti, najmä Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, ktoré sa na tento účel v konaní vyžadujú podľa ustanovenia § 8a ods. 3 zákona.
Túto podmienku nemožno zamieňať s podmienkou bezúhonnosti žiadateľa ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. b) zákona.
Vzhľadom na doterajšie skúsenosti správneho orgánu bolo potrebné výslovným ustanovením tejto podmienky vzájomne previazať aplikáciu ustanovenia § 8a ods. 3 zákona vo vzťahu k jednoznačne definovaným požiadavkám, ktoré sa v konaní skúmajú, ako aj vo vzťahu k dôslednému naplneniu všetkých náležitostí rozhodnutia.
K bodu 10 (§ 7 ods. 2 písm. i) a j))
V písmene i) sa umožňuje nadobudnúť štátne občianstvo bývalým občanom Slovenskej republiky, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, bez podmienky špecifikácie dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky vzhľadom na to, že nie je dôvod takúto podmienku uplatňovať u bývalých občanov.
V písmene j) sa modifikuje doterajšia úprava tak, že sa umožňuje nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky bez podmienky špecifikácie dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky udelením osobe, ktorá nebola štátnym občanom Slovenskej republiky, a
9
aspoň jeden z jej rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky.
K bodu 11 (§ 7 ods. 7 a 8)
Osobám, ktoré stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva sa umožňuje opätovné získanie štátneho občianstva Slovenskej republiky jednoduchším spôsobom, bez splnenia podmienok vyžadovaných pri štandardnom postupe. Podmienkou uplatnenia tohto ustanovenia je, že k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva došlo v štáte, v ktorom mal žiadateľ v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov a predložil doklady preukazujúce tieto skutočnosti. Päť rokov pobytu je spravidla minimálna dĺžka pobytu na udelenie štátneho občianstva.
Pri posudzovaní splnenia podmienky pobytu na území Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 3 sa bude prihliadať na to, či sa žiadateľ počas doby tohto pobytu na území Slovenskej republiky skutočne zdržiaval.
K bodu 12 (§ 8 ods. 1)
Vzhľadom na osobitný charakter žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky na základe výnimky, o ktorej v prvom stupni rozhoduje minister vnútra, nie je opodstatnené, aby ten istý správny orgán preskúmaval svoje vlastné rozhodnutie.
K bodu 13 (§ 8 ods. 3 písm. a) a b))
V súvislosti s komplexným posúdením všetkých skutočností týkajúcich sa žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky je potrebné mať k dispozícii čo najviac informácií poskytnutých žiadateľom.
Z hľadiska odstránenia pochybností o identifikácii osoby žiadateľa je potrebné predkladať k žiadosti iba platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa.
K bodu 14 (§ 8 ods. 3 písm. j))
V nadväznosti na úpravu v novelizačnom bode 6 týkajúcu sa výnimiek z preukazovania ovládania slovenského jazyka sa ustanovujú doklady, ktoré sa predkladajú k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. Ide o doklady preukazujúce úspešné absolvovanie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka, štátnej jazykovej skúšky zo slovenského jazyka alebo štátnej skúšky na vysokej škole v rámci študijného programu uskutočňovaného v slovenskom jazyku.
K bodu 15 (§ 8 ods. 4)
Ak žiadateľ podáva samostatnú žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, ukladá sa mu povinnosť vyplniť dotazník. Vzor dotazníka je uvedený v prílohe k zákonu.
K bodu 16 (§ 8 ods. 5)
Dopĺňajú sa ďalšie kritériá na overovanie ovládania slovenského jazyka v záujme objektívneho posúdenia tejto podmienky vo vzťahu ku konkrétnemu žiadateľovi.
K bodu 17 (§ 8 ods. 9)
V § 8 ods. 9 sa ukladá okresnému úradu v sídle kraja vyžiadanie stanoviska aj od obce pobytu žiadateľa, v ktorej je cudzinec evidovaný.
K bodu 18 (§ 8 ods. 12)
10
V § 8 sa vypúšťa odsek 12, keďže nie je dôvod osobitne upravovať doklady maloletého dieťaťa. Doklady žiadateľa všeobecne upravené v § 8 ods. 3 zákona a vzťahujú sa aj na žiadateľa, ktorým je maloleté dieťa, s prihliadnutím na ich obsah a povahu.
K bodu 19 (§ 8a ods. 1)
V záujme zabezpečenia plynulého priebehu konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky sa umožňuje určiť lehotu na predloženie dokladov k žiadosti, žiadateľ sa poučí o následkoch ich nepredloženia a konanie sa prerušuje. Nepredloženie dokladov v určenej lehote za následok zastavenie konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.
K bodu 20 (poznámka pod čiarou k odkazu 13)
V poznámke pod čiarou sa uvádza názov aktuálneho právneho predpisu vo vzťahu k zániku pobytu na území Slovenskej republiky. Môže ísť o zánik trvalého pobytu, prechodného pobytu, tolerovaného pobytu, pobytu občana Európskej únie alebo pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie.
K bodu 21 (§ 8b ods. 1 písm. a))
K dôvodom pre nevzniknutie štátneho občianstva Slovenskej republiky sa dopĺňajú dôvody, ak v predložených dokladoch k žiadosti alebo v dotazníku žiadateľa boli uvedené nepravdivé skutočnosti.
K bodu 22 (§ 8b ods. 1 písm. d))
K dôvodom pre nevzniknutie štátneho občianstva Slovenskej republiky sa dopĺňa aj skutočnosť, ak sa vydanie listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky dosiahlo porušením povinnosti ustanovenej osobitným zákonom alebo medzinárodnou zmluvou. Týmto ustanovením sa zabraňuje nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobami, ktoré porušili v súvislosti s konaním o jeho udelenie zákon, alebo ak boli zákon alebo medzinárodná zmluva v súvislosti s týmto konaním porušené zo strany konajúceho správneho orgánu.
K bodu 23 (§ 9 ods. 3 písm. b) a ods. 6 písm. f))
Ako dôvod nemožnosti prepustenia osoby zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa uvádza aj skutočnosť, že táto osoba evidované nedoplatky voči obci. Ukladá sa povinnosť žiadateľovi o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, aby predložil aj potvrdenie, že nemá evidované takéto nedoplatky voči obci.
K bodu 24 (§ 9 ods. 3 písm. c))
V záujme ochrany maloletého dieťaťa a zabezpečenia účinnej realizácie rodičovských práv voči tomuto dieťaťu zo strany rodiča, ktorý je a naďalej zostane štátnym občanom Slovenskej republiky, sa vylučuje prepustenie takéhoto dieťaťa zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
K bodu 25 (§ 9 ods. 6 písm. a))
Z hľadiska odstránenia pochybností o identifikácii osoby žiadateľa je potrebné predkladať k žiadosti iba platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa. Skutočnosti spôsobujúce neplatnosť dokladu totožnosti uvedené v § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 22 písm. d) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklad totožnosti je podľa uvedených ustanovení zákonov neplatný aj
11
vtedy, keď podľa podoby tváre v doklade totožnosti nemožno identifikovať jeho držiteľa, teda doklad totožnosti sa môže stať neplatným aj pred uplynutím doby jeho platnosti.
K bodu 26 (§ 9 ods. 17 a 18)
Zákon o štátnom občianstve Slovenskej republiky ustanovuje v § 9 ods. 17 a 18 výnimky, na základe ktorých nedochádza k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky zo zákona, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudne cudzie štátne občianstvo. Ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela za trvania manželstva, narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa.
Z dôvodu vyváženosti záujmov sa navrhuje umožniť štátnym občanom Slovenskej republiky nadobudnúť cudzie štátne občianstvo bez straty štátneho občianstva Slovenskej republiky aj vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva. Päť rokov pobytu je spravidla minimálna dĺžka pobytu na udelenie štátneho občianstva.
V záujme zaznamenania nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva štátnym občanom Slovenskej republiky v informačných systémoch je potrebné, aby občania túto skutočnosť písomne oznámili v danej lehote ministerstvu a predložili všetky doklady v listinnej podobe, ktoré ju preukazujú. Uvedená informácia je potrebná na účel posúdenia, či nedošlo k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky u danej osoby, ako aj zo štatistických dôvodov.
K bodu 27 (§ 9 ods. 19)
V záujme presného zaznamenania straty štátneho občianstva Slovenskej republiky na základe nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva v informačných systémoch je potrebné, aby osoby, ktorých sa táto skutočnosť týka, predložili všetky doklady, ktoré ju preukazujú, v listinnej podobe.
K bodu 28 (§ 9 ods. 20)
V záujme zabezpečenia informovanosti osoby, ktorá stratila štátne občianstvo Slovenskej republiky zo zákona nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva, o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky, sa ustanovuje povinnosť okresnému úradu v sídle kraja zaslať takejto osobe písomné oznámenie o tejto skutočnosti a o jej zaznamenaní v príslušných informačných systémoch verejnej správy.
K bodu 29 (§ 9a ods. 1 písm. d))
Ustanovuje sa preukazovanie štátneho občianstva Slovenskej republiky len platným potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
K bodu 30 (§ 9a ods. 3)
Dopĺňajú sa ďalšie náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky podľa potrieb vychádzajúcich z aplikačnej praxe a jej vzor sa upravuje v prílohe č. 2 k zákonu.
K bodu 31 (§ 9a ods. 4 písm. a))
Z hľadiska odstránenia pochybností o identifikácii osoby žiadateľa je potrebné predkladať k žiadosti platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa. Skutočnosti spôsobujúce neplatnosť dokladu totožnosti uvedené v § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 22 písm. d) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklad totožnosti je podľa uvedených ustanovení zákonov neplatný aj
12
vtedy, keď podľa podoby tváre v doklade totožnosti nemožno identifikovať jeho držiteľa, teda doklad totožnosti sa môže stať neplatným aj pred uplynutím doby jeho platnosti.
Vo výnimočnom prípade, ktorý je povinný žiadateľ podrobne písomne odôvodniť, možno predložiť k žiadosti neplatný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa, alebo iný platný doklad obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa, alebo potvrdenie príslušného orgánu o strate alebo odcudzení dokladu totožnosti nie staršie ako 30 dní, pravosť ktorého overí okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky, ktorý prijíma žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky dožiadaním na orgán, ktorý potvrdenie o strate alebo odcudzení dokladu totožnosti vydal. V prípade pochybnosti o totožnosti žiadateľa orgán, ktorý prijíma žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, požiada o súčinnosť policajný orgán alebo vyzve žiadateľa na predloženie osvedčenia o tom, že je nažive, vydaného notárom podľa § 62 zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Ak žiadateľ nepredloží žiadny z uvedených dokladov a jeho totožnosť nebude ani iným spôsobom určená, okresný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zamietne.
K bodu 34 (§ 9a ods. 8)
Dopĺňajú sa ďalšie dôvody na zamietnutie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak štátne občianstvo Slovenskej republiky nemožno zistiť na základe neúplných dokladov, alebo ak nemožno jednoznačne identifikovať osobu žiadateľa. Ďalej sa dopĺňa povinnosť okresného úradu oznámiť príslušným orgánom štátu skutočnosť, že zamietol vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Táto informácia je nevyhnutná z dôvodu, že v § 9 ods. 14 uvedené štátne orgány vydávajú na základe osvedčenia osobné doklady alebo vykonávajú voči štátnemu občanovi iné úkony podľa osobitných zákonov.
K bodu 35 (§ 9a ods. 10)
Ustanovenie je potrebné vypustiť vzhľadom na jeho nadbytočnosť, keďže žiadateľ právo požiadať o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky kedykoľvek a v ľubovoľnom počte originálov.
K bodu 36 (§ 9a ods. 11)
Ide o legislatívno-technickú úpravu textu a doplnenie skutočnosti o zasielaní oznámenia o neplatnosti osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky okresnému úradu v sídle kraja, ktorý ho vydal.
K bodu 37 (§ 9a ods. 12)
Spresňuje sa vydávanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktoré slúži na preukazovanie štátneho občianstva Slovenskej republiky v súvislosti s konkrétnou udalosťou, ktorá nastala v minulosti (napr. úmrtie) a jej časovým rámcom. Preto potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nemožno vydať a použiť napríklad na účel podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu. Na tento účel sa vydáva osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Na vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa primerane použijú ustanovenia odsekov 3 6 a 8 11 o osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky (náležitosti žiadosti, súhlas s vydaním osvedčenia, náležitosti osvedčenia a lehota na jeho vydanie, platnosť osvedčenia, zamietnutie žiadosti, evidencia osvedčení, opakované vydanie osvedčenia, neplatnosť osvedčenia, oznamovacia povinnosť).
K bodu 38 (§ 9b ods. 1 a 2)
13
Spresňuje a dopĺňa sa doterajšie ustanovenie zákona v súvislosti so zavedením nových povinností podľa tohto zákona. Zároveň sa zavádza fakultatívnosť uloženia pokuty za priestupky, ktorých sa osoba dopustí nesplnením oznamovacích povinností v súvislosti s nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva a/alebo stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky.
K bodu 39 (§ 9b ods. 3)
Ide o zmenu v súvislosti so zmenou názvov úradov od 1. októbra 2013.
K bodu 40 (poznámka pod čiarou k odkazu 13b)
V poznámke pod čiarou sa uvádza názov relevantného právneho predpisu, keďže údaj o pobyte žiadateľa sa získava z evidencie registra obyvateľov Slovenskej republiky.
K bodu 41 (§ 13)
Žiadateľovi sa ukladá povinnosť osobnej účasti na konaní (napríklad, ak je potrebné poskytnúť podrobné informácie k čestným vyhláseniam, aby ich poskytol priamo žiadateľ, alebo ak ide o komplikované prípady, kde je osobná fyzická prítomnosť žiadateľa nevyhnutná).
K bodu 42 (§ 15)
Ide o spresnenie znenia ustanovenia najmä vo vzťahu k vylúčeniu aplikácie správneho poriadku pri vydávaní osvedčení a potvrdení o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
V odseku 3 sa upravuje spôsob zastupovania žiadateľa podľa tohto zákona. Zástupcom môže byť len advokát, mimovládna organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom, alebo fyzická osoba na základe písomného splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa príslušným orgánom Slovenskej republiky alebo cudzieho štátu. Uvádzajú sa prípady, keď je zastúpenie vylúčené, a to pri podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, pri podaní žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, pri prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky a pri prevzatí listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
Ustanovenie odseku 4 garantuje uchovanie komplexného spisu v listinnej podobe vrátane všetkých doložených dokladov počas celého konania a tiež po jeho ukončení počas doby uloženia spisu v registratúrnom stredisku a následne v archíve v súlade s osobitnými predpismi na úseku archívov a registratúr.
K bodu 43 (§ 16)
Dopĺňa sa určenie miestnej príslušnosti maloletého dieťaťa a upravuje sa možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia alebo potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky podľa § 9a zákona na ktoromkoľvek okresnom úrade v sídle kraja, pričom tento úrad je povinný o nej rozhodnúť. Uvedená úprava umožní žiadateľom využiť služby úradu, ktorý je im najdostupnejší, a tým skrátiť dobu na vybavenie veci.
K bodu 44 (§ 16a ods. 1)
V súvislosti so zavedením nových povinností vo vzťahu k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky sa ustanovuje ich plnenie zákonnými zástupcami maloletých detí.
K bodu 45 (§ 18)
Súčasná oznamovacia povinnosť žiadateľa sa dopĺňa a konkretizuje vzhľadom na potrebu disponovať aktuálnymi informáciami pri rozhodovaní správnych orgánov o žiadostiach o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, o žiadostiach o prepustenie zo štátneho
14
zväzku Slovenskej republiky a o žiadostiach o vydanie osvedčenia alebo potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
K bodu 46 (§ 18a)
Ukladá sa povinnosť matrike oznámiť ministerstvu vnútra údaje o osvojení dieťaťa na účely § 6 do 10 dní odkedy sa matrika o tom dozvedela na účel zaznamenania tejto skutočnosti v evidencii a možnosti vydania príslušných dokladov tejto osobe.
K bodu 47 (§ 19)
Spresňuje sa a dopĺňa sa doterajšie ustanovenie § 19 zákona o vedení evidencie podľa tohto zákona, zaznamenávaní údajov do evidencie, o spracúvaní osobných údajov v evidencii a o vydávaní výpisov z evidencie. Ukladá sa povinnosť ministerstvu vnútra a okresnému úradu v sídle kraja zapísať do príslušnej evidencie vedenej podľa tohto zákona žiadosť alebo záznam podľa § 8, § 9 a 9a zákona spolu so zoznamom predložených dokladov najneskôr do desiatich pracovných dní od podania žiadosti alebo od doručenia žiadosti alebo oznámenia ministerstvu vnútra alebo okresnému úradu v sídle kraja. Upravujú sa oprávnenia ministerstva vnútra a okresného úradu v sídle kraja vo vzťahu k registru obyvateľov Slovenskej republiky a súvisiacim informačným systémom verejnej správy, ako je napr. register fyzických osôb, centrálna matrika, evidencia cudzincov, informačný systém občianskych preukazov a informačný systém cestovných dokladov.
K bodu 48
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zmenou názvov úradov od 1. októbra 2013.
K bodu 49 (prílohy č. 1 a 2)
K zákonu sa pripája príloha č. 1, ktorá obsahuje dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona a príloha č. 2, ktorá obsahuje žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky podľa § 9a ods. 3 zákona.
K čl. II
Ustanovuje sa účinnosť zákona od 1. júla 2021.
Schválené vládou Slovenskej republiky 24. februára 2021.
Igor M a t o v i č, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Roman M i k u l e c, v. r.
minister vnútra Slovenskej republiky