NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
440
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 250/2010 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 sa slová „podľa osobitného predpisu3)“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím súdu Slovenskej republiky o osvojení3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) § 97 109 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 42 57 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov.“.
4.Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) § 77 až 87 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 7 ods. 1 písm. g) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.
6.V § 7 ods. 1 písm. h) časť vety za bodkočiarkou znie: „to neplatí pre žiadateľa podľa odseku 2 písm. b), i) a j), odsekov 4 až 7 a pre žiadateľa, ktorý
1. v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov,
2. je alebo bol štátnym občanom Českej republiky,
3. má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
4. je starší ako 65 rokov alebo
2
5. úspešne vykonal maturitnú skúšku zo slovenského jazyka, štátnu jazykovú skúšku zo slovenského jazyka alebo štátnu skúšku na vysokej škole v rámci študijného programu uskutočňovaného v slovenskom jazyku, ak od vykonania takejto maturitnej skúšky, štátnej jazykovej skúšky alebo štátnej skúšky ku dňu podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky neuplynulo viac ako desať rokov,“.
7.V § 7 ods. 1 písm. i) sa na konci bodka nahrádza slovom „a“.
8.V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) nepredstavuje hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky.“.
9.V § 7 ods. 2 písm. g) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
10.V § 7 ods. 2 písmená i) a j) znejú:
„i) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 písm. a) alebo
j) nebol štátnym občanom Slovenskej republiky a aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky.“.
11.§ 7 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú :
„(7) Bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a) možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 30. júna 2021, ak žiadateľ nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predložil doklady v listinnej podobe preukazujúce tieto skutočnosti.
(8) Pri posudzovaní splnenia podmienky pobytu na území Slovenskej republiky podľa odsekov 1 3 sa prihliada na to, či sa žiadateľ počas doby tohto pobytu na území Slovenskej republiky skutočne zdržiaval a na dôvody jeho neprítomnosti na území Slovenskej republiky.“.
12.V § 8 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Proti rozhodnutiu ministra o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa druhej vety nemožno podať rozklad.“.
13.V § 8 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a) podrobný štruktúrovaný životopis s uvedením najmä osobných údajov podľa odseku 2 písm. a) a b), údajov o vzdelaní, pracovnej činnosti, inej zárobkovej činnosti, jazykových znalostiach, osobitných schopnostiach, záujmoch, s uvedením dátumu a podpisu žiadateľa,
b) platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa v čelnom pohľade (ďalej len „aktuálna podoba tváre žiadateľa“),“.
14.V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) doklady podľa § 7 ods. 1 písm. h) piateho bodu, ktoré nahrádzajú preukázanie ovládania slovenského jazyka.“.
15.V § 8 ods. 4 prvá veta znie: „Žiadateľ pri podaní samostatnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky vyplní aj dotazník žiadateľa o udelenie štátneho
3
občianstva Slovenskej republiky (ďalej len „dotazník žiadateľa“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.“.
16.V § 8 ods. 5 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vzdelaniu žiadateľa a veku žiadateľa.“ a na konci sa pripája táto veta: „U maloletého dieťaťa sa ovládanie slovenského jazyka overuje spravidla za prítomnosti zákonného zástupcu, poručníka alebo opatrovníka.“.
17.V § 8 ods. 9 sa za slová „Policajného zboru“ vkladajú slová „a od obce pobytu žiadateľa“.
18.V § 8 sa vypúšťa odsek 12.
19.V § 8a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom určí lehotu na ich predloženie a žiadateľa poučí o následkoch ich nepredloženia.“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Počas plynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety je konanie prerušené. Ak žiadateľ nepredloží doklady v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví.“.
20.Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
13) § 35, § 41 ods. 5, § 49, § 55, § 60, § 68 a 72 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.V § 8b ods. 1 písm. a) sa za slovo „pozmenené“ vkladá čiarka a tieto slová: „alebo závažné skutočnosti uvedené v nich alebo v dotazníku žiadateľa sú nepravdivé“.
22.V § 8b ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo porušením povinnosti ustanovenej osobitným zákonom alebo medzinárodnou zmluvou“.
23.V § 9 ods. 3 písm. b) a ods. 6 písm. f) sa za slová „colnému úradu,“ vkladá slovo „obci,“.
24.V § 9 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) ktorá je mladšia ako 18 rokov, ak aspoň jeden z jej rodičov je štátnym občanom Slovenskej republiky a tento rodič nepožiadal o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.“.
25.V § 9 ods. 6 písmeno a) znie:
„a) platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa,“.
26.V § 9 odseky 17 a 18 znejú :
„(17) K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva, alebo ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podľa predchádzajúcej vety do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a ďalšie doklady preukazujúce, že nedošlo k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa predchádzajúcej vety, najmä rodný list, sobášny list a právoplatné rozhodnutie o osvojení dieťaťa.
4
(18) K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 nedôjde ani vtedy, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov. Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podľa predchádzajúcej vety do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a dĺžku pobytu v štáte nadobudnutia občianstva ku dňu jeho nadobudnutia.“.
27.V § 9 ods. 19 sa za slovo „skutočnosť“ vkladá slovo „písomne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva“.
28.V § 9 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Okresný úrad v sídle kraja, ktorý prijal oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky, zašle tomu, kto stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky podľa odseku 16, písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky a o vykonaní záznamu o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky a v registri obyvateľov Slovenskej republiky.“.
29.V § 9a ods. 1 písmeno d) znie:
„d) platným potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.“.
30.V § 9a odsek 3 znie:
„(3) Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 2.“.
31.V § 9a ods. 4 písmeno a) znie:
„a) platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa; vo výnimočnom prípade, ktorý je povinný žiadateľ podrobne písomne odôvodniť formou čestného vyhlásenia pripojeného k žiadosti, možno predložiť k žiadosti neplatný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa, alebo iný platný doklad obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa, alebo potvrdenie príslušného orgánu o strate alebo odcudzení dokladu totožnosti nie staršie ako 30 dní, pravosť ktorého overí okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky, ktorý prijíma žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky dožiadaním na orgán, ktorý potvrdenie o strate alebo odcudzení dokladu totožnosti vydal, a v prípade pochybnosti o totožnosti žiadateľa orgán, ktorý prijíma žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, požiada o zistenie totožnosti žiadateľa útvar Policajného zboru alebo policajný orgán príslušného štátu, v ktorom bola žiadosť podaná, alebo vyzve žiadateľa na predloženie osvedčenia o tom, že je nažive, vydaného notárom podľa osobitného zákona,“.
32.V § 9a ods. 4 písm. b) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.
33.V § 9a ods. 4 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza slovom „a“.
34.V § 9a odsek 8 znie :
„(8) Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo na základe predložených dokladov nemožno štátne občianstvo Slovenskej republiky zistiť alebo nemožno jednoznačne identifikovať osobu žiadateľa a žiadateľ na výzvu okresného úradu v sídle kraja
5
nedoplnil potrebné doklady v určenej lehote, okresný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť. Ak bola žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zamietnutá z dôvodu, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja oznámi túto skutočnosť subjektom uvedeným v § 9 ods. 14 a zaznamená ju do registra obyvateľov Slovenskej republiky.“.
35.V § 9a sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.
36.V § 9a ods. 11 sa slová „podľa odseku 11“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 10 okresnému úradu v sídle kraja, ktorý neplatné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydal,“.
37.V § 9a ods. 12 prvej vete sa slová „jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti“ nahrádzajú slovami „uvedenému v žiadosti, v ktorom nastala udalosť v minulosti“ a na konci sa pripája táto veta: „Na vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa primerane použijú ustanovenia odsekov 3 až 6 a 8 až 11.“.
38.V § 9b odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) nevráti listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia ministerstva podľa § 8b ods. 3,
b) nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia ministerstva podľa § 9a ods. 10,
c) nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 17 až 19 alebo § 18.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta vo výške 3300 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu do 330 eur.“.
39.V § 9b ods. 3 sa slovo „Obvodný“ nahrádza slovom „Okresný“.
40.Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
13b) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
41.§ 13 znie:
㤠13
Žiadateľ je povinný na základe písomnej výzvy ministerstva, okresného úradu v sídle kraja, diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky sa osobne v určenom čase dostaviť na orgán, ktorý ho predvolal, a poskytnúť požadované informácie a doklady na účel konania o jeho žiadosti.“.
42.§ 15 znie:
㤠15
6
„(1) Na postup podľa tretej časti tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.
(2) Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe, ak nie je možné využiť údaje v informačných systémoch podľa osobitného predpisu.12aa)
(3) Žiadateľ môže byť v konaní podľa tohto zákona zastúpený len advokátom, mimovládnou organizáciou, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom, alebo fyzickou osobou na základe písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Zastúpenie nie je prípustné pri podaní žiadosti podľa § 8 ods. 1 a § 9 ods. 4 a pri prevzatí listiny podľa § 8a ods. 10 a § 9 ods. 11.
(4) Spis vedený o žiadateľovi podľa tohto zákona obsahuje v listinnej podobe všetky doklady a skutočnosti oznámené na základe tohto zákona aj po ukončení konania a počas celej doby uloženia spisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.
43. § 16 znie:
㤠16
Miestna príslušnosť podľa tohto zákona sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej posledného pobytu na území Slovenskej republiky. Ak osoba nemala pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný podľa § 8, § 9 a 9a Okresný úrad Bratislava. U maloletého dieťaťa sa spravuje miestna príslušnosť podľa pobytu jeho zákonného zástupcu, poručníka alebo opatrovníka, ktorý podáva žiadosť za toto maloleté dieťa. Žiadosť podľa § 9a možno podať na ktoromkoľvek okresnom úrade v sídle kraja, ktorý o nej rozhodne. Príslušným orgánom na podanie vyhlásenia o voľbe štátneho občianstva bývalého československého štátneho občana podľa osobitného zákona je Okresný úrad Bratislava.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťa.
44.V § 16a ods. 1 prvej vete sa za slová „podľa § 16“ vkladajú slová „alebo plní povinnosť podľa § 9 ods. 17 až 19“.
45.§ 18 znie:
㤠18
Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo okresnému úradu v sídle kraja každú zmenu osobných údajov, osobného stavu, skutočností uvedených v dotazníku žiadateľa a v dokladoch predložených k žiadosti podľa § 8 ods. 3, § 8a ods. 1, § 9 ods. 6 a § 9a ods. 4.“.
46.Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Obec, ktorá vedie matriku, oznamuje ministerstvu údaje o osvojení dieťaťa na účely § 6 do desiatich dní odkedy sa o osvojení takého dieťaťa dozvedela.“.
47.§ 19 znie:
7
㤠19
(1) Ministerstvo vedie Ústrednú evidenciu nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky, evidenciu podaných žiadostí, evidenciu zamietnutých žiadostí a evidenciu zastavených konaní podľa tohto zákona. Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja zaznamenávajú do príslušnej evidencie údaje na základe svojej príslušnosti na konanie podľa tohto zákona. Ministerstvo zaznamenáva do Ústrednej evidencie nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky aj nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky osvojením podľa § 6 a voľbou podľa medzinárodnej zmluvy. Okresný úrad v sídle kraja zaznamenáva do Ústrednej evidencie nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky aj stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva podľa § 9 ods. 16 a podľa medzinárodnej zmluvy.
(2) Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja spracúvajú v evidenciách vedených podľa tohto zákona osobné údaje osôb v rozsahu údajov uvedených v žiadostiach a dokladoch podľa § 8, § 8a, § 9, § 9a a 18a. Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja vydávajú výpisy z evidencií vedených podľa tohto zákona na základe písomnej žiadosti orgánu verejnej moci alebo fyzickej osoby, ktorej sa informácia vo výpise týka.
(3) Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja zapisujú do príslušnej evidencie vedenej podľa tohto zákona žiadosť alebo záznam podľa § 8, § 9 a 9a spolu so zoznamom predložených dokladov najneskôr do desiatich pracovných dní od podania žiadosti alebo od doručenia žiadosti alebo oznámenia ministerstvu alebo okresnému úradu v sídle kraja.
(4) Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja získavajú a využívajú údaje z registra obyvateľov Slovenskej republiky a s ním súvisiacich informačných systémov verejnej správy výlučne na zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku štátneho občianstva.“.
48.Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
49.Zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré vrátane nadpisov znejú:
8
„Príloha č. 1
k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky
č. 40/1993 Z. z.
DOTAZNÍK ŽIADATEĽA
o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Č. :
I. 1. Žiadateľ/-ka
meno:priezvisko:
predchádzajúce priezviská:rodné priezvisko:
titul:
dátum narodenia:
miesto narodenia:
(obec, okres, štát)
rodné číslo:
(pridelené v Slovenskej republike)
adresa trvalého pobytu:
(obec, ulica, PSČ)
adresa prechodného pobytu:
(obec, ulica, PSČ)
telefónne číslo:
E-mail:
štátna príslušnosť:
národnosť:
zamestnávateľ:
(názov, obec, ulica, PSČ, pracovné zaradenie žiadateľa)
vzdelanie:
(najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy; ak chce mať žiadateľ uvedený akademický titul, priloží k žiadosti diplom)
znalosť štátneho jazyka:
rodinný stav:
uzavretie manželstva:
9
(kedy a kde)
kedy a ako zaniklo manželstvo:
2. Manžel/-ka (alebo osoba žijúca so žiadateľom v spoločnej domácnosti, alebo osoba, ktorá je rodičom detí žiadateľa, aj keď nežije so žiadateľom v spoločnej domácnosti)
meno:priezvisko:
predchádzajúce priezvisko:rodné priezvisko:
dátum a miesto narodenia:
adresa trvalého pobytu:
(obec, ulica, PSČ)
adresa prechodného pobytu:
(obec, ulica, PSČ)
štátna príslušnosť:
národnosť:
zamestnávateľ:
(názov, obec, ulica, PSČ, pracovné zaradenie)
vzdelanie:
(najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy)
3. Deti (aj plnoleté)
meno a priezvisko
dátum a miesto narodenia
adresa pobytu
štátna príslušnosť
4. Doterajšia štátna príslušnosť a ďalšie štátne príslušnosti, spôsob nadobudnutia a spôsob preukazovania
10
Predchádzajúce žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky:
kedy:s akým výsledkom:
Cestovný doklad č.:platný (od - do):
vydaný štátom:
Cestovný doklad č.:platný (od - do):
vydaný štátom:
5. Odkedy sa zdržiava na území Slovenskej republiky
dátum od:
miesto (uviesť všetky miesta - adresy pobytov v Slovenskej republike):
Povolený pobyt na území Slovenskej republiky:
tolerovanýod do
prechodnýod do účel:
trvalýod do účel:
Doklad o pobyte cudzinca
číslo: vydal:
kedy: platnosť:
tento pobyt bol prerušený (kedy a kde sa zdržoval):
Osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí (alebo preukaz zahraničného Slováka) číslo:vydaný dňa:
Adresa posledného pobytu žiadateľa pred príchodom do Slovenskej republiky:
6. Bezúhonnosť žiadateľa
11
Uviesť, či bol žiadateľ trestne stíhaný alebo stíhaný za priestupok, kedy, kde, z akých dôvodov a s akým výsledkom (uviesť všetky skutočnosti bez ohľadu na to, ako boli konania ukončené):
II. Rodičia žiadateľa
otecmatka (aj rodné priezvisko)
meno a priezvisko:
dátum a miesto narodenia:
adresa pobytu:
štátna príslušnosť:
adresa pobytu na území Slovenskej republiky:
III. Súrodenci žiadateľa
meno a priezvisko
dátum a miesto narodenia
adresa pobytu
štátna príslušnosť
IV. Iné údaje, ktoré chce žiadateľ uviesť:
Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol v dotazníku, pravdivé a nezamlčal som žiadnu skutočnosť, čo potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom.
V .......................................... dňa .......................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis zamestnanca podpis žiadateľa (staršieho ako 10 r.)
preberajúceho žiadosť
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
odtlačok úradnej pečiatky podpis zákonného zástupcu,
okresného úradu / zastupiteľského úradu poručníka, opatrovníka
12
Príloha č. 2
k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky
č. 40/1993 Z. z.
okresný úrad / zastupiteľský úrad
ŽIADOSŤ
o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky podľa § 9a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
1. Údaje o žiadateľovi:
Orgán verejnej moci, resp. iná právnická osoba – názov.......................................................
......................................................................................................................................................
Sídlo.............................................................................................................................................
Fyzická osoba – meno a priezvisko ..........................................................................................
Rodné priezvisko ........................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu ...............................................................................................................
2. Údaje o osobe, ktorej štátne občianstvo má byť osvedčené/potvrdené:
Priezvisko ..................................................... Meno ...................................................................
Rodné priezvisko .......................................... Predchádzajúce priezviská ..................................
Dátum a miesto narodenia ...........................................................................................................
Rodné číslo................................................................ Rodinný stav.............................................
Dátum a miesto uzavretia manželstva .........................................................................................
Dátum zániku manželstva ............................................................................................................
Adresa a štát súčasného pobytu ...................................................................................................
Adresa posledného pobytu v Slovenskej republike .......................................................................................................................................................
Adresa posledného pobytu (Česká a Slovenská Federatívna Republika, Československá socialistická republika, Československá republika a iné) pred odchodom do cudziny ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Miesto trvalého pobytu k 1.1.1969 (údaj sa týka preverovanej osoby, ktorá bola k uvedenému dňu občanom Československej socialistickej republiky a narodila sa v cudzine) ......................................................................................................................................................
Dátum odchodu do cudziny .........................................................................................................
13
Národnosť pri sčítaní ľudu v roku 1940 (príp. v r. 1930) ............................................................
Štátne občianstvo cudzích štátov (spôsob a dátum nadobudnutia) .............................................
Štátne občianstvo Spojených štátov amerických (spôsob a dátum nadobudnutia) ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Manžel/manželka
Meno a priezvisko ......................................................................................................................
Dátum, miesto a štát narodenia ..................................................................................................
Štátne občianstvo v čase uzavretia manželstva ..........................................................................
Informácia o nadobudnutí alebo strate čsl. štátneho občianstva manžela v čase do 1.10.1949
......................................................................................................................................................
Rodičia
Otec: Meno a priezvisko ............................................................................................................
Dátum a miesto narodenia (aj štát) ..................................................................................
Štátne občianstvo (všetky nadobudnuté) v čase narodenia preverovanej osoby .........................
Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia jeho otca: ............................................................
Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia jeho matky: ..........................................................
Matka: Meno a priezvisko ...........................................................................................................
Dátum a miesto narodenia (aj štát) ..................................................................................
Štátne občianstvo (všetky nadobudnuté) v čase narodenia preverovanej osoby .........................
Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia jej otca ..........................................................
Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia jej matky...............................................................
Dátum a miesto uzavretia manželstva rodičov ............................................................................
Posledné bydlisko rodičov na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky (Česká a Slovenská Federatívna Republika, Československá republika a iné – bývalá domovská príslušnosť) (uviesť adresu a rok odchodu do cudziny) ...............................................................
Národnosť pri sčítaní ľudu v roku 1940 (príp. 1930):
Otec ......................................................................... matka .........................................................
3. Deň, ku ktorému sa má potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydať:
................................................
(vyplní žiadateľ len v prípade žiadosti o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky)
14
4. Právny dôvod žiadosti: ..........................................................................................................
(vyplní žiadateľ len v prípade žiadosti o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky)
5. Predložené doklady:
Žiadateľ predkladá všetky doklady, ktoré môžu potvrdiť, príp. byť nápomocné pri zisťovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky, resp. bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. Sú to:
-doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz)
-rodný list žiadateľa
-rodné listy rodičov
-doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž/vydatá žena, rozvedený/ovdovený)
-domovský list
-cestovný pas, na ktorý vycestoval do cudziny (príp. jeho rodičia)
-predošlé osvedčenie o štátnom občianstve
-potvrdenie o nenadobudnutí štátneho občianstva Českej republiky (dokladajú bývalí čsl. občania, ktorí žili v Českej republike v rokoch 1969-1992)
-potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva Českej republiky (dokladajú bývalí čsl. občania, ktorí nadobudli štátne občianstvo Českej republiky voľbou alebo udelením po 31.12.1968)
-a iné - ďalšie doklady potvrdzujúce skutočnosti uvedené v žiadosti (potvrdenie o národnosti a pod.)
Vyhlasujem, že som nenadobudol/nadobudol štátne občianstvo Českej republiky voľbou v roku 1969 alebo udelením do 31.12.1992 (nehodiace sa prečiarknuť).
Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/a, pravdivé a nezamlčal/a som žiadnu skutočnosť, čo potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom, a som si vedomý/á trestných následkov v prípade uvedenia nepravdivých skutočností.
V ....................................... dňa ..................................... Podpis žiadateľa: .................................
Totožnosť žiadateľa bola overená: .................................... (uviesť číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu a pod. a druh dokladu)
Žiadosť prevzal: .................................................... .“.
15
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021.