Bratislava, február 2021
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-3248/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
440
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády Slovenskej republiky