Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
A
ks_339635
Podávanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce
4
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
B
sluzba_egov_1903_v1.0
Podávanie výkazov pre odvádzateľov poistného na sociálne poistenie
5
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
B
isvs_278
Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ)
B
isvs_8213
Informačný systém Jednotného výberu poistného (IS JVP)
B
isvs_547
IS nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti (IS NPaLPČ)
B
isvs_550
IS poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia (PvN a GP)
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_549
IS úrazového poistenia (UP)
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X