1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Vplyvy na rozpočet verejnej správy*
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
11 350 511
11 820 199
12 340 189
v tom: Sociálna poisťovňa
0
8 758 129
9 116 425
9 522 682
v tom: zdravotné poisťovne
0
1 264 881
1 312 138
1 360 388
v tom: obce
0
929 251
974 145
1 019 983
v tom: VÚC
0
398 250
417 491
437 136
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
929 251
974 145
1 019 983
- vplyv na vyššie územné celky
0
398 250
417 491
437 136
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
10 023 009
10 428 563
10 883 070
Výdavky verejnej správy celkom
3 640 000
16 932 081
17 694 016
18 530 499
v tom: MPSVR SR
2 700 000
419 713
358 872
355 277
v tom: Sociálna poisťovňa
940 000
16 512 368
17 335 144
18 175 223
z toho:
- vplyv na ŠR
2 700 000
419 713
358 872
355 277
Rozpočtové prostriedky
2 700 000
419 713
358 872
355 277
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
940 000
16 512 368
17 335 144
18 175 223
Vplyv na počet zamestnancov
0
14
14
14
- vplyv na ŠR
0
14
14
14
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej
0
0
0
0
2
správy
Vplyv na mzdové výdavky
0
316 800
316 800
316 800
- vplyv na ŠR
0
316 800
316 800
316 800
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: fond zamestnanosti
0
0
0
0
v tom: Sociálna poisťovňa
0
0
0
0
v tom: zdravotné poisťovne
0
0
0
0
v tom: obce
0
0
0
0
v tom: VÚC
0
0
0
0
v tom: MPSVR SR
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv (+) / úspora (-)
3 640 000
8 173 952
8 577 590
9 007 817
v tom: Sociálna poisťovňa
940 000
7 754 239
8 218 718
8 652 541
v tom: MPSVR SR
2 700 000
419 713
358 872
355 277
* Vplyvy na rozpočet verejnej správy v rokoch 2021-2024 vyčíslené za predpokladu bežného, tzn. nekrízového obdobia.
V prípade väčšej krízy dôjde k zvýšeným nárokom na rozpočet Sociálnej poisťovne. V prípade krízy v rovnakom rozsahu a trvaní ako bude súčasná kríza spôsobená šírením ochorenia COVID 19 je možné celkové výdavky potrebné na podporu ohrozených pracovných miest zamestnancov odhadnúť na 1,16 % HDP. Údaj vychádza z dát o čerpaní Prvej pomoci do septembra 2020 a zo strednodobej predikcie NBS z decembra 2020. Výpočet zohľadňuje rozdiely v nastavení Prvej pomoci a navrhovanej schémy podpory v čase skrátenej práce (vrátane výšky náhrady mzdy a zastropovania).
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
V súvislosti s rozpočtovo nekrytým vplyvom na rok 2021 MPSVR SR požiada o úpravu rozpočtu výdavkov kapitoly na rok 2021 na ťarchu výdavkov kapitoly VPS.
Rozpočtovo nekrytý vplyv na roky 2022, 2023 a 2024 vrátane vplyvu na rozpočet Sociálnej poisťovne a požiadavky na zvýšenie počtu zamestnancov a s tým súvisiacich osobných výdavkov bude riešený v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 2024.
1
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Cieľom návrhu je samostatnou právnou úpravou ustanoviť stály adresný nástroj pasívnej politiky trhu práce umožňujúci právne nárokovú podporu, ktorá bude účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. „skrátenej práci“.
Na účely identifikácie takejto situácie sa navrhuje ustanoviť, aby podpora v čase skrátenej práce bola poskytovaná zamestnávateľovi, keď na účel podpory v čase skrátenej práce sa navrhuje považovať za
-čas skrátenej práce čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa,
-obmedzenie činnosti zamestnávateľa prekážku v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
-vonkajší faktor faktor, ktorý dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zamestnávateľom, najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci; za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia,
-mimoriadnu okolnosť okolnosť, ktorú môže vyhlásiť vláda Slovenskej republiky na základe zverejnenia Štatistického úrad Slovenskej republiky, že hrubý domáci produkt za predchádzajúci štvrťrok vyjadrený v stálych cenách medziročne klesol, a na základe bezprostredne nasledujúcej prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy, že príslušný ročný hrubý domáci produkt vyjadrený v stálych cenách klesne medziročne aspoň o tri percentuálne body,
Na účely poskytovania podpory v čase skrátenej práce sa za zamestnanca považuje fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere a fyzická osoba, ktorá je v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
Podporu v čase skrátenej práce sa navrhuje poskytovať pre zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času, ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti zamestnávateľa o podporu trval najmenej jeden mesiac, ktorému neplynie výpovedná doba, výpovedná lehota alebo výpovedná doba, ktorý vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce a na ktorého sa mu na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevok z iných zdrojov.
Navrhuje sa podporu v čase skrátenej práce poskytovať v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, pričom vláda Slovenskej republiky môže svojim nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory.
2
Zároveň sa navrhuje povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola poskytnutá podpora, zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení poberania podpory.
V novele zákona o sociálnom poistení sa navrhuje, aby zamestnávateľ za ustanovený okruh zamestnancov platil poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce do základného fondu poistenia v nezamestnanosti. Sadzba poistného na financovanie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľa sa navrhuje vo výške 0,5 %, o ktorú sa znižuje sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti. To znamená, že odvodové zaťaženie v sociálnom poistení zostáva pre zamestnávateľa zachované v prípade zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ platí poistné na poistenie v nezamestnanosti. Z fondu poistenia v nezamestnanosti bude Sociálna poisťovňa poskytovať na účet príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sumu, o ktorú tento orgán požiada na úhradu podpory v čase skrátenej práce zamestnávateľom.
Náhrada mzdy alebo náhrada platu, ktorú bude poskytovať zamestnávateľ pri prekážkach v práci na jeho strane z dôvodu uplatnenia nároku na podporu v čase skrátenej práce bude vymeriavacím základom zamestnanca a zároveň aj zamestnávateľa. Z tejto náhrady mzdy/platu bude zamestnanec platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. Jeho zamestnávateľ bude povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce, poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné postenie a poistné do rezervného fondu solidarity.
Novela tiež navrhuje zrušiť výnimku pre fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorá pred jeho vznikom bola dlhodobo nezamestnaným občanom, alebo mala trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese a z dôvodu jeho vzniku bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Takáto fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok nebola poistená na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti a nebola povinná platiť poistné na tieto poistenia, rovnako aj jej zamestnávateľ. Po zrušení tejto výnimky získa plnohodnotné sociálne poistenie zamestnanca a v prípade sociálnej udalosti bude krytá príslušnou dávkou sociálneho poistenia.
V novele zákona o dani z príjmov sa navrhuje, aby poskytnutá podpora v čase skrátenej práce bola oslobodená od dane z príjmov.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Účinnosť právnej úpravy je navrhovaná od roku 2022. Na základe údajov Sociálnej poisťovne a makroekonomických predpokladov je možné počet prispievateľov poistených
3
v čase skrátenej práce (na úrovni zamestnancov) v roku 2022 odhadnúť na 1 805 tis. osôb, v roku 2023 na 1 808 tis. osôb a v roku 2024 na 1 795 tis. osôb.
Na základe údajov o využívaní nástroja Kurzarbeit v nekrízovom období v Nemecku je možné odhadnúť, že na Slovensku bude podpora v čase skrátenej práce v rokoch 2022-2024 čerpaná na približne 6 500 zamestnancov ročne. V prípade hospodárskej alebo inej krízy bude počet osôb dotknutých režimom skrátenej práce závisieť od jej typu, rozmeru a trvania.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy (v tis.)
Objem aktivít
2021
2022
2023
2024
Počet prispievateľov poistených v čase skrátenej práce (na úrovni zamestnancov)
0
1 805
1 808
1 795
Počet podporených zamestnancov
0
6,5
6,5
6,5
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Navrhovaná právna úprava v rokoch 2021 2024 vplyv na rozpočet verejnej správy. Kvantifikácia predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2021 na úrovni cca 3,6 mil. eur; negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2022 na úrovni cca 5,6 mil. eur, negatívny vplyv v roku 2023 na úrovni cca 5,9 mil. eur a negatívny vplyv v roku 2024 na úrovni 6,2 mil. eur.
2021
2022
2023
2024
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy
(+) negatívny / (-) pozitívny
3 640 000
5 581 570
5 873 817
6 190 310
- v tom: Sociálna poisťovňa
940 000
7 754 239
8 218 718
8 652 541
- v tom: zdravotné poisťovne
0
-1 264 881
-1 312 138
-1 360 388
- v tom: obce
0
-929 251
-974 145
-1 019 983
- v tom: VÚC
0
-398 250
-417 491
-437 136
- v tom: MPSVR SR
2 700 000
419 713
358 872
355 277
4
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
Zvýšenie príjmov fondu poistenia v nezamestnanosti
Návrh predpokladá vznik nového druhu sociálneho poistenia - poistenia v čase skrátenej práce, ktoré bude vedené v rámci fondu poistenia v nezamestnanosti. V dôsledku poistenia v čase skrátenej práce vznikne odvodová povinnosť do fondu poistenia v nezamestnanosti vo výške 0,5% vymeriavacieho základu pre zamestnávateľov zamestnávajúcich zamestnancov, ktorí poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo poberateľmi invalidného dôchodku, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Vznik odvodovej povinnosti do fondu poistenia v nezamestnanosti u zamestnávateľov uvedených skupín bude mať pozitívny vplyv na príjmy fondu poistenia v nezamestnanosti.
Odhad počtu uvedených zamestnancov a ich priemerného vymeriavacieho základu v rokoch 2022, 2023 a 2024 vychádza z údajov Sociálnej poisťovne resp. iných dostupných údajov a zohľadňuje makroekonomické prognózy.
2021
2022
2023
2024
Odhad počtu zamestnancov - poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo poberateľov invalidného dôchodku, ktorí dovŕšili dôchodkový vek
-
192 084
192 954
193 310
- Predpokladaný priemerný vymeriavací základ (eur)
-
516
536
561
Príjmy verejnej správy spolu (eur)
-
5 943 826
6 201 158
6 510 149
- z toho Sociálna poisťovňa (eur)
-
5 943 826
6 201 158
6 510 149
Udržanie pracovných miest
Vďaka podpore v čase skrátenej práce dôjde v čase kríz či mimoriadnych situácií k udržaniu časti pracovných miest, ktoré by v prípade absencie tohto nástroja dočasne alebo trvalo zanikli. Je preto možné očakávať, že vplyv navrhovanej právnej úpravy sa prejaví v náraste príjmov vo verejnej správe, a to v podobe rastu príjmov z odvodov do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní, ako aj v náraste príjmov obcí a VÚC z daní z príjmu fyzických osôb. Na základe údajov o využívaní podpory v čase skrátenej práce v nekrízových rokoch v Nemecku1 je možné odhadnúť počet pracovných miest podporených v rokoch 2022, 2023 a 2024. V súlade s dostupnou literatúrou odhadujeme efektivitu podpory v čase skrátenej práce na 25%, (t.j. približne 25% z podporených zamestnancov by v prípade absencie podpory v čase skrátenej práce prišlo o pracovné miesto).2
2021
2022
2023
2024
1 Podiel pracovníkov v režime Kurzarbeit predstavuje v Nemecku v nekrízových rokoch v priemere 0,36%.
2 Boeri, Bruecker (2011). Short-Time Work Benefi ts Revisited: Some Lessons from the Great Recession.
Hijzen, Martin (2013). The Role of Short-Time Work Schemes during the Global Financial Crisis and Early Recovery: A Cross-Country Analysis.
5
Predpokladaný počet podporených zamestnancov
-
6 487
6 499
6 453
Predpokladaný priemerný vymeriavací základ zamestnancov (eur)
-
1 243
1 303
1 376
Efektivita nástroja
-
25%
25%
25%
Príjmy verejnej správy spolu (eur)
-
4 381 200
4 593 555
4 804 554
- z toho Sociálna poisťovňa (eur)
-
2 145 679
2 246 643
2 343 909
- z toho zdravotné poisťovne (eur)
-
948 403
995 660
1 043 910
- z toho obce a VÚC
-
1 287 118
1 351 252
1 416 735
Zrušenie výnimiek z poistného
Návrh predpokladá zrušenie niektorých výnimiek z platenia odvodov na niektoré druhy sociálneho poistenia a na zdravotné poistenie. Ide o:
a)zamestnancov v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere (počas prvých 12 mesiacov), ktorí boli dlhodobo nezamestnanými občanmi (vznikne povinnosť nemocenského poistenia, invalidného poistenia a starobného poistenia aj poistenia v čase skrátenej práce)
b)zamestnancov v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere (počas prvých 12 mesiacov), ktorí majú trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese (vznikne povinnosť nemocenského poistenia, invalidného poistenia, starobného poistenia aj poistenia v čase skrátenej práce)
Zrušenie výnimiek sa prejaví na vyšších príjmoch Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Zároveň bude mať negatívny vplyv na príjem samospráv (v dôsledku nižšieho základu dane pre výpočet dane z príjmov fyzických osôb).
2021
2022
2023
2024
Predpokladaný počet zamestnancov (počas prvých 12 mesiacov) ktorí boli dlhodobo nezamestnanými občanmi alebo ktorí majú trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese
-
260
260
260
Predpokladaný priemerný vymeriavací základ zamestnancov (eur)
-
623
623
623
Príjmy verejnej správy spolu (eur)
-
797 213
797 213
797 213
- z toho Sociálna poisťovňa (eur)
-
559 803
559 803
559 803
- z toho zdravotné poisťovne (eur)
-
272 126
272 126
272 126
- z toho obce a VÚC (eur)
-34 716
-34 716
-34 716
6
Príjmy z vytvorených pracovných miest v rámci MSPVR SR
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny vznikne v súvislosti so zavedením podpory v čase skrátenej práce nová agenda, ktorá si vyžiada zvýšenie počtu zamestnancov v týchto inštitúciách. Na uvedenú agendu počítame v rokoch 2022, 2023 a 2024 s 9 novými pracovnými miestami v aparáte MPSVR SR a s 5 novými pracovnými miestami v rámci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Vytvorenie nových pracovných miest bude mať pozitívny vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, vyšších územných celkov a obcí v podobe vyšších príjmov zo sociálnych a zdravotných odvodov, ako aj z daní z príjmu FO.
2021
2022
2023
2024
Počet nových pracovných miest v súvislosti s novou agendou
-
14
14
14
Predpokladaný priemerný vymeriavací základ – MPSVR SR (eur)
-
2 100
2 100
2 100
Predpokladaný priemerný vymeriavací základ – Ústredie PSVR (eur)
-
1 500
1 500
1 500
Príjmy verejnej správy spolu (eur)
-
193 557
193 557
193 557
- z toho Sociálna poisťovňa (eur)
-
108 821
108 821
108 821
- z toho zdravotné poisťovne (eur)
-
44 352
44 352
44 352
- z toho obce a VÚC (eur)
-
40 384
40 384
40 384
7
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách) – Sociálna poisťovňa
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
8 758 129
9 116 425
9 522 682
- príjmy z poistného na podporu v čase skrátenej práce (155)
0
5 943 826
6 201 158
6 510 149
Príjmy z poistenia zamestnanosti (zamestnanci - poberatelia dôchodkov)
- príjmy z poistného na sociálne poistenie (151+152+153+155+156+157+158)
0
2 145 679
2 246 643
2 343 909
Udržanie pracovných miest vďaka podpory v čase skrátenej práce
- príjmy z poistného na sociálne poistenie (151+152+153+155+156+157+158)
0
559 803
559 803
559 803
Zrušenie výnimiek z poistného (dlhodobo nezamestnaní a FO z NRO)
- príjmy z poistného na sociálne poistenie (151+152+153+155+156+157+158)
0
108 821
108 821
108 821
Vytvorenie pracovných miest na novú agendu
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
8 758 129
9 116 425
9 522 682
8
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách) – zdravotné poisťovne
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
1 264 881
1 312 138
1 360 388
- príjmy z poistného na zdravotné poistenie (154)
0
948 403
995 660
1 043 910
Udržanie pracovných miest
- príjmy z poistného na zdravotné poistenie (154)
0
44 352
44 352
44 352
Vytvorenie pracovných miest na novú agendu
- príjmy z poistného na zdravotné poistenie (154)
0
272 126
272 126
272 126
Zrušenie výnimiek z poistného (dlhodobo nezamestnaní a FO z NRO)
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
1 264 881
1 312 138
1 360 388
9
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách) – VÚC a obce
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
1 327 502
1 391 636
1 457 119
- príjmy z dane z príjmov FO (111)
0
40 384
40 384
40 384
Príjmy z vytvorených pracovných miest v aparáte MSPVR SR, v ÚPSVR v Sociálnej poisťovni
- príjmy z dane z príjmov FO (111)
0
1 287 118
1 351 252
1 416 735
Udržanie pracovných miest
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
1 327 502
1 391 636
1 457 119
.
10
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
Podpora v čase skrátenej práce
Výdavky na podporu v čase skrátenej práce v rokoch 2022, 2023 a 2024 odhadujeme na základe údajov o využívaní podpory v čase skrátenej práce v nekrízových rokoch v Nemecku3. Odhadované ročné výdavky sú uvedené v nasledujúcej Tabuľke.
2021
2022
2023
2024
Predpokladaný počet podporených zamestnancov
-
6 487
6 499
6 453
Predpokladaný priemerný vymeriavací základ zamestnancov (eur)
-
1 243
1 303
1 376
Výdavky verejnej správy spolu (eur)
-
20 322 914
21 335 561
22 369 505
- z toho fond poistenia v nezamestnanosti
-
20 322 914
21 335 561
22 369 505
Udržanie pracovných miest
Vďaka podpore v čase skrátenej práce dôjde v čase sektorových kríz či mimoriadnych situácií k udržaniu časti pracovných miest, ktoré by v prípade absencie tohto nástroja dočasne alebo trvalo zanikli. Je preto možné očakávať, že vplyv navrhovanej právnej úpravy sa prejaví v nižších výdavkoch verejnej správy, a to v podobe nižších výdavkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na pomoc v hmotnej núdzi a nižších výdavkov Sociálnej poisťovne na dávku v nezamestnanosti.
V súlade s dostupnou literatúrou odhadujeme efektivitu podpory v čase skrátenej práce na 25%, (t.j. približne 25% z podporených zamestnancov by v prípade absencie podpory v čase skrátenej práce prišlo o pracovné miesto).4
Ďalej odhadujeme, že 10% zo zamestnancov, ktorí by v prípade absencie podpory v čase skrátenej práce prišli príjem zo zamestnania, by bolo odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Nárok na dávku v nezamestnanosti by malo 90% zamestnancov, pričom priemerná doba poberania predstavuje 4,2 mesiaca.
2021
2022
2023
2024
Predpokladaný počet podporených zamestnancov
-
6 487
6 499
6 453
Predpokladaný priemerný vymeriavací základ zamestnancov (eur)
-
1 243
1 303
1 376
Efektivita nástroja
-
25%
25%
25%
Predpokladaná priemerná
-
147
152
156
3 Podiel pracovníkov v režime Kurzarbeit predstavuje v Nemecku v nekrízových rokoch v priemere 0,36%.
4 Boeri, Bruecker (2011). Short-Time Work Benefi ts Revisited: Some Lessons from the Great Recession; a
Hijzen, Martin (2013). The Role of Short-Time Work Schemes during the Global Financial Crisis and Early Recovery: A Cross-Country Analysis.
11
mesačná výška pomoci v hmotnej núdzi (eur)
Výdavky verejnej správy spolu (eur)
-
-3 958 354
-4 153 068
-4 350 527
- z toho Sociálna poisťovňa (eur)
-
-3 810 546
-4 000 418
-4 194 282
- z toho MPSVR SR (eur)
-
-147 808
-152 650
-156 245
Vytvorené pracovné miesta v rámci MSPVR SR
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vznikne v oblasti štátnej správy podpory v čase skrátenej práce nová agenda, ktorá si v rokoch 2022, 2023 a 2024 vyžiada zvýšené osobné náklady súvisiace so zvýšením počtu zamestnancov o 9 osôb v aparáte MPSVR SR a o 5 osôb na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri kvantifikácii výdavkov vychádzame z priemernej hrubej mzdy vo výške 2 100 eur pre zamestnancov v aparáte MPSVR SR (s odvodmi zamestnávateľa vo výške 734,0 eur) a z priemernej hrubej mzdy vo výške 1 500 eur pre zamestnancov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (s odvodmi zamestnávateľa vo výške 524,3 eur). Zároveň bude potrebné v roku 2022 zaobstarať materiálno-technické zabezpečenie a prevádzkové výdavky pre uvedených 14 nových zamestnancov (počítače, kancelárske potreby, nábytok, stravné, a pod.) v odhadovanej sume 140 000 eur. V nasledujúcich rokoch zohľadnené prevádzkové výdavky na 14 zamestnancov v sume 84 000 eur.
Informačné systémy
Nové procesy vyplývajúce z predkladaného návrhu si vyžadujú úpravu informačných systémov MPSVR SR a Sociálnej poisťovne. Náklady na úpravu alebo vytvorenie nového informačného systému pre MPSVR SR na účely spracovania žiadostí o podporu v čase skrátenej práce, výplatu podpory v čase skrátenej práce a analytické účely, odhadované na 2 700 000 eur. Náklady na úpravu informačných systémov Sociálnej poisťovne odhadované na 940 000 eur.
12
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – MPSVR SR
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
2 700 000
419 713
358 872
355 277
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
316 800
316 800
316 800
navýšenie počtu zamestnancov v aparáte MPSVR SR + Ústredie
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
110 722
110 722
110 722
navýšenie počtu zamestnancov v aparáte MPSVR SR + Ústredie
Tovary a služby (630)2
0
140 000
84 000
84 000
navýšenie počtu zamestnancov v aparáte MPSVR SR + Ústredie
Tovary a služby (630)2
2 700 000
0
0
úprava informačných systémov
Bežné transfery (640)2
0
-147 808
-152 650
-156 245
pomoc v hmotnej núdzi - nižšie výdavky v súvislosti s udržanými pracovnými miestami
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
2 700 000
419 713
358 872
355 277
13
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – Sociálna poisťovňa
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
940 000
16 512 368
17 335 144
18 175 223
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
940 000
0
0
0
úprava informačných systémov
Bežné transfery (640)2
0
20 322 914
21 335 561
22 369 505
dávka podpory v čase skrátenej práce
Bežné transfery (640)2
0
-3 810 546
-4 000 418
-4 194 282
dávka v nezamestnanosti (642033) - nižšie výdavky v súvislosti s udržanými pracovnými miestami vďaka podpory v čase skrátenej práce
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
940 000
16 512 368
17 335 144
18 175 223
14
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť – MPSVR SR (aparát + Ústredie)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
14
14
14
z toho vplyv na ŠR
0
14
14
14
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
1 886
1 886
1 886
z toho vplyv na ŠR
0
1 886
1 886
1 886
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
427 522
427 522
427 522
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
316 800
316 800
316 800
z toho vplyv na ŠR
0
316 800
316 800
316 800
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
110 722
110 722
110 722
z toho vplyv na ŠR
0
110 722
110 722
110 722