DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Predmet návrhu zákona
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie:
-v čl. 151, čl. 153, čl. 156 a čl. 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení,
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie:
-rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1512 z 13. októbra 2020 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 344, 19.10.2020),
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení:
Návrhom zákona sa nepreberá nová smernica.
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie:
Proti Slovenskej republike nezačalo žiadne konanie o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav:
Návrhom zákona sa nepreberá nová smernica.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne