VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-3510/2021
Národnej rady
Slovenskej republiky
438
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava február 2021