ZBIERKA
ZÁKONOV
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Ročník
2011
Vyhlásené:
22.
10.
2011
Časová
verzia
predpisu
účinná
od:
9.
9
.
2
0
2
0
Obsah
dokumentu
je
právne
záväzný.
351
Z Á K O N
zo
14.
septembra
2011
o
elektronických
komunikáciách
Národná
rada
Slovenskej
republiky
sa
uzniesla
na
tomto
zákone:
PRVÁ
ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§
1
Predmet
úpravy
(1)
Tento
zákon
upravuje
a)
podmienky
na
poskytovanie
elektronických
komunikačných
sietí
a
elektronických
komunikačných
služieb,
b)
podmienky
na
používanie
rádiových
zariadení,
c)
reguláciu
elektronických
komunikácií,
d)
práva
a
povinnosti
podnikov
a
užívateľov
elektronických
komunikačných
sietí
a
elektronických
komunikačných
služieb,
e)
ochranu
elektronických
komunikačných
sietí
a
elektronických
komunikačných
služieb,
f)
efektívne
využívanie
frekvenčného
spektra
a
čísel,
g)
oprávnenia
a
povinnosti
k
cudzím
nehnuteľnostiam
v
súvislosti
so
z
r
i
a
ď
o
v
a
n
í
m
a
prevádzkovaním
elektronických
komunikačných
sietí,
h)
ochranu
súkromia
a
ochranu
spracúvania
osobných
údajov
v
oblasti
e
l
e
k
t
r
o
n
i
c
k
ý
c
h
komunikácií
a
i)
pôsobnosť
orgánov
štátnej
správy
v
oblasti
elektronických
komunikácií.
(2)
Tento
zákon
sa
nevzťahuje
na
obsah
služieb,
ktoré
sa
poskytujú
prostredníctvom
elektronických
komunikačných
sietí,
1
)
ak
zákon
neustanovuje
inak.
(3)
Elektronické
komunikácie
zabezpečujú
výmenu
alebo
prenos
informácií
najmä
vo
f
o
r
m
e
obrazu,
zvuku
alebo
textu
(ďalej
len
„signál“)
po
elektronických
komunikačných
sieťach.
§
2
Elektronické
komunikačné
siete
(1)
Elektronická
komunikačná
sieť
(ďalej
len
„sieť“)
je
funkčne
prepojená
sústava
prenosových
systémov,
a
ak
je
to
potrebné,
prepájacích
alebo
smerovacích
zariadení,
vrátane
sieťových
prvkov,
ktoré
nie
aktívne,
ktoré
umožňujú
prenos
signálov
po
vedení,
rádiovými,
optickými
alebo
i
n
ý
m
i
Strana
2
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
351/2011
Z.
z.
elektromagnetickými
prostriedkami,
vrátane
družicových
sietí,
pevných
sietí
s
prepájaním
okruhov
a
s
prepájaním
paketov,
internetu
a
mobilných
pozemských
sietí,
sietí
na
rozvod
elektrickej
energie
v
rozsahu,
v
ktorom
sa
používajú
na
prenos
signálov,
sietí
pre
rozhlasové
a
televízne
vysielanie
a
káblových
distribučných
systémov
bez
ohľadu
na
druh
prenášaných
informácií.
(2)
Verejná
sieť
je
sieť,
ktorá
sa
úplne
alebo
prevažne
používa
na
poskytovanie
verejných
elektronických
komunikačných
služieb,
ktoré
podporujú
prenos
signálov
medzi
koncovými
bodmi
siete.
(3)
Rozhranie
je
a)
koncový
bod
siete,
ktorý
je
fyzickým
bodom,
v
ktorom
sa
účastníkovi
poskytuje
pripojenie
k
verejnej
sieti;
ak
ide
o
siete,
v
ktorých
sa
využíva
prepájanie
alebo
smerovanie,
je
tento
b
o
d
určený
špecifickou
sieťovou
adresou,
ku
ktorej
môže
byť
priradené
telefónne
číslo
alebo
označenie
účastníka,
b)
rádiové
rozhranie,
ktoré
vymedzuje
rádiovú
spojovaciu
cestu
medzi
rádiovými
zariadeniami,
c)
bod
prepojenia
sietí
alebo
d)
aplikačné
programové
rozhranie,
ktorým
je
softvérové
rozhranie
medzi
aplikáciami
poskytovanými
prevádzkovateľmi
rozhlasového
a
televízneho
vysielania
alebo
poskytovateľmi
služieb
a
medzi
prostriedkami
v
digitálnych
televíznych
zariadeniach
určených
pre
digitálne
televízne
a
rozhlasové
služby.
(4)
Poskytovanie
siete
je
zriadenie
siete,
jej
prevádzka,
kontrola
nad
sieťou
alebo
jej
sprístupnenie.
(5)
Geografické
číslo
je
číslo
z
národného
číslovacieho
plánu,
pričom
časť
jeho
štruktúry
geografický
význam
používaný
na
smerovanie
volaní
na
fyzické
umiestnenie
koncového
bodu
siete.
(6)
Negeografické
číslo
je
číslo
z
národného
číslovacieho
plánu,
pričom
žiadna
časť
j
e
h
o
štruktúry
nemá
geografický
význam;
zahŕňa
najmä
čísla
účastníkov
mobilnej
siete,
služieb
volania
na
účet
volaného
a
služieb
za
zvýšenú
cenu.
(7)
Prístup
je
sprístupnenie
zariadení
alebo
elektronických
komunikačných
služieb
i
n
é
m
u
podniku
na
poskytovanie
elektronických
komunikačných
služieb
alebo
sietí,
aj
keď
sa
používajú
na
poskytovanie
služieb
informačnej
spoločnosti
2
)
alebo
vysielanie
programových
služieb,
n
a
j
m
ä
prístup
k
a)
sieťovým
prvkom
a
pridruženým
prostriedkom,
ktoré
môžu
zahŕňať
pevné
alebo
iné
pripojenie
zariadenia,
najmä
prístup
k
účastníckemu
vedeniu
a
k
prostriedkom
a
službám
potrebným
n
a
poskytovanie
služieb
prostredníctvom
účastníckeho
vedenia,
b)
pevným
sieťam
a
mobilným
sieťam,
najmä
k
službám
roamingu,
c)
prevodu
čísel
alebo
k
systémom
ponúkajúcim
rovnocennú
funkciu,
d)
príslušným
softvérovým
systémom
vrátane
prevádzkových
podporných
systémov,
e)
fyzickej
infraštruktúre,
f)
systémom
podmieneného
prístupu
k
službám
digitálnej
televízie,
g)
službám
virtuálnych
sietí,
h)
informačným
systémom
alebo
databázam
na
predbežné
objednávky,
obstarávanie,
objednávky,
žiadosti
o
údržbu
a
opravu
a
na
účely
fakturácie.
(8)
Fyzickou
infraštruktúrou
je
akákoľvek
časť
siete
alebo
časť
siete
určenej
na
poskytovanie
iných
služieb
podľa
§
67a
ods.
1
písm.
a),
do
ktorej
je
možné
umiestniť
vedenie
alebo
telekomunikačné
zariadenie.
Súčasťou
fyzickej
infraštruktúry
najmä
rúry,
stožiare,
káblovody,
351/2011
Z.
z.
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
Strana
3
kontrolné
komory,
vstupné
šachty,
rozvodné
skrine,
budovy
alebo
vstupy
do
budov,
inštalácie
antén
a
anténnych
systémov,
veže
a
stĺpy.
Fyzickou
infraštruktúrou
aj
rúry,
stožiare,
káblovody,
kontrolné
komory,
vstupné
šachty,
rozvodné
skrine,
budovy
alebo
vstupy
do
b
u
d
o
v
,
inštalácie
antén
a
anténnych
systémov,
veže
a
stĺpy,
ktoré
nie
súčasťou
siete
alebo
s
i
e
t
e
určenej
na
poskytovanie
iných
služieb
podľa
§
67a
ods.
1
písm.
a).
Káble,
nenasvietené
o
p
t
i
c
k
é
vlákna,
ako
aj
verejné
vodovody
a
ich
časti
2a
)
nie
fyzickou
infraštruktúrou
podľa
tohto
zákona.
Fyzická
infraštruktúra
nie
je
aktívnym
prvkom
vysokorýchlostnej
siete.
(9)
Prepojenie
je
fyzické
a
logické
spojenie
verejných
sietí
používaných
tým
istým
alebo
iným
podnikom
umožňujúce
užívateľovi
siete
jedného
podniku
komunikovať
s
užívateľom
toho
i
s
t
é
h
o
alebo
iného
podniku
alebo
umožňujúce
prístup
k
elektronickým
komunikačným
službám
poskytovaným
iným
podnikom.
Prepojenie
je
osobitný
druh
prístupu
realizovaný
medzi
verejnými
sieťami.
(10)
Účastnícke
vedenie
je
fyzický
okruh
spájajúci
koncový
bod
siete
s
rozvádzačom
alebo
rovnocenným
zariadením
v
pevnej
verejnej
sieti.
(11)
Uvoľnený
prístup
k
účastníckemu
vedeniu
je
úplný
uvoľnený
prístup
a
spoločný
uvoľnený
prístup
k
účastníckemu
vedeniu
bez
zmeny
jeho
vlastníctva.
(12)
Úplný
uvoľnený
prístup
k
účastníckemu
vedeniu
je
prístup
k
účastníckemu
vedeniu
alebo
k
úseku
účastníckeho
vedenia
podniku
s
významným
vplyvom
na
trhu,
ktorý
oprávňuje
iný
podnik
využiť
celú
kapacitu
sieťovej
infraštruktúry;
úsek
účastníckeho
vedenia
je
č
a
s
ť
účastníckeho
vedenia
spájajúca
koncový
bod
siete
so
sústreďovacím
bodom
alebo
určeným
medziľahlým
prístupovým
bodom
v
pevnej
sieti.
(13)
Spoločný
uvoľnený
prístup
k
účastníckemu
vedeniu
je
prístup
k
účastníckemu
vedeniu
alebo
úseku
účastníckeho
vedenia
podniku
s
významným
vplyvom
na
trhu,
ktorý
oprávňuje
iný
podnik
využiť
špecifikovanú
časť
kapacity
sieťovej
infraštruktúry,
ako
je
časť
frekvenčného
spektra
alebo
jeho
ekvivalent.
(14)
Vedenie
sietí
(ďalej
len
„vedenie“)
líniové
a
inžinierske
stavby
sietí
a
verejné
technické
vybavenie
územia,
3
)
najmä
nadzemné
a
podzemné
vedenia,
diaľkové
a
miestne
prenosové
systémy,
káblové
distribučné
systémy
a
rádiové
trasy
vrátane
ich
príslušenstva
a
p
r
i
d
r
u
ž
e
n
ý
c
h
prostriedkov,
oporné
a
vytyčovacie
body;
vedenie
je
súčasť
siete.
(15)
Oporný
bod
nadzemného
vedenia
je
konštrukcia
nesúca
alebo
podopierajúca
vodiče
alebo
káble.
(16)
Vytyčovací
bod
podzemného
vedenia
je
tabuľka,
pätník
alebo
stĺpik
určujúci
polohu
káblových
súborov,
križovatky
káblov
s
pozemnými
komunikáciami,
dráhami
alebo
vodnými
t
o
k
m
i
a
polohovú
zmenu
trasy
káblov
v
obciach
alebo
vo
voľnom
teréne.
§
3
Elektronické
komunikačné
služby
(1)
Elektronická
komunikačná
služba
(ďalej
len
„služba“)
je
služba
obvykle
poskytovaná
z
a
odplatu,
ktorá
spočíva
úplne
alebo
prevažne
v
prenose
signálov
v
sieťach,
vrátane
telekomunikačných
služieb
a
prenosových
služieb
v
sieťach
používaných
na
rozhlasové
a
televízne
vysielanie.
Služba
nie
je
poskytovanie
obsahu
ani
zabezpečenie
alebo
vykonávanie
redakčného
dohľadu
nad
obsahom
prenášaným
pomocou
sietí
a
služieb
a
nezahŕňa
služby
informačnej
spoločnosti,
2
)
ktoré
nespočívajú
úplne
alebo
prevažne
v
prenose
signálov
v
sieťach.
(2)
Verejná
služba
je
verejne
dostupná
služba,
o
ktorej
používanie
sa
môže
uchádzať
k
a
ž
d
ý
záujemca.
Verejná
telefónna
služba
je
verejná
služba
na
priame
alebo
nepriame
vytváranie
Strana
4
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
351/2011
Z.
z.
a
prijímanie
národných
a
medzinárodných
volaní
prostredníctvom
jedného
alebo
viacerých
čísel
národného
alebo
medzinárodného
číslovacieho
plánu.
(3)
Predplatená
služba
je
služba
poskytovaná
na
základe
vopred
uhradenej
finančnej
čiastky,
z
ktorej
sa
poplatok
za
poskytované
služby
alebo
za
služby
informačnej
spoločnosti
2
)
priebežne
odpočítava.
(4)
Volanie
je
spojenie
zostavené
prostredníctvom
verejnej
služby,
ktoré
umožňuje
obojsmernú
hlasovú
komunikáciu.
(5)
Interoperabilita
služieb
je
také
nastavenie
prenosových
parametrov
služby,
p
r
i
d
r
u
ž
e
n
ý
c
h
prostriedkov
a
rozhraní,
ktoré
umožňuje
komunikáciu
medzi
koncovými
užívateľmi
alebo
m
e
d
z
i
koncovým
užívateľom
a
podnikom
poskytujúcim
službu
prostredníctvom
technologicky
r
ô
z
n
y
c
h
sietí.
§
4
Zariadenia
elektronických
komunikácií
(1)
Telekomunikačné
zariadenie
je
technické
zariadenie
na
vysielanie,
prenos,
smerovanie,
príjem,
prepojenie
alebo
spracovanie
signálov
šírených
prostredníctvom
vedení,
rádiovými,
optickými
alebo
inými
elektromagnetickými
prostriedkami.
(2)
Rádiové
zariadenie
je
telekomunikačné
zariadenie
alebo
jeho
príslušná
časť,
ktoré
umožňuje
komunikovať
pomocou
príjmu
a
vysielania,
alebo
príjmu
alebo
vysielania
rádiových
vĺn
v
o
frekvenčnom
spektre
pridelenom
pozemským
komunikáciám
alebo
kozmickým
rádiokomunikáciám.
(3)
Koncové
zariadenie
je
telekomunikačné
zariadenie
alebo
jeho
príslušná
časť,
ktoré
umožňuje
komunikáciu
a
je