ZBIERKA
ZÁKONOV
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Ročník
1995
Vyhlásené:
17.
07.
1995
Časová
verzia
predpisu
účinná
od:
1.
01.
2
0
2
1
Obsah
dokumentu
je
právne
záväzný.
145
Z Á K O N
NÁRODNEJ
RADY
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
z
22.
júna
1995
o
správnych
poplatkoch
Národná
rada
Slovenskej
republiky
sa
uzniesla
na
tomto
zákone:
§
1
Úvodné
ustanovenie
Tento
zákon
upravuje
správne
poplatky
(ďalej
len
„poplatky“),
ktoré
sa
platia
za
úkony
a
k
o
n
a
n
i
a
orgánov
štátnej
správy,
vyšších
územných
celkov,
obcí,
štátnych
archívov,
1
)
uznaných
vzdelávacích
inštitúcií,
1aa
)
DataCentra
a
správcu
informačného
systému
dátového
centra
obcí
1ab
)
(ďalej
l
e
n
„správny
orgán“).
§
2
Predmet
poplatkov
Predmetom
poplatkov
úkony
a
konania
správnych
orgánov,
ktoré
uvedené
v
sadzobníku
správnych
poplatkov
(ďalej
len
„sadzobník“).
Sadzobník
tvorí
prílohu,
ktorá
je
súčasťou
tohto
zákona.
§
3
Poplatník
(1)
Poplatníkom
je
právnická
osoba
alebo
fyzická
osoba,
ktorá
dala
podnet
na
úkon
a
l
e
b
o
konanie,
ak
tento
zákon
neustanovuje
inak.
(2)
Ak
je
poplatníkov
niekoľko,
povinní
zaplatiť
poplatok
spoločne
a
nerozdielne.
§
4
(1)
Od
poplatkov
oslobodené
tieto
právnické
osoby
a
fyzické
osoby:
a)
štátne
orgány,
obce,
vyššie
územné
celky
a
rozpočtové
organizácie,
s
výnimkou
položky
10
a
11
sadzobníka,
ak
tento
zákon
neustanovuje
inak,
b)
Slovenský
pozemkový
fond
pri
úkonoch
a
konaniach,
ktoré
vykonáva
v
mene
Slovenskej
republiky,
s
výnimkou
položky
10
a
11
sadzobníka,
ak
tento
zákon
neustanovuje
inak,
c)
diplomatickí
zástupcovia
poverení
v
Slovenskej
republike,
konzuli
z
povolania
a
ďalšie
osoby,
ktoré
podľa
medzinárodného
práva
2
)
požívajú
výsady
a
imunitu
za
predpokladu,
že
je
zaručená
vzájomnosť.
Strana
2
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
145/1995
Z.
z.
(2)
Od
poplatkov
okrem
osôb
uvedených
v
odseku
1
oslobodené
aj
súdy,
prokuratúra,
o
r
g
á
n
y
činné
v
trestnom
konaní,
notári
pri
výkone
činnosti
súdneho
komisára
podľa
osobitného
predpisu,
1a
)
exekútori
pri
výkone
exekúcie
podľa
osobitného
predpisu,
1b
)
Slovenský
Červený
kríž
p
r
i
plnení
úloh
podľa
osobitného
predpisu
1c
)
a
právnická
osoba
so
100
%
majetkovou
účasťou
štátu
n
a
účely
preverenia
údajov
poskytnutých
osobami,
ktoré
boli
zaradené
do
programu
poskytovania
pomoci
štátu
občanom,
ktorí
stratili
schopnosť
splácať
úver
na
bývanie
v
dôsledku
hospodárskej
krízy.
(3)
Od
poplatkov
oslobodené
úkony
súvisiace
s
vykonávaním
všeobecne
záväzných
právnych
predpisov
a)
o
sociálnom
zabezpečení
vrátane
dôchodkového
zabezpečenia,
nemocenského
zabezpečenia,
sociálneho
poistenia,
starobného
dôchodkového
sporenia,
doplnkového
dôchodkového
sporenia,
štátnych
sociálnych
dávok
a
sociálnej
pomoci,
b)
o
priestupkoch,
3
)
c)
o
slobodnom
prístupe
k
informáciám.
(4)
Od
poplatkov
oslobodené
úkony
a
konania
vykonané
a
uskutočnené
v
dôsledku
živelnej
pohromy.
(5)
Od
poplatkov
ďalej
oslobodené
úkony,
o
ktorých
tak
určuje
medzinárodná
zmluva
a
l
e
b
o
medzinárodná
dohoda,
ktorými
je
Slovenská
republika
viazaná.
(6)
Od
poplatkov
oslobodené
konania
a
úkony,
ktorých
predmetom
je
zmena
priezviska
p
o
uzavretí
manželstva;
to
neplatí,
ak
sa
vydáva
doklad
urýchlene
na
žiadosť
poplatníka.
§
5
Základ
poplatku
pri
sadzbe
poplatku
ustanovenej
percentom
(1)
Pri
sadzbe
poplatku
ustanovenej
percentom
je
základom
poplatku
cena
predmetu
spoplatneného
úkonu
uvedená
v
príslušnej
položke
sadzobníka.
(2)
Poplatník
je
povinný
oznámiť
cenu
predmetu
úkonu
správnemu
orgánu,
ktorý
poplatok
vyberá.
Ak
poplatník
cenu
neuvedie
ani
po
výzve,
zistí
ju
správny
orgán
sám
na
náklady
poplatníka.
(3)
Základ
poplatku
sa
zaokrúhľuje
na
celé
euro
nadol.
§
6
Sadzba
poplatku
(1)
Sadzba
poplatku
je
určená
v
sadzobníku
pevnou
sumou
alebo
percentuálnou
sadzbou
zo
základu
poplatku
s
výnimkou
položky
240
sadzobníka.
(2)
Ak
sa
úkony
a
konania
vykonávajú
na
základe
návrhu
podaného
elektronickými
prostriedkami
alebo
prostredníctvom
integrovaného
obslužného
miesta
5
)
a
ak
tento
zákon
p
r
i
jednotlivých
položkách
sadzobníka
neustanovuje
inak,
sadzba
poplatku
je
50
%
z
poplatku
určeného
podľa
sadzobníka;
v
týchto
prípadoch
sa
však
poplatok
znižuje
najviac
o
70
eur.
Ak
súčasťou
návrhu
prílohy,
uplatní
sa
znížená
sadzba
poplatkov
podľa
prvej
vety
len
vtedy,
ak
s
ú
tieto
prílohy
v
elektronickej
podobe.
(3)
Ak
sa
sadzba
poplatku
v
sadzobníku
určuje
za
počet
začatých
strán
a
úkon
sa
vykonáva
v
elektronickej
podobe,
spoplatňuje
sa
celý
úkon
sadzbou
poplatku
určenou
v
sadzobníku,
inak
sadzbou
poplatku
v
najnižšej
sume
ustanovenej
v
sadzobníku,
ak
je
táto
v
sadzobníku
145/1995
Z.
z.
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
Strana
3
ustanovená;
na
počet
strán
sa
v
tomto
prípade
neprihliada.
Ustanovenie
odseku
2
sa
nepoužije.
(4)
Ak
je
sadzba
poplatku
určená
za
konanie,
rozumie
sa
tým
konanie
na
jednom
stupni.
§
6a
Zaokrúhľovanie
poplatku
Vypočítaný
poplatok
sa
zaokrúhli,
ak
§
7
ods.
9
neustanovuje
inak,
s
presnosťou
na
eurocenty
tak,
že
ak
suma
prevyšujúca
celé
číslo
je
a)
menšia
ako
50,
poplatok
sa
zaokrúhli
na
celé
euro
nadol,
b)
rovná
50,
poplatok
sa
nezaokrúhli,
c)
väčšia
ako
50,
poplatok
sa
zaokrúhli
na
pol
eura
nadol.
§
7
Platenie
poplatkov
(1)
Poplatky
sa
platia
v
hotovosti,
platobnou
kartou,
poštovým
poukazom
alebo
prevodom
z
účtu
v
banke
alebo
v
pobočke
zahraničnej
banky.
Prostredníctvom
technického
vybavenia
právnickej
osoby
so
100-
percentnou
majetkovou
účasťou
štátu,
ktorá
je
prevádzkovateľom
systému
(ďalej
l
e
n
„prevádzkovateľ
systému“)
sa
poplatky
platia
v
hotovosti,
platobnou
kartou
alebo
prevodom
z
ú
č
t
u
v
banke
alebo
v
pobočke
zahraničnej
banky,
ak
na
to
správny
orgán
vytvorené
podmienky.
V
hotovosti
sa
môžu
platiť
poplatky,
ak
správny
orgán
pre
tento
spôsob
platby
poplatku
vytvorené
podmienky
a
ak
v
jednotlivom
prípade
poplatok
neprevyšuje
300
eur.
Ak
je
správny
orgán
zapojený
do
centrálneho
systému
evidencie
poplatkov,
poplatky
platené
poštovým
poukazom,
platobnou
kartou,
prevodom
z
účtu
v
banke
alebo
v
pobočke
zahraničnej
banky
sa
platia
na
účet
prevádzkovateľa
systému;
ak
sa
poplatok
platí
prostredníctvom
platobnej
b
r
á
n
y
Štátnej
pokladnice,
6
)
platí
sa
na
príjmový
účet
vedený
v
Štátnej
pokladnici.
(2)
Poplatky
možno
platiť
aj
prostredníctvom
integrovaného
obslužného
miesta
6ab
)
alebo
platobnej
brány
Štátnej
pokladnice.
6
)
(3)
Správny
orgán
zapojený
do
centrálneho
systému
evidencie
poplatkov
je
povinný
na
základe
zmluvy
uzatvorenej
medzi
prevádzkovateľom
systému
a
správnym
orgánom
umožniť
umiestnenie
a
prevádzkovanie
technického
vybavenia
na
vykonanie
a
spracovanie
platieb
poplatkov;
v
t
o
m
t
o
prípade
sa
všeobecný
predpis
o
správe
majetku
štátu
6ac
)
nepoužije.
Podmienky
umiestnenia
a
prevádzkovania
technického
vybavenia
na
vykonanie
a
spracovanie
platieb
poplatkov
u
p
r
a
v
í
zmluva
medzi
prevádzkovateľom
systému
a
správnym
orgánom;
prevádzkovateľ
systému
a
s
p
r
á
v
n
y
orgán
povinní
uzavrieť
takúto
zmluvu
podľa
vzoru
schváleného
Ministerstvom
financií
Slovenskej
republiky.
Vzor
zmluvy
podľa
druhej
vety
sa
zverejní
na
webovom
sídle
M
i
n
i
s
t
e
r
s
t
v
a
financií
Slovenskej
republiky.
(4)
Poplatky
za
úkony
a
konania
vykonávané
obcami
a
vyššími
územnými
celkami
sa
platia
prevodom
z
účtu
v
banke
alebo
v
pobočke
zahraničnej
banky,
poštovým
poukazom,
v
hotovosti,
prostredníctvom
integrovaného
obslužného
miesta
6ab
)
alebo
platobnej
brány
Štátnej
p
o
k
l
a
d
n
i
c
e
.
6
)
Ak
ide
o
poplatky
za
úkony
vykonávané
obcami
alebo
vyššími
územnými
celkami
v
rámci
preneseného
výkonu
štátnej
správy
prostredníctvom
ústredného
portálu
verejnej
správy,
7ac
)
špecializovaného
portálu
7ad
)
alebo
integrovaného
obslužného
miesta,
7ae
)
môžu
sa
platiť
platobnou
kartou
alebo
prevodom
z
účtu
v
banke
alebo
v
pobočke
zahraničnej
banky
prostredníctvom
prevádzkovateľa
systému
a
na
účet
prevádzkovateľa
systému.
(5)
Poplatky
za
úkony
a
konania
vykonávané
Úradom
priemyselného
vlastníctva
Slovenskej
republiky
sa
platia
prevodom
z
účtu
v
banke
alebo
v
pobočke
zahraničnej
banky,
poštovým
poukazom,
prostredníctvom
integrovaného
obslužného
miesta
6ab
)
alebo
platobnej
brány
Š
t
á
t
n
e
j
Strana
4
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
145/1995
Z.
z.
pokladnice.
6
)
(6)
Poplatky
sa
platia
v
eurách,
ak
tento
zákon
neustanovuje
inak.
Platbu
poplatku
je
poplatník
povinný
označiť
identifikačnými
údajmi,
ktorými
najmä
číslo
účtu,
variabilný
symbol,
ak
m
u
správny
orgán
tieto
údaje
oznámi.
(7)
Zastupiteľské
úrady
vyberajú
poplatky
v
hotovosti,
prevodom
z
účtu
v
banke
alebo
v
pobočke
zahraničnej
banky
alebo
poštovým
poukazom.
Poplatky
sa
vyberajú
v
eurách
alebo
v
príslušnej
mene
štátu,
v
ktorom
zastupiteľský
úrad
svoje
sídlo,
prepočítané
z
meny
euro
referenčným
výmenným
kurzom
určeným
a
vyhláseným
Európskou
centrálnou
bankou
alebo
Národnou
bankou
Slovenska
6a
)
v
deň
predchádzajúci
prvému
kalendárnemu
dňu
v
mesiaci,
v
ktorom
s
a
poplatok
vyberá
alebo
oznamuje
jeho
suma.
Zastupiteľský
úrad
môže
prijať
platbu
aj
v
mene
iného
štátu,
než
v
ktorom
svoje
sídlo.
(8)
Poplatník,
ktorý
je
cudzozemcom
7
)
,
môže
platiť
poplatky
na
hraničnom
priechode
Slovenskej
republiky
v