ZBIERKA
ZÁKONOV
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Ročník
2019
Vyhlásené:
18.
4.
2019
Časová
verzia
predpisu
účinná
od:
1.
7
.
2
0
2
0
Obsah
dokumentu
je
právne
záväzný.
95
Z Á K O N
z
27.
marca
2019
o
informačných
technológiách
vo
verejnej
správe
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
Národná
rada
Slovenskej
republiky
sa
uzniesla
na
tomto
zákone:
Čl.
I
Z
á
k
l
a
d
n
é
u
s
t
a
n
o
v
e
n
i
a
§
1
(1)
Tento
zákon
ustanovuje
a)
organizáciu
správy
informačných
technológií
verejnej
správy,
b)
práva
a
povinnosti
orgánu
vedenia
a
orgánu
riadenia
v
oblasti
informačných
technológií
verejnej
správy,
na
ktoré
sa
vzťahuje
tento
zákon,
c)
základné
požiadavky
kladené
na
informačné
technológie
verejnej
správy
a
na
ich
správu.
(2)
Tento
zákon
sa
nevzťahuje
na
informačné
technológie
verejnej
správy,
ktoré
sa
týkajú
zabezpečenia
obrany
Slovenskej
republiky,
bezpečnosti
Slovenskej
republiky,
ochrany
utajovaných
skutočností
1
)
a
citlivých
informácií.
2
)
(3)
Na
informačné
technológie
verejnej
správy
sa
vzťahuje
osobitný
predpis,
3
)
ak
tento
zákon
v
§
18
22
neustanovuje
inak.
(4)
Tento
zákon
sa
v
rozsahu
ustanovenom
osobitnými
predpismi
4
)
vzťahuje
aj
na
o
s
o
b
y
,
o
ktorých
to
tieto
osobitné
predpisy
ustanovia.
§
2
(1)
Informačnou
technológiou
je
na
účely
tohto
zákona
prostriedok
alebo
postup,
ktorý
slúži
na
spracúvanie
údajov
alebo
informácií
v
elektronickej
podobe,
najmä
informačný
systém,
infraštruktúra,
informačná
činnosť
a
elektronické
služby.
(2)
Informačným
systémom
je
na
účely
tohto
zákona
funkčný
celok
zabezpečujúci
cieľavedomú
a
systematickú
informačnú
činnosť
prostredníctvom
technických
prostriedkov
a
programových
prostriedkov.
(3)
Informačnou
technológiou
verejnej
správy
je
informačná
technológia
v
pôsobnosti
správcu
podporujúca
služby
verejnej
správy,
služby
vo
verejnom
záujme
alebo
verejné
služby.
Na
ú
č
e
l
y
tohto
zákona
sa
povinnosti
v
rámci
správy
informačných
technológií
verejnej
správy
vzťahujú
aj
na
Strana
2
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
95/2019
Z.
z.
údaje,
procesné
postupy,
personálne
zabezpečenie
a
organizačné
zabezpečenie,
ak
tvoria
funkčný
celok
alebo
ak
samy
osebe
slúžia
na
spracúvanie
údajov
alebo
informácií
v
elektronickej
podobe.
(4)
Informačným
systémom
verejnej
správy
je
informačný
systém
v
pôsobnosti
správcu
podporujúci
služby
verejnej
správy,
služby
vo
verejnom
záujme
alebo
verejné
služby.
(5)
Správcom
na
účely
tohto
zákona
je
ten
orgán
riadenia,
ktorého
za
správcu
informačnej
technológie
verejnej
správy
ustanoví
zákon
alebo
je
ustanovený
na
základe
tohto
zákona.
Ak
zákon
vo
vzťahu
k
informačnej
technológii
verejnej
správy
správcu
neustanovuje,
je
správcom
na
účely
tohto
zákona
ten
orgán
riadenia,
ktorý
informačnú
technológiu
verejnej
správy
používa
na
ú
č
e
l
y
poskytovania
služby
verejnej
správy,
služby
vo
verejnom
záujme
alebo
verejnej
služby;
ak
je
takýchto
orgánov
riadenia
viac
a
jedným
z
nich
je
aj
ústredný
orgán
štátnej
správy,
správcom
je
tento
ústredný
orgán
štátnej
správy.
(6)
Prevádzkovateľom
je
na
účely
tohto
zákona
správca,
osobitným
predpisom
ustanovený
orgán
riadenia
alebo
správcom
určená
osoba.
Správcom
určený
alebo
osobitným
predpisom
ustanovený
prevádzkovateľ
vykonáva,
v
rozsahu
povinností
správcu,
činnosti,
ktoré
mu
určí
správca
alebo
ustanoví
tento
osobitný
predpis;
ak
tento
osobitný
predpis
rozsah
činností
p
r
e
v
á
d
z
k
o
v
a
t
e
ľ
a
neustanovuje,
vykonáva
ich
v
celom
rozsahu
činností
správcu.
Určením
alebo
ustanovením
prevádzkovateľa
nie
je
dotknutá
zodpovednosť
správcu
za
plnenie
povinností
podľa
tohto
zákona.
§
3
Na
účely
tohto
zákona
sa
ďalej
rozumie
a)
informačnou
činnosťou
získavanie,
zhromažďovanie,
spracúvanie,
sprístupňovanie,
poskytovanie,
prenos,
ukladanie,
archivácia
a
likvidácia
údajov,
b)
metainformačným
systémom
verejnej
správy
informačný
systém
verejnej
správy,
prostredníctvom
ktorého
sa
zhromažďujú
a
sprístupňujú
informácie,
ktoré
bližšie
špecifikujú
určené
kvalitatívne
a
kvantitatívne
charakteristiky
určených
údajov,
a
ktorý
umožňuje
n
a
j
m
ä
ich
vyhľadávanie,
katalogizáciu
a
využívanie,
c)
centrálnym
metainformačným
systémom
verejnej
správy
informačný
systém
verejnej
s
p
r
á
v
y
,
ktorého
obsahom
najmä
technologické,
administratívne
a
organizačné
ú
d
a
j
e
o
prevádzkovaných
informačných
systémoch
verejnej
správy,
d)
nadrezortným
informačným
systémom
verejnej
správy
informačný
systém
verejnej
správy,
ktorý
do
hierarchicky
vyššieho
informačného
systému
verejnej
správy
v
pôsobnosti
j
e
d
n
é
h
o
správcu
hierarchicky
integruje
spoločné
časti
jednotlivých
informačných
systémov
verejnej
správy,
ktoré
v
pôsobnosti
iných
správcov,
e)
neverejnou
časťou
informačného
systému
verejnej
správy
časť
informačného
systému
verejnej
správy
prístupná
len
pre
orgán
verejnej
moci
na
základe
schváleného
prístupu
v
súlade
s
j
e
h
o
právomocami,
právami
a
povinnosťami,
ktoré
ustanovené
osobitným
predpisom,
f)
infraštruktúrou
technologicko-komunikačné
prostredie
zabezpečujúce
i
m
p
l
e
m
e
n
t
á
c
i
u
a
prevádzkovanie
informačných
systémov
verejnej
správy,
poskytovanie
a
rozvoj
elektronických
služieb
verejnej
správy,
g)
integrovanou
infraštruktúrou
koordinovane
budovaná
a
prevádzkovaná
infraštruktúra
zabezpečujúca
prevádzku
informačných
systémov
verejnej
správy
v
centralizovanej
architektúre,
h)
centrálnou
informačnou
infraštruktúrou
nadrezortné
informačné
systémy
v
správe
ústredného
orgánu
štátnej
správy
a
zároveň
využívajúce
spoločné
moduly
5
)
a
ústredný
portál
verejnej
správy
6
)
(ďalej
len
„ústredný
portál“),
i)
technologickou
infraštruktúrou
sústava
vzájomne
prepojených
technických
prostriedkov
95/2019
Z.
z.
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
Strana
3
a
programových
prostriedkov
umožňujúcich
implementáciu
a
prevádzku
informačných
systémov
verejnej
správy,
j)
komunikačnou
infraštruktúrou
káblové,
bezdrôtové,
optické
a
iné
prepojenia,
pasívne
prepojovacie
prvky
a
aktívne
prepojovacie
prvky
a
súvisiace
programové
prostriedky,
k
t
o
r
é
tvoria
oddelenú
neverejnú
sieť
určenú
na
vzájomnú
bezpečnú
komunikáciu
orgánov
riadenia
a
na
sprostredkovanie
ich
externej
komunikácie
s
inými
osobami,
k)
službou
verejnej
správy
výkon
právomocí,
práv
a
povinností
orgánu
riadenia,
ktorej
rozsah
a
spôsob
výkonu
ustanovuje
osobitný
predpis,
l)
elektronickou
službou
verejnej
správy
elektronická
komunikácia
s
orgánom
riadenia
p
r
i
vybavovaní
podania,
oznámenia,
pri
prístupe
k
informáciám
a
ich
poskytovaní
alebo
pri
účasti
verejnosti
na
správe
verejných
vecí,
m)
službou
vo
verejnom
záujme
výkon
právomocí,
práv
a
povinností
orgánu
riadenia,
ktorej
r
o
z
s
a
h
ustanovuje
osobitný
predpis,
pričom
spôsob
jej
výkonu
osobitný
predpis
neustanovuje,
n)
verejnou
službou
činnosť
orgánu
riadenia,
ktorej
rozsah
a
spôsob
výkonu
ustanovuje
osobitný
predpis
a
ktorej
výsledok
možno
použiť
pri
výkone
služby
verejnej
správy
a
služby
vo
verejnom
záujme,
o)
úsekom
verejnej
správy
vecná
oblasť,
v
ktorej
právomoci,
práva
a
povinnosti
orgánu
riadenia,
ako
aj
spôsob
ich
výkonu
ustanovuje
osobitný
predpis
a
ktorá
obsahuje
najmenej
dve
agendy
verejnej
správy,
p)
agendou
verejnej
správy
ucelený
súhrn
činností
na
konkrétnom
úseku
verejnej
správy,
ktoré
vrátane
spôsobu
ich
výkonu
ustanovuje
osobitný
predpis,
q)
životnou
situáciou
udalosť
v
živote
fyzickej
osoby
alebo
v
životnom
cykle
právnickej
osoby,
ktorá
je
riešená
službami
verejnej
správy,
ako
aj
spôsob
usporiadania
služieb
verejnej
správy
z
užívateľského
pohľadu
osoby
pri
výkone
práv
a
povinností
vo
vzťahu
k
orgánom
riadenia,
r)
číselníkom
zoznam
prípustných
hodnôt
údajového
prvku,
z
ktorého
sa
hodnota
preberá
na
základe
definovaného
kódu,
ktorým
môže
byť
aj
textový
reťazec,
s)
webovou
stránkou
online
dostupné
miesto
na
sieti,
najmä
na
internete,
sprístupňované
prostredníctvom
webového
prehliadača
a
využívajúce
hypertextový
prenosový
protokol
a
l
e
b
o
jeho
zabezpečenú
verziu,
ktoré
tvorí
jednu
vizuálnu
obrazovku
webového
sídla,
aj
ak
je
zložené
z
viacerých
rámov,
t)
webovým
sídlom
ucelený
súbor
webových
stránok
v
pôsobnosti
jedného
správcu,
ktorý
m
á
pridelenú
najmenej
jednu
doménu
a
je
prezentačným
komponentom
a
technologickým
rozhraním
informačného
systému
verejnej
správy.
§
4
Ministerstvo
investícií,
regionálneho
rozvoja
a
informatizácie
Slovenskej
republiky
(ďalej
len
„ministerstvo
investícií“)
a)
zabezpečuje
úlohy
národného
prevádzkovateľa
centrálnej
informačnej
infraštruktúry
a
centrálnej
komunikačnej
infraštruktúry
Slovenskej
republiky
pre
verejnú
správu,
b)
vykonáva
správu,
prevádzku
a
rozvoj
vládnej
dátovej
siete
Govnet
(ďalej
len
„Govnet“).
§
5
Organizácia
správy
informačných
technológií
verejnej
správy
(1)
Správu
informačných
technológií
verejnej
správy
vykonávajú
a)
orgán
vedenia,
ktorým
je
ministerstvo
investícií,
Strana
4
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
95/2019
Z.
z.
b)
orgán
riadenia
vo
vzťahu
k
informačným
technológiám
verejnej
správy
v
jeho
pôsobnosti.
(2)
Orgánom
riadenia
na
účely
tohto
zákona
je
a)
ministerstvo
a
ostatný
ústredný
orgán
štátnej
správy,
b)
Generálna
prokuratúra
Slovenskej
republiky,
Najvyšší
kontrolný
úrad
Slovenskej
republiky,
Úrad
pre
dohľad
nad
zdravotnou
starostlivosťou,
Úrad
na
ochranu
osobných
údajov
Slovenskej
republiky,
Úrad
pre
reguláciu
elektronických
komunikácií
a
poštových
služieb,
Dopravný
ú
r
a
d
,
Úrad
pre
reguláciu
sieťových
odvetví
a
iný
štátny
orgán,
c)
obec
a
vyšší
územný
celok,
d)
Kancelária
Národnej
rady
Slovenskej
republiky,
Kancelária
prezidenta
Slovenskej
republiky,
Kancelária
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky,
Kancelária
Najvyššieho
súdu
Slovenskej
republiky,
Kancelária
Súdnej
rady
Slovenskej
republiky,
Kancelária
verejného
ochrancu
práv,
Úrad
komisára
pre
deti,
Úrad
komisára
pre
osoby
so
zdravotným
postihnutím,
Ústav
pamäti
národa,
Sociálna
poisťovňa,
zdravotné
poisťovne,
Tlačová
agentúra
Slovenskej
republiky,
Rozhlas
a
televízia
Slovenska,
Rada
pre
vysielanie
a
retransmisiu,
e)
právnická
osoba