DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
3.Predmet návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vyjadrenie k bodom 4. a 5. je irelevantné, keďže predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Návrh zákona negatívny vplyv na štátny rozpočet a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy a neutrálny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladá sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na posúdenie Ministerstvu financií SR. Stanovisko ministerstva tvorí prílohu predkladaného návrhu zákona.