Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Marek Kotleba, Martin Beluský a Peter Krupa predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Cieľom uvedenej novely zákona je odbremeniť občanov od správneho poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov. Keďže sa správne poplatky platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov, uznaných vzdelávacích inštitúcií, DataCentra a správcu informačného systému dátového centra obcí, nevidíme dôvod na tak vysoké nastavenie poplatkov za samotný úkon spojený s registráciou automobilov.
Pre porovnanie uvádzame príklad z Českej republiky. V Českej republike sa poplatok za zápis do registru cestných vozidiel pohybuje od 300 do 800 Kč. Aktuálne nastavenie zákona o správnych poplatkoch stanovuje poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov v rozmedzí 33 eur 260 eur, pokiaľ sa jedná o prvú evidenciu vozidla s výkonom motora do 110 kW vrátane.
Štát celkom zbytočne zaťažuje občanov radou mnohokrát nezmyselných poplatkov. Poplatok za evidenciu motorového vozidla v takej forme ako je nastavená dnes, považujeme za neopodstatnene vysoký a preto navrhujeme jeho zrušenie. Jeho zrušenie odbremení občanov a budú môcť svoje financie investovať rozumnejšie ako do neopodstatnených poplatkov pre štát.
Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie. Návrh zákona negatívny vplyv na štátny rozpočet, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predmetný návrh je v súlade s Ústavou SR.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Legislatívno-technická zmena nadväzujúca na bod 2. Vypúšťajú sa slová, ktoré stratili opodstatnenie.
K bodu 2
Pre prvých šesť položiek v Tabuľke č. 1 sa mení sadza poplatku v eurách na 0.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.