dátum vytvorenia .docx: 15. 1. 2021strana 1 z 260
566
ZÁKON
z 9. novembra 2001
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤVŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1Predmet úpravy
Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), poskytovanie služieb vykazovania údajov, niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením iných
subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom (ďalej len „dohľad“) v rozsahu podľa tohto zákona.
§ 2
(1) Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných zákonov,
1)
najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.
(2) Sústavu cenných papierov tvoria tieto druhy cenných papierov:
a) akcie,
2)
b) dočasné listy,
3)
c) podielové listy,
4)
d) dlhopisy,
5)
e) vkladové listy,
6)
f) pokladničné poukážky (
§ 3
),
g) vkladné knižky,
7)
h) kupóny (
§ 4
),
i) zmenky,
8)
j) šeky,
8)
k) cestovné šeky,
9)
l) náložné listy,
10)
m) skladištné listy,
11)
n) skladiskové záložné listy,
12)
strana 2 z 260
o) tovarové záložné listy,
12)
p) družstevné podielnické listy,
13)
r) investičné certifikáty,
s) vkladové potvrdenky,
t) certifikáty podľa osobitného predpisu,
13a)
u) iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier vyhlási osobitný predpis.
§ 3Pokladničné poukážky
(1) Pokladničná poukážka je cenný papier so splatnosťou najviac jeden rok od jeho vydania. Výnos z nej sa určuje rozdielom medzi menovitou hodnotou pokladničnej poukážky a jej emisným kurzom. Pokladničná poukážka potvrdzuje právo majiteľa pokladničnej poukážky požadovať pri jej splatnosti výplatu peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty pokladničnej poukážky. Pokladničnú poukážku môže bez uvedenia dôvodu záväzku aj na svoj vlastný rad vydať Európska centrálna banka v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) za Slovenskú republiku,
14)
banka alebo zahraničná banka prostredníctvom pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky;
15)
na pokladničnú poukážku sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,
16)
ak tento zákon alebo osobitný zákon
14)
neustanovuje inak.
(2) Na náležitosti, emisné podmienky a splácanie pokladničných poukážok sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.
16aa)
§ 4Kupóny
(1) Na uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu alebo z podielového listu možno vydávať kupóny ako listinné cenné papiere na meno alebo na rad.
(2) Kupóny sa vydávajú v kupónovom hárku. Súčasťou kupónového hárku môže byť talón, s ktorým je spojené právo na vydanie nového kupónového hárku. Talón nie je cenný papier.
(3) Kupón musí obsahovať údaje o
a) druhu, emitentovi a číselnom označení cenného papiera, ku ktorému bol vydaný, s výnimkou číselného označenia zaknihovaného cenného papiera,
b) výnose alebo spôsobe jeho určenia a
c) dátume a mieste uplatnenia práva na výnos.
§ 4aInvestičné certifikáty
(1) Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív, alebo ich kombinácie. S investičným certifikátom je spojené právo na vyrovnanie
a) prostredníctvom nadobudnutia finančných nástrojov alebo zlata, ktoré podkladovým aktívom investičného certifikátu,
b) v hotovosti,
c) kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b).
(2) Emitentom investičného certifikátu môže byť len banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky na výšku počiatočného kapitálu najmenej v rozsahu podľa
§ 54 ods. 12
, alebo obdobný zahraničný obchodník s cennými papiermi.
strana 3 z 260
(3) Investičný certifikát musí obsahovať
a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo emitenta a kód LEI, ak mu bol pridelený,
b) označenie „investičný certifikát“, formu a podobu investičného certifikátu,
c) názov investičného certifikátu a ISIN,
d) menovitú hodnotu investičného certifikátu v eurách alebo v inej mene,
e) spôsob vyrovnania a určenia jeho hodnoty,
f) informácie o podkladovom aktíve podľa osobitného predpisu,
16ab)
g) termín alebo termíny vyrovnania, ak v emisných podmienkach investičných certifikátov nie je uvedené, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania,
h) údaj o prevoditeľnosti alebo obmedzení prevoditeľnosti investičného certifikátu.
(4) Investičný certifikát môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.
(5) Emisné podmienky investičných certifikátov súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa investičných certifikátov.
(6) Za údaje uvedené v emisných podmienkach investičných certifikátov zodpovedá emitent. Emisné podmienky investičných certifikátov musia obsahovať vyhlásenie emitenta o tom, že údaje v nich úplné, pravdivé a v súlade s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4.
(7) Kto v emisných podmienkach investičných certifikátov uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje alebo údaje v rozpore s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(8) Emitent môže zmeniť emisné podmienky investičných certifikátov, len ak ide o zmenu označenia emitenta, zmenu sídla emitenta, zmenu platobného miesta alebo o opravu chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností.
(9) Emitent je povinný sprístupniť emisné podmienky investičných certifikátov najneskôr v deň začiatku ich vydávania na
a) nosiči informácií, ktorý umožňuje reprodukciu emisných podmienok investičných certifikátov v nezmenenej podobe a ich uchovanie tak, aby mohli byť využívané aspoň do splatnosti investičných certifikátov,
b) webovom sídle emitenta alebo
c) webovom sídle finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto investičné certifikáty.
(10) Zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný sprístupniť bezodkladne po ich vykonaní spôsobom, akým boli sprístupnené pôvodné emisné podmienky investičných certifikátov.
(11) Emitent je povinný poskytnúť majiteľovi investičných certifikátov na jeho žiadosť úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
(12) Emitent je povinný predložiť centrálnemu depozitárovi emisné podmienky investičných certifikátov do 15 dní odo dňa začatia ich vydávania. Centrálny depozitár sprístupní na žiadosť majiteľa alebo držiteľa investičného certifikátu emisné podmienky týchto investičných certifikátov. Pri zmene emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný bezodkladne predložiť centrálnemu depozitárovi zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
(13) Pri investičných certifikátoch, pre ktoré bol vypracovaný na účely verejnej ponuky prospekt cenného papiera podľa osobitného predpisu
16aba)
, môže emitent nahradiť emisné podmienky investičných certifikátov samostatnou časťou prospektu cenného papiera, ktorá obsahuje výlučne úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov, pričom Centrálnemu depozitárovi sa v tomto prípade predkladá samostatná časť prospektu cenného papiera obsahujúca emisné podmienky investičných certifikátov; tým nie dotknuté ustanovenia odsekov 5 až 8, 10 a 11.
strana 4 z 260
(14) Investičný certifikát, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne inak. Práva a záväzky spojené s investičnými certifikátmi, ktoré v majetku emitenta, zanikajú v deň splatnosti investičného certifikátu, ak k ich zániku nedošlo skôr na základe rozhodnutia emitenta.
(15) Emisiu investičných certifikátov je možné vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach), ak je táto možnosť uvedená v emisných podmienkach investičných certifikátov.
(16) Ak nedôjde k vydaniu investičných certifikátov, je emitent povinný do 20 dní po dni skončenia lehoty pre upisovanie vrátiť upisovateľovi ním upísanú a splatenú sumu vrátane úroku vo výške váženého priemeru základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky za obdobie od dátumu splatenia emisného kurzu.
(17) Práva z investičných certifikátov sa premlčujú za desať rokov odo dňa termínu vyrovnania.
(18) Investičný certifikát poskytovaný alebo poskytnutý ako zábezpeka na zabezpečenie obchodu Národnej banky Slovenska
16ac)
musí spĺňať požiadavky a podmienky ustanovené osobitnými predpismi.
16ad)
(19) Ak v emisných podmienkach investičných certifikátov emitent uviedol, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania alebo je v nich uvedená skutočnosť, ktorá trvalo alebo dočasne znižuje hodnotu investičného certifikátu a umožňuje jeho konverziu na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,
16ae)
takéto investičné certifikáty môžu byť predmetom ponuky len pre profesionálnych klientov podľa
§ 8a ods. 2.
§ 4bVkladové potvrdenky
Vkladovými potvrdenkami cenné papiere, ktoré obchodovateľné na kapitálovom trhu, predstavujú vlastníctvo iných cenných papierov zahraničného emitenta a ktoré môžu byť prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom sa s nimi môže obchodovať nezávisle od týchto cenných papierov zahraničného emitenta.
§ 5Finančné nástroje
(1) Finančnými nástrojmi sú
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme
16a)
alebo na organizovanom obchodnom systéme,
16a)
okrem veľkoobchodných energetických produktov,
16af)
s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením,
strana 5 z 260
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov,
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
i) finančné rozdielové zmluvy,
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme,
k) emisné kvóty, ktoré tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu.
17a)
(2) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov"), podrobnosti o tom, čo sa rozumie finančnými nástrojmi podľa odseku 1.
§ 6Investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby
(1) Investičné služby a investičné činnosti sú
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet,
c) obchodovanie na vlastný účet,
d) riadenie portfólia,
e) investičné poradenstvo,
f) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku,
g) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku,
h) organizovanie mnohostranného obchodného systému,
i) organizovanie organizovaného obchodného systému.
(2) Vedľajšie služby sú
a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
b) poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,
c) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
d) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak tie spojené s poskytovaním investičných služieb,
e) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
f) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
strana 6 z 260
g) služby a činnosti podľa odseku 1 a písmen a) f) týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa
§ 5 ods. 1 písm. e) g)
a
j)
, ak spojené s poskytovaním investičných
služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty.
(3) Vykonaním pokynu klienta na jeho účet je konanie na účely uzatvorenia zmluvy na nákup alebo predaj jedného alebo viacerých finančných nástrojov na účet klienta a zahŕňa uzavretie zmlúv na predaj finančných nástrojov vydaných obchodníkom s cennými papiermi alebo bankou v čase ich vydania. Investičná služba prijatie a postúpenie pokynu týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov zahŕňa aj sprostredkovanie vykonania obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi.
(4) Obchodovaním na vlastný účet je obchodovanie s vlastným majetkom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi; obchodovaním na vlastný účet nie je spravovanie vlastného majetku.
(5) Riadením portfólia je obhospodarovanie portfólia finančných nástrojov v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa.
(6) Investičným poradenstvom je poskytovanie osobného odporúčania
17b)
klientovi na jeho žiadosť alebo na základe podnetu poskytovateľa investičnej služby v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi.
(7) Upisovaním je nadobudnutie finančných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účely ich predaja tretím osobám. Umiestňovaním sa rozumie zabezpečovanie predaja finančných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní. Pevným záväzkom sa rozumie záväzok zabezpečiť predaj finančných nástrojov za vopred dohodnutú cenu vrátane záväzku odkúpiť od emitenta nepredané finančné nástroje.
(8) Držiteľskou správou je správa, pri ktorej právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s finančným nástrojom pre majiteľa finančného nástroja voči tretím osobám vykonáva vo svojom mene a na účet klienta správca, najmä
a) prijatie finančného nástroja v prospech účtu klienta,
b) dodanie finančného nástroja na ťarchu účtu klienta,
c) pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z držania finančného nástroja na účet klienta.
(9) Držaním finančných nástrojov klienta je výkon úschovy a správy finančných nástrojov klienta v mene obchodníka s cennými papiermi na účet klienta; držaním sa rozumie aj nakladanie s finančnými nástrojmi prijatými od klienta na zabezpečenie vykonania iných investičných služieb a investičných činností.
Vymedzenie základných pojmov
§ 7
(1) Emitentom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov.
(2) Zastupiteľnými cennými papiermi cenné papiere rovnakého druhu (
§ 2 ods. 2
) a formy
(
§ 11
) vydané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké práva.
(3) Emisiou cenných papierov je súbor zastupiteľných cenných papierov.
(4) ISIN je označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.
(5) Menovitou hodnotou cenného papiera je peňažná suma, na ktorú cenný papier znie.
(6) Emisným kurzom cenného papiera je cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.
(7) Kurzom cenného papiera je cena cenného papiera určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel.
18)
strana 7 z 260
(8) Majiteľom cenného papiera podľa
§ 10 ods. 1 písm. a)
je právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy splnením záväzku podľa
§ 20
alebo
nadobudla cenný papier na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9) Majiteľom cenného papiera podľa
§ 10 ods. 1 písm. b)
je právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy alebo na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom a je zapísaná ako majiteľ cenného papiera v evidencii podľa
§ 10 ods. 4
, ak tento zákon neustanovuje inak.
(10) Anonymnými obchodmi obchody uzatvorené na burze cenných papierov na základe prijímania návrhov určených vopred neurčenému okruhu právnických osôb alebo fyzických osôb.
(11) Dlhodobým investičným sporením je investovanie finančných prostriedkov do portfólia vykonávané prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi a iných finančných inštitúcií oprávnených podľa tohto zákona a osobitného predpisu
18a)
na poskytovanie investičných služieb riadenia portfólia a vykonávanie pokynov klienta na jeho účet, ak splnené tieto podmienky:
a) cenné papiere a iné finančné nástroje, ktoré súčasťou portfólia, prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu; za porušenie tejto podmienky sa nepovažuje
1. ak sa s cenným papierom alebo s finančným nástrojom prestalo obchodovať na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu po jeho nadobudnutí do portfólia,
2. ak cenný papier alebo finančný nástroj nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, ale jeho emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenného papiera alebo finančného nástroja na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie,
b) portfólio bolo zriadené na určité obdobie najmenej 15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia z neho nebolo klientovi vyplatené plnenie; vyplatenie plnenia z dôvodu presunu portfólia k inej finančnej inštitúcií sa nepovažuje za vyplatenie plnenia, ak sa takýto presun uskutoční do troch mesiacov od zrušenia portfólia v pôvodnej finančnej inštitúcii,
c) maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok je najviac v sume 3 000 eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú reinvestície v rámci portfólia.
(12) Systematickým internalizátorom je obchodník s cennými papiermi, ktorý organizovane, často, systematicky a významne obchoduje na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov mimo regulovaného trhu, mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému bez toho, aby organizoval mnohostranný systém; to platí, len ak sa prekročia vopred určené limity, a to limit pre početnosť a systematickosť a limit pre významnosť, alebo ak si obchodník s cennými papiermi zvolí režim systematického internalizátora. Početnosť a systematickosť sa meria na základe počtu mimoburzových obchodov s finančným nástrojom, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov. Významnosť sa určuje buď na základe objemu mimoburzových obchodov, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi vo vzťahu k celkovému objemu obchodov obchodníka s cennými papiermi s konkrétnym finančným nástrojom, alebo na základe objemu mimoburzových obchodov, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi vo vzťahu k celkovému objemu obchodov s konkrétnym finančným nástrojom v Európskej únii.
(13) Algoritmickým obchodovaním je obchodovanie s finančnými nástrojmi, pri ktorom počítačový algoritmus automaticky s obmedzeným ľudským zásahom alebo aj bez neho, určuje individuálne parametre pokynov, vrátane zadania pokynu, jeho načasovania, ceny
strana 8 z 260
alebo jeho objemu alebo spôsob nakladania s pokynom po jeho podaní; algoritmickým obchodovaním nie je systém, ktorý sa používa len na účel smerovania pokynov na jedno obchodné miesto alebo na viaceré obchodné miesta, na spracovanie pokynov bez akéhokoľvek určovania obchodných parametrov, na potvrdenie pokynov alebo na poobchodné spracovanie vykonaných transakcií.
(14) Metódou vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania je akákoľvek metóda algoritmického obchodovania, ktorú charakterizuje
a) infraštruktúra zameraná na minimalizáciu sieťového a iného oneskorovania vrátane aspoň jedného z týchto nástrojov algoritmického vstupu pokynov:
1. služby spoločného umiestnenia,
2. blízkosť umiestnenia alebo
3. vysokorýchlostný priamy elektronický prístup,
b) systém určovania iniciácie, generovania, smerovania alebo vykonania pokynov bez ľudského zásahu pri jednotlivých obchodoch alebo pokynoch a
c) vysoký počet správ v rámci príslušného dňa, ktoré predstavujú pokyny, kotácie alebo zrušenia.
(15) Štruktúrovaným vkladom je vklad podľa osobitného predpisu,
18b)
ktorý je úplne splatný k dátumu splatnosti za podmienok, za ktorých sa akýkoľvek úrok alebo prémia zaplatí alebo je podmienená vzorcom, ktorý zahŕňa faktory ako
a) index alebo kombináciu indexov okrem vkladov s premenlivou sadzbou, ktorých výnos je priamo viazaný na index úrokovej miery, ako je Euribor alebo Libor,
b) finančný nástroj alebo kombinácie finančných nástrojov,
c) komoditu alebo kombináciu komodít alebo akékoľvek iné nezastupiteľné aktíva alebo
d) výmenný kurz zahraničnej meny alebo kombináciu výmenných kurzov zahraničných mien.
(16) Fondom obchodovaným na burze je fond, z ktorého najmenej jedným podielom alebo jednou emisiou cenného papiera sa počas dňa obchoduje najmenej na jednom obchodnom mieste a najmenej jedným tvorcom trhu, ktorý prijme opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa cena jeho cenných papierov na obchodnom mieste výrazne neodchýlila od jeho čistej hodnoty aktív a podľa okolností od jeho indikatívnej čistej hodnoty aktív.
(17) Poskytovateľom schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) je osoba, ktorá
povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov v súvislosti so zverejňovaním správ o
obchodoch v mene obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s
cennými papiermi podľa osobitného predpisu.
18c)
(18) Poskytovateľom konsolidovaného informačného systému (CTP) je osoba, ktorá
povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov v súvislosti so zberom správ o
obchodoch s finančnými nástrojmi podľa osobitného predpisu
18d)
z regulovaných trhov, z
mnohostranných obchodných systémov, z organizovaných obchodných systémov a od
poskytovateľov schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), a s ich konsolidáciou do
nepretržitého elektronického toku aktuálnych údajov poskytujúceho informácie o cenách a
objemoch finančných nástrojov.
(19) Poskytovateľom schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) je osoba, ktorá
povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov v súvislosti s oznamovaním
podrobných informácií o obchodoch Národnej banke Slovenska alebo príslušným orgánom
členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o
Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo Európskemu orgánu
dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) v mene obchodníkov s cennými
papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
(17) Osobou z nečlenského štátu je osoba, ktorá by bola úverovou inštitúciou poskytujúcou investičné služby alebo vykonávajúcou investičnú činnosť alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ak by mala ústredie alebo registrované sídlo v Európskej únii.
strana 9 z 260
(18) Štátnym emitentom je niektorý z týchto emitentov vydávajúcich dlhové nástroje:
a) Európska únia,
b) členský štát vrátane jeho orgánu štátnej správy, agentúry alebo účelovo zriadeného subjektu členského štátu,
c) člen federácie, ak ide o federatívny členský štát,
d) účelovo zriadený subjekt pre niekoľko členských štátov,
e) medzinárodná finančná inštitúcia zriadená najmenej dvoma členskými štátmi, ktorej účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú vážne finančné problémy alebo ktorým hrozia vážne finančné problémy alebo
f) Európska investičná banka.
(19) Štátnym dlhovým nástrojom je dlhový nástroj vydaný štátnym emitentom.
(23) Poskytovateľom služieb vykazovania údajov je poskytovateľ schváleného mechanizmu
zverejňovania (APA), poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP) alebo
poskytovateľ schváleného mechanizmu podávania správ (ARM).
(20 Štruktúrovanými finančnými produktmi štruktúrované finančné produkty podľa osobitného predpisu.
18e)
(21) Derivátmi sú deriváty podľa osobitného predpisu.
18f)
(22) Komoditnými derivátmi sú komoditné deriváty podľa osobitného predpisu.
18g)
(23) Veľkoobchodnými energetickými produktmi veľkoobchodné energetické produkty podľa osobitného predpisu.
16af)
(24) Derivátmi poľnohospodárskych komodít derivátové zmluvy týkajúce sa produktov podľa osobitného predpisu.
18h)
(25) Energetickými derivátovými zmluvami opcie, futurity, swapy a všetky ostatné derivátové zmluvy podľa
§ 5 ods. 1 písm. f)
súvisiace s uhlím alebo ropou, ktoré sa obchodujú
v organizovanom obchodnom systéme a musia byť vyrovnané doručením.
(26) Kódom LEI je dvadsaťmiestny alfanumerický znakový kód podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu právneho subjektu.
(27) výmenou finančného nástroja je predaj finančného nástroja a nákup iného finančného nástroja alebo uplatnenie práva na výmenu existujúceho finančného nástroja;
(28) doložkou o úplnom splatení je doložka zameraná na ochranu investora zabezpečením toho, že v prípade predčasného splatenia dlhopisu je emitent povinný zaplatiť investorovi, ktorý tento dlhopis vlastní, sumu rovnajúcu sa súčtu čistej súčasnej hodnoty zostávajúcich výplat kupónov očakávaných do splatnosti a istiny dlhopisu, ktorý sa má splatiť.
(29) elektronickým formátom je akékoľvek trvalé médium iné než v listinnej podobe;
(30) prevažnou obchodnou skupinou je akákoľvek skupina, pre ktorú nie je hlavným predmetom podnikania poskytovanie investičných služieb v zmysle tohto zákona, vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v osobitnom zákone18i) alebo konanie ako tvorca trhu vo vzťahu ku komoditným derivátom.
§ 8
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) portfóliom majetok tvorený finančnými nástrojmi, inými cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami určenými na kúpu finančných nástrojov alebo iných cenných papierov,
b) dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
1. nebola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z
strana 10 z 260
registra trestov
19)
alebo, ak ide o cudzinca, obdobným dokladom o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, pričom na účely preskúmavania a preukazovania bezúhonnosti žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,53b) ktoré potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy53c) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov,53c)
2. nepôsobila vo funkcii uvedenej v
§ 55 ods. 2 písm. d)
u obchodníka s cennými
papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), ktorej bolo odobraté povolenie, alebo vo funkcii uvedenej v
§ 56 ods. 2 písm. c)
v pobočke zahraničného
obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo odobraté povolenie, na výkon činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v
§ 55 ods. 2 písm. d)
alebo
§ 56 ods. 2 písm. c)
nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými
papiermi, finančnej inštitúcie podľa písmena c) alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a spôsobiť následky, ktoré viedli k odobratiu tohto povolenia, a Národná banka Slovenska v konaní
20)
o udelení povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznal za dôveryhodnú,
3. nepôsobila vo funkcii uvedenej v
§ 55 ods. 2 písm. d)
u obchodníka s cennými
papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v
§ 55 ods. 2 písm. d)
nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s
cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy a Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa tohto zákona uznala túto osobu za dôveryhodnú,
4. nepôsobila vo funkcii uvedenej v
§ 55 ods. 2 písm. d)
u obchodníka s cennými
papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), na ktorú bol vyhlásený konkurz
21)
alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v
§ 55 ods. 2 písm. d)
nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo k vstupu do likvidácie a Národná banka Slovenska v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú a ani v prípade, ak pôsobila vo funkcii uvedenej v
§ 55 ods. 2 písm. d)
v doplnkovej dôchodkovej
poisťovni, ktorá vstúpila do likvidácie z dôvodu jej transformácie podľa osobitného zákona,
21a)
5. nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa
§ 144 ods. 7
,
6. nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov
21b)
v oblasti finančného trhu,
7. vykonávala svoje funkcie alebo podnikala spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, prípadne z
strana 11 z 260
vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia; to neplatí pri postupe podľa tohto bodu, ak posudzovaná osoba so zreteľom na povahu celej veci a z hľadiska času pôsobenia vo funkcii pri zistení porušenia, na ktoré sa vzťahuje tento bod, poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v tomto bode,
c) finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,
15)
správcovská spoločnosť,
22)
poisťovňa,
23)
doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť,
24)
centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť
24a)
, ak osobitný predpis24aaa), neustanovuje inak,
d) trvanlivým médiom akýkoľvek nástroj, ktorý umožňuje klientovi uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie na čas zodpovedajúci účelu týchto informácií a umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií,
e) skupinou s úzkymi väzbami dve alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, kde jedna z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto právnickú osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolovaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
f) kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa osobitného predpisu,
24aa)
alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby,
g) nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej právnickej osoby alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými osoba vykonáva kontrolu,
h) kontrolou
1. priamy alebo nepriamy podiel viac ako 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2. právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3. možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby (ďalej len „rozhodujúci vplyv")
3a. porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to buď na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom,
3b. na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takýto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa druhého bodu príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby,
3c. porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby alebo
4. možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
i) dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena h), a tiež akákoľvek dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti,
j) materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena h),
strana 12 z 260
k) nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, najmä pokladničné poukážky a vkladové listy; nástrojmi peňažného trhu nie platobné prostriedky,
24b)
l) majetkovou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
m) prevoditeľnými cennými papiermi cenné papiere, s ktorými sa obvykle obchoduje na kapitálovom trhu, s výnimkou platobných prostriedkov, najmä
1. akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými spojené obdobné práva ako s akciami, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky
24c)
zastupujúce akcie vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
2. dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky
24c)
zastupujúce takéto cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
3. iné cenné papiere ako uvedené v prvom a druhom bode vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa prvého alebo druhého bodu alebo ktoré umožňujú vyrovnanie v hotovosti určené na základe prevoditeľných cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, komodít, iných indexov alebo ukazovateľov,
n) kapitálovými cennými papiermi
1. akcie,
2. iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami,
3. prevoditeľné cenné papiere
24c)
oprávňujúce na získanie akýchkoľvek akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 z dôvodu ich výmeny alebo uplatnenia práv s nimi spojených, ak tieto prevoditeľné cenné papiere vydané emitentom týchto akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 alebo osobou patriacou k skupine (
§ 138
) tohto
emitenta,
o) nekapitálovými cennými papiermi cenné papiere, ktoré nie kapitálovými cennými papiermi,
p) ponukovým programom plán, na ktorého základe sa priebežne alebo opakovane počas určeného obdobia ich vydávania vydávajú
1. nekapitálové cenné papiere rovnakého druhu,
2. opčné listy,
r) cennými papiermi vydávanými priebežne alebo opakovane priebežne vydávané emisie cenných papierov alebo opakovane vydávané najmenej dve samostatné emisie cenných papierov rovnakého druhu za obdobie 12 mesiacov,
s) významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
t) zásadami odmeňovania osobitný spôsob motivácie osôb podľa
§ 71da ods. 1
, a to
prostredníctvom pohyblivých zložiek odmeňovania, ktorých výška a poskytovanie je viazané na výsledky presadzovania dlhodobých záujmov obchodníka s cennými papiermi,
u) kapitálovým testom skupiny splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu24d) materskou spoločnosťou v skupine obchodníkov s cennými papiermi,
v) riadiacim orgánom štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu24e) splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu24e), ako aj orgán vykonávajúci kontrolu a
strana 13 z 260
monitoring nad rozhodovaním manažmentu; za riadiaci orgán sa považuje