1
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu
39/2015 Z. z.
ZÁKON
z 3. februára 2015
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 39/2015 Z. z., 359/2015 Z. z., 437/2015 Z. z.
Zmena: 125/2016 Z. z.
Zmena: 292/2016 Z. z.
Zmena: 339/2016 Z. z.
Zmena: 282/2017 Z. z.
Zmena: 18/2018 Z. z.
Zmena: 177/2018 Z. z.
Zmena: 109/2018 Z. z., 213/2018 Z. z., 214/2018 Z. z.
Zmena: 156/2019 Z. z.
Zmena: 221/2019 Z. z.
Zmena: 281/2019 Z. z.
Zmena: 340/2020 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činnosti poisťovní a zaisťovní,
b) oceňovanie aktív, záväzkov a kapitálových požiadaviek na účely dohľadu,
c) reorganizáciu a niektoré vzťahy súvisiace so zánikom poisťovní a zaisťovní,
d) niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením poisťovní z iných členských štátov, zaisťovní z iných členských štátov, zahraničných poisťovní a zahraničných zaisťovní na území Slovenskej republiky,
2
e) niektoré vzťahy upravujúce výkon dohľadu nad poisťovníctvom.
Rozsah pôsobnosti
§ 2
(1) Tento zákon sa vzťahuje na
a) poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v životnom poistení,
b) poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v neživotnom poistení,
c) poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v životnom poistení a neživotnom poistení,
d) zaisťovne vykonávajúce zaisťovaciu činnosť.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na
a) činnosti v odvetviach neživotného poistenia uvedených v prílohe č. 1 časti A,
b) činnosti a operácie v odvetviach životného poistenia uvedených v prílohe č. 1 časti B.
§ 3
Tento zákon sa nevzťahuje na
a) vykonávanie verejného zdravotného poistenia,1)
b) vykonávanie sociálneho poistenia,2)
c) zaisťovaciu činnosť štátu alebo zaisťovaciu činnosť zaručenú štátom, ak je vykonávaná z dôvodu podstatného verejného záujmu a takto prevzaté poistné riziká nepostupuje štát na inú osobu a zabezpečenie týchto činností štátom vyžaduje situácia na trhu z dôvodu, že na trhu nie je primerané poistné krytie,
d) poskytovanie pomoci pri poruche alebo pri nehode motorového vozidla, ku ktorej dôjde na území Slovenskej republiky, ak poskytovateľ pomoci nie je poisťovňa a ak ide o
1. zabezpečenie opravy na mieste, ak poskytovateľ pomoci zabezpečuje túto činnosť prevažne vlastnými zamestnancami a vlastným vybavením,
2. dopravu motorového vozidla do najbližšieho miesta alebo najvhodnejšieho miesta opravy a prepravu vodiča a cestujúcich do najbližšieho miesta, z ktorého môžu pokračovať v ceste iným spôsobom,
3. dopravu motorového vozidla alebo dopravu motorového vozidla spolu s vodičom a spolucestujúcimi do miesta ich trvalého pobytu, do východiskového miesta cesty, ak je odlišné od miesta ich trvalého pobytu, alebo do cieľového miesta cesty v tom istom členskom štáte,
e) poskytovanie pomoci podľa písmena d) prvého a druhého bodu pri poruche alebo pri nehode motorového vozidla, ku ktorej dôjde mimo územia Slovenskej republiky, ak poskytovateľ pomoci nie je poisťovňa a osoba, ktorej sa táto pomoc poskytuje, je členom poskytovateľa
3
pomoci a poskytovateľ pomoci s iným poskytovateľom pomoci tejto služby z iného štátu uzatvorenú dohodu,
f) poskytovanie plnení osobou bez právnej subjektivity, ktorá netvorí rezervy, na účely vzájomného krytia jej členov, ktorí neplatia poistné,
g) operácie poistenia vývozného úveru na účet alebo so zárukou štátu, alebo ak je štát poistiteľom,
h) operácie zabezpečovacích a vzájomných poisťovacích inštitúcií, ktorých plnenia závisia od zhromaždených zdrojov týchto inštitúcii, a ktoré vyžadujú od každého zo svojich členov príslušné paušálne výdavky,
i) poskytovanie plnenia inou právnickou osobou ako poisťovňou jej zamestnancovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe pre prípad smrti, pre prípad dožitia, pre prípad prerušenia alebo skrátenia činnosti bez ohľadu na to, či toto plnenie vzniká z tejto činnosti a je kryté rezervami,
j) poskytovanie plnenia právnickou osobou inou ako poisťovňa len pre prípad smrti, ak suma plnenia neprevyšuje priemerné náklady na pohreb alebo ak sa poskytuje vecné plnenie na zabezpečenie pohrebu.
Vymedzenie základných pojmov
§ 4
(1) Poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu.3)
(2) Kaptívna poisťovňa je poisťovňa vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, zaisťovňa, skupina poisťovní alebo skupina zaisťovní, alebo je vo vlastníctve inej ako finančnej inštitúcie, ktorej cieľom je poskytovať poistenie výlučne na riziká inštitúcie alebo inštitúcii, ktorá alebo ktoré ju kontrolujú, alebo ktorej alebo ktorých tvorí súčasť.
(3) Poisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu, ktorá oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v domovskom členskom štáte.
(4) Pobočka poisťovne z iného členského štátu je organizačná zložka poisťovne z iného členského štátu umiestnená na území Slovenskej republiky; za pobočku sa považuje aj zriadenie kancelárie vedenej zamestnancom poisťovne z iného členského štátu alebo inou osobou, ktorá oprávnenie časovo neobmedzene vykonávať poisťovaciu činnosť v mene poisťovne z iného členského štátu.
(5) Zahraničná poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ktorá oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(6) Pobočka zahraničnej poisťovne je organizačná zložka zahraničnej poisťovne
4
umiestnená na území Slovenskej republiky,4) ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu.3)
(7) Zaisťovňa je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu.3)
(8) Kaptívna zaisťovňa je zaisťovňa vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, zaisťovňa, skupina poisťovní alebo skupina zaisťovní, alebo je vo vlastníctve inej ako finančnej inštitúcie, ktorej cieľom je poskytovať zaistenie výlučne na riziká inštitúcie alebo inštitúcií, ktorá alebo ktoré ju kontrolujú, alebo ktorej alebo ktorých tvorí súčasť.
(9) Zaisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu, ktorá oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti udelené v domovskom členskom štáte.
(10) Pobočka zaisťovne z iného členského štátu je organizačná zložka zaisťovne z iného členského štátu umiestnená na území Slovenskej republiky; za pobočku sa považuje aj zriadenie kancelárie vedenej zamestnancom zaisťovne z iného členského štátu alebo inou osobou, ktorá oprávnenie časovo neobmedzene vykonávať zaisťovaciu činnosť v mene zaisťovne z iného členského štátu.
(11) Zahraničná zaisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ktorá oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(12) Pobočka zahraničnej zaisťovne je organizačná zložka zahraničnej zaisťovne umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu.3)
(13) Poisťovacou činnosťou je podnikateľská činnosť podľa tohto zákona, ktorou je preberanie poistných rizík od osôb ohrozených rovnakým alebo podobným rizikom, vytváranie a organizovanie poistného kmeňa, vytváranie technických rezerv na všetky záväzky voči oprávneným osobám z poistných zmlúv a plnenie týchto záväzkov za odplatu, ktorá sa určí s použitím poistnej matematiky a štatistiky.
(14) Zaisťovacia činnosť je podnikateľská činnosť podľa tohto zákona, ktorou je prijímanie rizík postúpených poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu, zahraničnou poisťovňou, zaisťovňou, zaisťovňou z iného členského štátu alebo zahraničnou zaisťovňou; zaisťovacou činnosťou je aj prijímanie rizík postúpených akémukoľvek členovi združenia upisovateľov Lloyd's poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu, zahraničnou poisťovňou, zaisťovňou, zaisťovňou z iného členského štátu alebo zahraničnou zaisťovňou a poskytovanie krytia zaisťovňou pre zamestnaneckú dôchodkovú spoločnosť 4a).
(15) Finitné zaistenie je zaistenie, v ktorom určená maximálna možná strata, vyjadrená ako maximum preneseného ekonomického rizika vyplývajúceho tak z prenosu významného upisovacieho rizika, ako aj z prenosu rizika načasovania, presiahne počas trvania zaistnej zmluvy sumu postúpeného poistného o sumu ohraničenú, ale významnú sumu, ak zaistná
5
zmluva obsahuje ustanovenia
a) týkajúce sa jednoznačného a podstatného zohľadnenia časovej hodnoty peňazí, alebo
b) zamerané na eliminovanie výkyvov ekonomických efektov medzi zmluvnými stranami počas celého trvania zmluvy, ktorá umožňuje cieľový prenos rizika.
(16) Technická úroková miera je úroková miera, ktorú poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne používa na výpočet poistného a technickej rezervy na životné poistenie pomocou poistno-matematických metód. Technická úroková miera je súčasťou poistnej sadzby a predstavuje takú mieru zhodnotenia finančných prostriedkov, pri ktorej sa hodnota budúcich záväzkov vyplývajúcich z poistenia vypočítaná poistno-matematickými metódami rovná hodnote budúceho poistného.
§ 5
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) finančnou inštitúciou poisťovňa, zaisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, zahraničná zaisťovňa, poisťovacia holdingová spoločnosť, banka a pobočka zahraničnej banky,5) platobná inštitúcia, zahraničná platobná inštitúcia, inštitúcia elektronických peňazí a zahraničná inštitúcia elektronických peňazí,6) doplnková dôchodková spoločnosť,7) obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,8) správcovská spoločnosť,9) dôchodková správcovská spoločnosť,10) zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa § 125 písm. e) a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti,
b) úzkymi väzbami situácia, v ktorej dve osoby alebo viaceré osoby spojené kontrolou alebo majetkovou účasťou podľa písmena c), alebo situácia, v ktorej dve osoby alebo viaceré osoby trvalo prepojené s jednou a tou istou osobou prostredníctvom kontrolného vzťahu,
c) majetkovou účasťou priamy podiel, nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu alebo súčtu,
d) kvalifikovanou účasťou priamy podiel alebo nepriamy podiel, ktorý predstavuje 10% alebo viac percent na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe vypočítaných podľa osobitného predpisu,11) alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby,
e) významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10% alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
f) nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými osoba vykonáva kontrolu,
g) kontrolou
1. priamy podiel alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet prevyšujúci 50% na základnom imaní
6
právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, a to aj vtedy, ak toto právo bolo možné uplatniť v dvoch predchádzajúcich rokoch,
3. možnosť vykonávať na riadení právnickej osoby rozhodujúci vplyv
3a. porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe stanov právnickej osoby alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom, akcionárom alebo členom,
3b. na základe vzťahu spoločníka, akcionára alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich vymenovania príslušným spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, pričom takto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa druhého bodu príslušnému spoločníkovi, akcionárovi alebo členovi právnickej osoby,
3c. porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe dohody medzi spoločníkmi, akcionármi alebo členmi právnickej osoby, alebo
4. možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
h) dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena g), ako aj dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti,
i) materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena g),
j) prevádzkarňou ústredie poisťovne alebo zaisťovne alebo akákoľvek z jej pobočiek,
k) členským štátom členský štát Európskej únie alebo členský štát Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore,
l) členským štátom pobočky členský štát, v ktorom poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu vykonáva poisťovaciu činnosť prostredníctvom pobočky alebo zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu vykonáva zaisťovaciu činnosť prostredníctvom pobočky,
m) členským štátom, v ktorom je umiestnené riziko, členský štát
1. na ktorého území sa nachádzajú poistené budovy, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré sa v nich nachádzajú, ak sú poistené rovnakou poistnou zmluvou,
2. v ktorom je evidovaný dopravný prostriedok, ak sa poistenie vzťahuje na dopravné prostriedky všetkých druhov,
3. v ktorom poistník uzavrel poistnú zmluvu s poistnou dobou najviac štyri mesiace, ktorou poistené poistné riziká spojené s cestovaním alebo s dovolenkou bez ohľadu na poistné odvetvie,
4. v ktorom poistník obvyklý pobyt, alebo ak je poistník právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza prevádzkareň, na ktorú sa poistná zmluva vzťahuje, ak ide o iné prípady ako uvedené v prvom až treťom bode,
n) členským štátom záväzku členský štát, v ktorom poistník v životnom poistení obvyklý pobyt, ak je poistník právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza prevádzkareň, na ktorú sa poistná zmluva vzťahuje,
7
o) domovským členským štátom, ak ide o
1. neživotné poistenie, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie poisťovne alebo poisťovne z iného členského štátu kryjúcej riziko,
2. životné poistenie, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie poisťovne alebo poisťovne z iného členského štátu kryjúcej záväzok,
3. zaistenie, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie zaisťovne alebo zaisťovne z iného členského štátu,
p) hostiteľským členským štátom členský štát, v ktorom poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu vykonáva poisťovaciu činnosť prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb, alebo zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu vykonáva zaisťovaciu činnosť prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb,
q) príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu orgán, ktorý na základe právneho predpisu príslušného členského štátu vykonáva dohľad nad poisťovňou z iného členského štátu alebo zaisťovňou z iného členského štátu,
r) regulovaným trhom trh s finančnými nástrojmi, ktorý spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho investičné služby a ktorý sa nachádza v členskom štáte, alebo trh s finančnými nástrojmi, ktorý sa nachádza v štáte, ktorý nie je členským štátom a ktorý spĺňa rovnocenné požiadavky ako regulovaný trh s finančnými nástrojmi v členskom štáte, ak bol uznaný domovským členským štátom; finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na tomto trhu s finančnými nástrojmi, musia mať porovnateľnú kvalitu ako finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu príslušného členského štátu,
s) účelovo vytvoreným subjektom spoločnosť iná ako poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá na seba preberá riziko poisťovne alebo zaisťovne a ktorá v plnej miere financuje svoje vystavenie sa týmto rizikám z výnosov z vydávania dlhových cenných papierov alebo iným finančným mechanizmom, keď právo na splatenie pre investorov týchto finančných nástrojov je podriadené zaisťovacím záväzkom tejto spoločnosti,
t) asistenčnou službou pomoc vo forme peňažného plnenia alebo vecného plnenia poskytovaná osobám, ktoré sa dostanú do ťažkostí počas cestovania, keď mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo keď mimo miesta svojho obvyklého pobytu, spočívajúca v záväzku poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť uvedenú v prílohe č. 1 časti A bode 18, poskytnúť na základe vopred zaplateného poistného okamžitú pomoc oprávnenej osobe podľa poistnej zmluvy, keď sa táto osoba ocitne v ťažkej situácii v dôsledku poistnej udalosti; vecné plnenie môže byť poskytované aj na základe zmluvného vzťahu osobou inou ako poisťovňa a poskytovanie pomoci nezahŕňa opravu, údržbu, záručný servis, oznámenie poskytnutia pomoci, alebo sprostredkovanie poskytnutia pomoci,
u) vnútroskupinovou transakciou akákoľvek transakcia, ktorú poisťovňa alebo zaisťovňa priamo alebo nepriamo zabezpečuje alebo vykonáva prostredníctvom iných spoločností tej istej skupiny alebo akejkoľvek osoby prepojenej so spoločnosťami tejto skupiny úzkou väzbou na splnenie zmluvného alebo nezmluvného záväzku za odplatu alebo bezodplatne,
v) zverením výkonu činnosti vykonávanie činnosti na základe dohody medzi poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne alebo pobočkou zahraničnej zaisťovne a poskytovateľom služby, na základe ktorej tento poskytovateľ služby vykonáva, priamo alebo
8
prostredníctvom inej osoby činnosť, ktorú by inak vykonávala samotná poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne,
w) funkciou v rámci systému správy a riadenia vnútorná schopnosť vykonávať konkrétne úlohy,
x) upisovacím rizikom riziko straty alebo nepriaznivej zmeny v hodnote poistných záväzkov z dôvodu neprimeraných predpokladov pri stanovení poistného a oceňovaní technických rezerv,
y) trhovým rizikom riziko straty alebo nepriaznivej zmeny vo finančnej situácii, priamo alebo nepriamo vyplývajúce z kolísania úrovne a volatility trhových cien aktív, záväzkov a finančných nástrojov,
z) kreditným rizikom riziko straty alebo nepriaznivej zmeny vo finančnej situácii vyplývajúce z kolísania kreditnej kvality emitentov cenných papierov, protistrán a akýchkoľvek dlžníkov, ktorému poisťovne a zaisťovne vystavené, v podobe rizika zlyhania protistrany alebo rizika kreditného rozpätia, alebo koncentrácie trhového rizika,
aa) operačným rizikom riziko straty vyplývajúce z nevhodných vnútorných postupov, ľudského faktora alebo používaných systémov, alebo z ich zlyhania, alebo z nepriaznivých vonkajších udalostí,
ab) rizikom likvidity riziko neschopnosti poisťovne alebo zaisťovne speňažiť investície a iný majetok s cieľom vyrovnať svoje finančné záväzky v čase ich splatnosti,
ac) rizikom koncentrácie riziko ohrozenia solventnosti alebo finančnej situácie poisťovne alebo zaisťovne veľkými rizikovými expozíciami s prípadnou stratou,
ad) technikami zmierňovania rizika techniky, ktoré umožňujú poisťovni alebo zaisťovni, aby preniesla svoje riziká alebo ich časť na inú osobu,
ae) účinkom diverzifikácie zníženie rizikovej expozície poisťovne alebo zaisťovne alebo skupiny poisťovní alebo skupiny zaisťovní v súvislosti s diverzifikáciou ich činností, ktoré vyplýva zo skutočnosti, že nepriaznivý výsledok jedného rizika sa môže kompenzovať priaznivejším výsledkom iného rizika, ak tieto riziká nie sú úplne vzájomne závislé,
af) odhadom rozdelenia pravdepodobnosti matematická funkcia, ktorá priraďuje úplnému súboru vzájomne sa vylučujúcich budúcich udalostí pravdepodobnosť výskytu,
ag) mierou rizika matematická funkcia, ktorá priraďuje príslušnému odhadu rozdelenia pravdepodobnosti peňažnú hodnotu a rastie v nadväznosti na rast rizikovej expozície, ktorá je podkladom tohto odhadu rozdelenia pravdepodobnosti,
ah) klientom osoba, s ktorou poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo poisťovňa z iného členského štátu vykonávajúca poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky v rámci vykonávania poisťovacej činnosti uzavretú poistnú zmluvu alebo na ktorej majetok, život, zdravie alebo zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje,
ai) potenciálnym klientom osoba, ktorá prejavila záujem uzavrieť poistnú zmluvu s poisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne alebo poisťovňou z iného členského štátu vykonávajúcou poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky,
9
aj) kvalifikovanou centrálnou protistranou centrálna protistrana, ktorá udelené povolenie podľa osobitného predpisu12) alebo ktorá bola uznaná v súlade s osobitným predpisom,13)
ak) externou ratingovou agentúrou ratingová agentúra, ktorá je zaregistrovaná alebo certifikovaná podľa osobitného predpisu,14) alebo centrálna banka, ktorá vydáva úverové ratingy a na ktorú sa tento osobitný predpis nevzťahuje.
DRUHÁ ČASŤ
ZAČATIE VYKONÁVANIA POISŤOVACEJ ČINNOSTI A ZAISŤOVACEJ ČINNOSTI
Podmienky na začatie vykonávania poisťovacej činnosti
§ 6
(1) Povolením na vykonávanie poisťovacej činnosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom povoľuje vznik poisťovne alebo zriadenie pobočky zahraničnej poisťovne a vykonávanie poisťovacej činnosti tejto poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne v rozsahu vymedzenom v tomto povolení.
(2) Poisťovňa právnu formu akciovej spoločnosti alebo európskej spoločnosti.15) Obchodné meno poisťovne musí obsahovať označenie "poisťovňa". Slovo "poisťovňa", jeho cudzojazyčný preklad alebo slovo, v ktorého základe sa toto slovo alebo jeho cudzojazyčný preklad vyskytuje, môže používať v obchodnom mene len právnická osoba, ktorá povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti. Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať okrem poisťovní založených podľa osobitných predpisov.16) Ak by mohlo dôjsť k zámene, môže Národná banka Slovenska požadovať zmenu obchodného mena poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne, alebo inej právnickej osoby; poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo iná právnická osoba sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(3) Iná osoba ako poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo pobočka zahraničnej poisťovne nesmie vykonávať poisťovaciu činnosť, ak osobitný predpis17) neustanovuje inak.
(4) Zahraničná poisťovňa môže vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky len prostredníctvom svojej pobočky a len ak jej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 10.
(5) Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne môže vykonávať len činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie podľa § 7 ods. 1, § 10 ods. 1 alebo § 168 a činnosti s nimi priamo súvisiace. Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne môže po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska vykonávať finančné sprostredkovanie pre finančné inštitúcie v súlade s osobitnými predpismi.18)
(6) Národná banka Slovenska udeľuje povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh
a) životné poistenie podľa jednotlivých poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1 časti B alebo
10
len vybrané riziká v rámci týchto odvetví,
b) neživotné poistenie podľa jednotlivých poistných odvetví alebo skupiny poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1 časti A a C, alebo len vybrané riziká v rámci týchto odvetví.
(7) Poisťovňa nemôže súčasne vykonávať životné poistenie a neživotné poistenie okrem poisťovne, ktorá
a) vykonáva životné poistenie; tejto poisťovni možno vydať povolenie aj na vykonávanie poistenia úrazu a poistenia choroby,
b) vykonáva len poistenie úrazu a poistenie choroby; tejto poisťovni možno vydať povolenie aj na vykonávanie životného poistenia, alebo
c) vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie v súlade s doterajšími predpismi.
(8) Poisťovňa môže vykonávať činnosti podľa § 3 písm. d) a e), len ak jej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti v poistnom odvetví uvedenom v prílohe č. 1 časti A bode 18 a ak v odsekoch 9 a 10 nie je ustanovené inak.
(9) Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na výkon poisťovacej činnosti pre jedno poistné odvetvie alebo skupinu poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1 časti A a C, môže poistiť aj riziká zahrnuté do iného odvetvia bez toho, aby musela získať povolenie pre toto poistné odvetvie (ďalej len "doplnkové riziko"), ak doplnkové riziká spĺňajú tieto podmienky:
a) sú spojené s hlavným poistným rizikom,
b) týkajú sa predmetu, ktorý je poistený proti hlavnému poistnému riziku a
c) sú poistené zmluvou, ktorou je poistené hlavné poistné riziko.
(10) Za doplnkové riziko podľa odseku 9 nie je možné považovať riziko zahrnuté do poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1 časti A bodoch 14 a 15.
(11) Poistné odvetvie uvedené v prílohe č. 1 časti A bode 17 možno považovať za doplnkové riziko k odvetviu uvedenému v prílohe č. 1 časti A bode 18, ak splnené podmienky podľa odseku 9 a súčasne
a) hlavné riziko sa týka výlučne pomoci poskytovanej osobám, ktoré sa dostali do ťažkostí počas cestovania, keď mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo keď mimo miesta svojho obvyklého pobytu, alebo
b) poistenie sa týka sporov alebo rizík vznikajúcich pri používaní námornej lode alebo námorného rekreačného plavidla, alebo v súvislosti s ním.
(12) Poisťovňa môže vykonávať aj zaisťovaciu činnosť na základe povolenia Národnej banky Slovenska na vykonávanie zaisťovacej činnosti.
(13) Základné imanie poisťovne možno splatiť len peňažným vkladom.
11
§ 7
(1) O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti predkladá zakladateľ poisťovne Národnej banke Slovenska.
(2) Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a) splatené základné imanie poisťovne,
b) prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov poisťovne,
c) vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni vrátane akcionárov kontrolujúcich zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak je poisťovňa súčasťou finančného konglomerátu podľa § 125 písm. a), ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
d) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na poisťovni; pri výpočte podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku podľa osobitného predpisu,19) ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia poisťovne a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,
e) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d),
f) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré navrhované riadiť poisťovňu alebo ktoré budú mať kľúčové funkcie, ktoré súčasťou systému správy a riadenia a ktorými najmenej funkcia riadenia rizík, funkcia dodržiavania súladu s predpismi, funkcia vnútorného auditu a aktuárska funkcia (ďalej len "kľúčové funkcie"),
g) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena d) úzke väzby,
h) poisťovňa musí mať sídlo a ústredie na území Slovenskej republiky,
i) predloženie obchodno-finančného plánu vychádzajúceho z navrhovanej obchodnej stratégie poisťovne podloženej reálnymi ekonomickými výpočtami,
j) použiteľné základné vlastné zdroje na krytie absolútnej spodnej hranice minimálnej kapitálovej požiadavky podľa § 63 ods. 3 a preukázanie schopnosti kryť použiteľnými základnými vlastnými zdrojmi minimálnu kapitálovú požiadavku podľa § 63 ods. 1,
k) preukázanie schopnosti kryť použiteľnými vlastnými zdrojmi kapitálovú požiadavku na solventnosť podľa § 48 ods. 1,
l) preukázanie schopnosti dodržiavať požiadavky podľa § 73, ak poisťovňa plánuje vykonávať
12
životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7 písm. a) alebo písm. b),
m) preukázanie schopnosti dodržiavať systém správy a riadenia podľa § 23 až 30,
n) určenie likvidačných zástupcov, ak budúca poisťovňa bude vykonávať poisťovaciu činnosť uvedenú v prílohe č. 1 časti A bode 10 písm. a) predložením zoznamu, ktorý obsahuje meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia alebo obchodné meno a sídlo všetkých likvidačných zástupcov.
(3) V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie
a) obchodné meno a sídlo budúcej poisťovne,
b) výška základného imania budúcej poisťovne,
c) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou a výška ich podielov na budúcej poisťovni; zoznam akcionárov obsahuje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie podmienok uvedených v odseku 2 písm. c) a d),
d) návrh, v akom rozsahu bude budúca poisťovňa vykonávať poisťovaciu činnosť,
e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb, ktoré navrhované riadiť poisťovňu, navrhované za členov dozornej rady alebo osôb, ktoré budú mať kľúčové funkcie,
f) čestné vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4) O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu20) na základe posúdenia úplnej žiadosti, prílohy k žiadosti a na základe posúdenia vecných, personálnych a organizačných predpokladov vo vzťahu k navrhovanému rozsahu poisťovacej činnosti.
(5) Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa odseku 2. Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne aj, ak údaje a predložené doklady nie úplné, správne, pravdivé, pravé alebo aktuálne. Dôvodom na zamietnutie tejto žiadosti nemôžu byť ekonomické potreby trhu. Národná banka Slovenska môže žiadosti podľa odseku 1 vyhovieť čiastočne, ak žiadateľ preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 len pre niektoré z požadovaných činností.
(6) Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti.
(7) Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovni vrátane dokladov, ktoré tvoria prílohu žiadosti, ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "Zbierka zákonov").
(8) Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienky uvedenej v odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže, že zabezpečí spoľahlivé a obozretné riadenie poisťovne.
13
(9) Ak Národná banka Slovenska rozhoduje o udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovni, z ktorej obchodno-finančného plánu vyplýva, že časť činností bude vykonávaná v inom členskom štáte a tieto činnosti budú pravdepodobne relevantné pre trh hostiteľského členského štátu, oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „Európsky orgán dohľadu“) a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského štátu.
Podmienky na začatie vykonávania zaisťovacej činnosti
§ 8
(1) Povolením na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom povoľuje vznik zaisťovne alebo zriadenie pobočky zahraničnej zaisťovne a vykonávanie zaisťovacej činnosti tejto zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne v rozsahu vymedzenom v tomto povolení. Povolením na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom povoľuje vykonávanie zaisťovacej činnosti poisťovňou v rozsahu vymedzenom v tomto povolení.
(2) Zaisťovňa právnu formu akciovej spoločnosti alebo európskej spoločnosti.15) Obchodné meno zaisťovne musí obsahovať označenie "zaisťovňa". Slovo "zaisťovňa", jeho cudzojazyčný preklad alebo slovo, v ktorého základe sa toto slovo alebo jeho cudzojazyčný preklad vyskytuje, môže používať v obchodnom mene len právnická osoba, ktorá povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti. Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať. Ak by mohlo dôjsť k zámene, môže Národná banka Slovenska požadovať zmenu obchodného mena zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo inej právnickej osoby; zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne alebo iná právnická osoba povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(3) Iná osoba ako zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, poisťovňa z iného členského štátu alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nesmie vykonávať zaisťovaciu činnosť, ak tento zákon v § 6 ods. 12, § 66 a 67 neustanovuje inak.
(4) Zahraničná zaisťovňa môže vykonávať zaisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky len prostredníctvom svojej pobočky a len ak jej bolo udelené povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti podľa § 11 ods. 1; to nebráni, aby zahraničná zaisťovňa, ktorá nemá zriadenú pobočku, preberala poistné riziká na základe uzatvorenej zaistnej zmluvy, ak sídlo zaisťovne je v inom ako členskom štáte, ktorého režim solventnosti bol uznaný za rovnocenný podľa § 67, alebo ak je s týmto iným ako členským štátom uzavretá medzinárodná dohoda, ktorou je Slovenská republika viazaná.20aa)
(5) Zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne môže vykonávať len činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie podľa § 9 ods. 1 alebo § 11 ods. 1, a činnosti s nimi priamo súvisiace. Zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne môže po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska vykonávať sprostredkovanie zaistenia a iné sprostredkovateľské činnosti pre finančné inštitúcie v súlade s osobitnými predpismi.18)
(6) Národná banka Slovenska udeľuje povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh
a) životné poistenie,
14
b) neživotné poistenie,
c) životné poistenie a neživotné poistenie.
(7) Národná banka Slovenska môže udeliť poisťovni povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti len pre poistný druh, pre ktorý jej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti.
(8) Základné imanie zaisťovne možno splatiť len peňažným vkladom.
§ 9
(1) O udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti predkladá zakladateľ zaisťovne alebo poisťovňa Národnej banke Slovenska, ak tento zákon v § 6 ods. 12 neustanovuje inak. Ustanovenia odsekov 2 5 platia primerane, ak o udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti požiada poisťovňa.
(2) Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a) splatené základné imanie zaisťovne,
b) prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov zaisťovne,
c) vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na zaisťovni vrátane akcionárov kontrolujúcich zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak je zaisťovňa súčasťou finančného konglomerátu podľa § 125 písm. a), ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
d) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na zaisťovni; pri výpočte podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku podľa osobitného predpisu,19) ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia zaisťovne a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,
e) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d),
f) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré navrhované riadiť zaisťovňu alebo ktoré budú mať kľúčové funkcie,
g) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena d) úzke väzby,
h) zaisťovňa musí mať sídlo a ústredie na území Slovenskej republiky,
15
i) predloženie obchodno-finančného plánu vychádzajúceho z navrhovanej obchodnej stratégie zaisťovne podloženej reálnymi ekonomickými výpočtami,
j) použiteľné základné vlastné zdroje na krytie absolútnej spodnej hranice minimálnej kapitálovej požiadavky podľa § 63 ods. 3 a preukázanie schopnosti kryť použiteľnými základnými vlastnými zdrojmi minimálnu kapitálovú požiadavku podľa § 63 ods. 1,
k) preukázanie schopnosti kryť použiteľnými vlastnými zdrojmi kapitálovú požiadavku na solventnosť podľa § 48 ods. 1,
l) preukázanie schopnosti dodržiavať systém správy a riadenia podľa § 23 až 30.
(3) V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie
a) obchodné meno a sídlo budúcej zaisťovne,
b) výška základného imania budúcej zaisťovne,
c) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou a výška ich podielov na budúcej zaisťovni; zoznam akcionárov obsahuje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie podmienok uvedených v odseku 2 písm. c) a d),
d) návrh, v akom rozsahu bude budúca zaisťovňa vykonávať zaisťovaciu činnosť,
e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb, ktoré navrhované riadiť zaisťovňu, navrhované za členov dozornej rady alebo osôb, ktoré budú mať kľúčové funkcie,
f) čestné vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4) O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu20) na základe posúdenia úplnej žiadosti, prílohy k žiadosti a na základe posúdenia vecných, personálnych a organizačných predpokladov vo vzťahu k navrhovanému rozsahu zaisťovacej činnosti.
(5) Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa odseku 2. Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, aj ak údaje a predložené doklady nie úplné, správne, pravdivé, pravé alebo aktuálne. Dôvodom na zamietnutie tejto žiadosti nemôžu byť ekonomické potreby trhu. Národná banka Slovenska môže žiadosti podľa odseku 1 vyhovieť čiastočne, ak žiadateľ preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 len pre niektoré z požadovaných činností.
(6) Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti.
(7) Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti vrátane dokladov, ktoré tvoria prílohu žiadosti ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov.
(8) Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienky uvedenej v odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže, že zabezpečí spoľahlivé a obozretné riadenie
16
zaisťovne.
(9) Ak Národná banka Slovenska rozhoduje o udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zaisťovni, z ktorej obchodno-finančného plánu vyplýva, že časť činností bude vykonávaná v inom členskom štáte a tieto činnosti budú pravdepodobne relevantné pre trh hostiteľského členského štátu, oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského štátu.
§ 10
Podmienky na začatie vykonávania poisťovacej činnosti zahraničnou poisťovňou prostredníctvom pobočky
(1) O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti zahraničnej poisťovni prostredníctvom jej pobočky rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti predkladá Národnej banke Slovenska zahraničná poisťovňa.
(2) Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a) zahraničná poisťovňa je oprávnená na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má sídlo,
b) zahraničná poisťovňa sa zaviaže v mieste sídla pobočky zriadiť osobitné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky súvisiace s činnosťou, ktorú tam vykonáva, a uchovávať tam všetky záznamy viažuce sa na vykonávanú obchodnú činnosť,
c) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb navrhovaných zahraničnou poisťovňou riadiť pobočku zahraničnej poisťovne a fyzických osôb, ktoré budú mať kľúčové funkcie,
d) aktíva vlastnené zahraničnou poisťovňou na území Slovenskej republiky nesmú byť nižšie ako jedna polovica absolútnej spodnej hranice pre minimálnu kapitálovú požiadavku na solventnosť podľa § 63 a finančné prostriedky vo výške jednej štvrtiny tejto absolútnej spodnej hranice musia byť uložené ako zábezpeka na samostatnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky;5) finančné prostriedky musia byť uložené na takom účte po celý čas pôsobenia pobočky zahraničnej poisťovne,
e) preukázanie schopnosti kryť použiteľnými základnými vlastnými zdrojmi minimálnu kapitálovú požiadavku podľa § 63 ods. 1 v rozsahu poisťovacej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky,
f) preukázanie schopnosti kryť použiteľnými vlastnými zdrojmi kapitálovú požiadavku na solventnosť podľa § 48 ods. 1 v rozsahu poisťovacej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky,
g) predloženie obchodno-finančného plánu vychádzajúceho z navrhovanej obchodnej stratégie pobočky zahraničnej poisťovne podloženej reálnymi ekonomickými výpočtami,
17
h) preukázanie schopnosti dodržiavať systém správy a riadenia podľa § 23 až 30,
i) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničná poisťovňa,
j) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena i),
k) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena i) úzke väzby,
l) určenie likvidačných zástupcov, ak budúca pobočka zahraničnej poisťovne bude vykonávať poisťovaciu činnosť uvedenú v prílohe č. 1 časti A bode 10 písm. a) predložením zoznamu, ktorý obsahuje meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia alebo obchodné meno a sídlo všetkých likvidačných zástupcov.
(3) V žiadosti podľa odseku 1 zahraničná poisťovňa uvedie
a) obchodné meno a sídlo zahraničnej poisťovne a navrhované sídlo jej pobočky na území Slovenskej republiky,
b) identifikačné číslo organizácie budúcej pobočky zahraničnej poisťovne, ak jej bolo pridelené,
c) návrh, v akom rozsahu bude budúca pobočka zahraničnej poisťovne vykonávať poisťovaciu činnosť,
d) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných riadiť pobočku zahraničnej poisťovne a fyzických osôb, ktoré budú mať kľúčové funkcie.
(4) O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu20) na základe posúdenia úplnej žiadosti, prílohy k žiadosti a na základe posúdenia vecných, personálnych a organizačných predpokladov vo vzťahu k navrhovanému rozsahu poisťovacej činnosti.
(5) Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa odseku 2. Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, aj ak údaje a predložené doklady nie úplné, správne, pravdivé, pravé alebo aktuálne. Dôvodom na zamietnutie tejto žiadosti nemôžu byť ekonomické potreby trhu. Národná banka Slovenska môže žiadosti podľa odseku 1 vyhovieť čiastočne, ak žiadateľ preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 len pre niektoré z požadovaných činností.
(6) Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničnej poisťovne nezodpovedá právnej forme akciovej spoločnosti.
(7) Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti.
(8) Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti zahraničnej poisťovne prostredníctvom jej pobočky vrátane dokladov, ktoré tvoria prílohu žiadosti, ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov.
18
(9) Zahraničnej poisťovni možno udeliť povolenie podľa odseku 1 len pre jeden poistný druh, a to najviac v rozsahu činností, na ktoré jej bolo v tomto poistnom druhu udelené oprávnenie v štáte, v ktorom sídlo. Poisťovaciu činnosť pre druhý poistný druh na území Slovenskej republiky môže zahraničná poisťovňa vykonávať len prostredníctvom dcérskej spoločnosti; ustanovenie § 6 ods. 1 tým nie je dotknuté. Zahraničnej poisťovni možno udeliť povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti len pre ten istý poistný druh, a to najviac v rozsahu činností, na ktoré jej bolo udelené oprávnenie v štáte, v ktorom má sídlo.
(10) Zahraničná poisťovňa, ktorá požiadala Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa odseku 1 alebo jej bolo také povolenie udelené a ktorá požiadala o oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti prostredníctvom svojej pobočky v inom členskom štáte alebo jej bolo také oprávnenie udelené v inom členskom štáte, môže požiadať Národnú banku Slovenska o poskytnutie výhod, ktoré spočívajú v tom, že
a) finančné prostriedky podľa odseku 2 písm. d) možno uložiť na samostatnom účte v banke alebo v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte len v jednom členskom štáte, v ktorom má pobočku,
b) výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť sa vykonáva vo vzťahu k celému rozsahu poisťovacej činnosti, ktorú vykonáva v členských štátoch; na účely tohto výpočtu sa zohľadnia len činnosti vykonávané všetkými pobočkami zahraničnej poisťovne zriadenými v členských štátoch,
c) aktíva predstavujúce minimálnu kapitálovú požiadavku na solventnosť sa umiestnia v akomkoľvek z členských štátov, v ktorom zahraničná poisťovňa vykonáva svoje činnosti.
(11) Výhody podľa odseku 10 možno poskytnúť len súčasne. Žiadosť o poskytnutie týchto výhod sa predkladá príslušným orgánom dohľadu členských štátov, na ktorých území chce zahraničná poisťovňa vykonávať poisťovaciu činnosť. V žiadosti o poskytnutie výhod podľa odseku 10 musí byť určený príslušný orgán dohľadu členského štátu, ktorý bude vykonávať dohľad nad dodržiavaním solventnosti pobočiek zahraničnej poisťovne vykonávajúcich poisťovaciu činnosť na území členských štátov, a odôvodnenie určenia príslušného orgánu dohľadu členského štátu.
(12) Výhody podľa odseku 10 možno poskytnúť, len ak s ich poskytnutím súhlasia všetky príslušné orgány dohľadu členských štátov, v ktorých bola žiadosť o poskytnutie týchto výhod podaná. Výhody podľa odseku 10 možno uplatniť odo dňa, keď Národná banka Slovenska dostala informáciu od príslušného orgánu dohľadu určeného zahraničnou poisťovňou o tom, že bude vykonávať dohľad nad dodržiavaním solventnosti podľa odseku 11, alebo odo dňa, keď Národná banka Slovenska ako určený príslušný orgán dohľadu informovala príslušné orgány členských štátov, v ktorých bola žiadosť o poskytnutie výhod podľa odseku 10 podaná, o tom, že bude vykonávať dohľad nad dodržiavaním solventnosti podľa odseku 11.
(13) Národná banka Slovenska je povinná poskytnúť určenému príslušnému orgánu dohľadu členského štátu všetky informácie potrebné na vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním solventnosti podľa odseku 11. Ak je ako príslušný orgán dohľadu určená Národná banka Slovenska, je oprávnená požadovať od príslušných orgánov dohľadu členských štátov, v ktorých bola žiadosť o poskytnutie výhod podľa odseku 10 podaná, informácie potrebné na vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním solventnosti podľa odseku 11.
19
(14) Ak sa poskytli výhody podľa odseku 10, finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. a) sa musia uložiť na samostatnom účte v banke so sídlom v členskom štáte, ktorého príslušný orgán dohľadu vykonáva dohľad nad dodržiavaním solventnosti podľa odseku 11.
(15) Na základe žiadosti príslušného orgánu dohľadu alebo iného príslušného orgánu členského štátu, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie výhod podľa odseku 10 podaná, je Národná banka Slovenska povinná odobrať tieto výhody a o ich odobratí informuje príslušné orgány dohľadu.
(16) Ak Národná banka Slovenska odoberie zahraničnej poisťovni, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia podľa odseku 1, výhody podľa odseku 10 z vlastného podnetu, informuje o tom príslušné orgány dohľadu členských štátov, v ktorých bola žiadosť o poskytnutie týchto výhod podaná, a zároveň ich požiada o odobratie nimi poskytnutých výhod.
(17) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu na overovanie solventnosti podľa odseku 12, Národná banka Slovenska pri uplatňovaní § 144 146 rovnaké postavenie ako orgán dohľadu členského štátu, na ktorého území sa nachádza ústredie poisťovne vykonávajúcej činnosť na území členských štátov.
(18) Na zahraničnú poisťovňu so sídlom na území Švajčiarskej konfederácie, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky alebo vykonáva poisťovaciu činnosť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky pre poistný druh iný ako životné poistenie, sa uplatňujú ustanovenia tohto zákona upravujúce pôsobenie zahraničnej poisťovne, ak nie je v medzinárodnej dohode, ktorou je Slovenská republika viazaná,20a) uvedené inak.
§ 11
Podmienky na začatie vykonávania zaisťovacej činnosti zahraničnou zaisťovňou prostredníctvom pobočky
(1) O udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zahraničnej zaisťovni prostredníctvom jej pobočky rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zahraničnej zaisťovni predkladá Národnej banke Slovenska zahraničná zaisťovňa.
(2) Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 10 ods. 2 písm. a) až k).
(3) V žiadosti podľa odseku 1 zahraničná zaisťovňa uvedie údaje podľa § 10 ods. 3 primerane.
(4) Spôsob preukazovania splnenia