TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
SMERNICA Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu (Ú. v. EÚ L 150, 7.6.2019)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „483/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpo-zície (N, O, D, n.a.)
Číslo predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:1
Zmeny smernice 2013/36/EÚ
B: 49
Články 133 a 134 sa nahrádzajú takto:
Č:133
O:7
Vankúš na krytie systémového rizika sa vzťahuje na všetky expozície alebo podsúbory expozícií, ako sa uvádza v odseku 5 tohto článku, všetkých inštitúcií alebo na jeden či viaceré podsúbory týchto inštitúcií, vo vzťahu ku ktorým orgány dotknutého členského štátu v súlade s touto smernicou príslušné, pričom sa určí na základe úprav o 0,5 percentuálneho bodu alebo o násobky tejto hodnoty. Môžu sa zaviesť rôzne požiadavky pre rôzne podsúbory inštitúcií a expozícií. Vankúš na krytie systémového rizika sa nevzťahuje na riziká, ktoré sú kryté článkami 130 a 131.
N
483/2001 a návrh zákona čl. II
§ 33e O 3
(3) Národná banka Slovenska určí vankúš na krytie systémového rizika na všetky expozície alebo podsúbory expozícií podľa odseku 2 pre všetky banky alebo pre jednu alebo viacero podskupín bánk postupne na základe úprav o 0,5 percentuálneho bodu alebo jeho násobku. Národná banka Slovenska môže určiť rôzne vankúše na krytie systémového rizika pre jednotlivé banky a podsúbory expozícií. Vankúš na krytie systémového rizika sa nevzťahuje na riziká, ktoré sú kryté vankúšmi podľa § 33c a 33d.
Ú
B:50
Článok 136 sa mení takto:
B:50
P:a)
v odseku 3 sa úvodná časť nahrádza takto:
Č:136
O:3
Každý určený orgán štvrťročne posúdi intenzitu cyklického systémového rizika a primeranosť miery proticyklického vankúša pre svoj členský štát a podľa potreby stanoví alebo upraví mieru proticyklického vankúša. Každý určený orgán pri tom zohľadní:“;
N
483/2001 a návrh zákona čl. II
§ 33g O 1
pred-vetie
(1) Národná banka Slovenska štvrťročne posúdi mieru cyklického systémového rizika a primeranosť miery proticyklického kapitálového vankúša a podľa potreby rozhodne o určení miery proticyklického kapitálového vankúša, pričom zohľadňuje
Ú
2
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)