1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej „566/2001“)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 8 písm. d)
Odňatie povolenia
Príslušný orgán môže odňať povolenie vydané investičnej spoločnosti, ak takáto investičná spoločnosť:
d) závažne a systematicky porušovala ustanovenia prijaté podľa tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014 upravujúcich podmienky činnosti investičných spoločností;
N
566/2001 a návrh zákona čl. I
§ 156 ods. 2 písm. h)
Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a pri porušovaní požiadaviek na podnikanie obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ak
h) obchodník s cennými papiermi závažne a systematicky porušuje ustanovenia tohto zákona alebo osobitných predpisov.121ab)
121ab) Nariadenie (EÚ) č. 600/2014.“.
U
Čl. 25
Posúdenie vhodnosti a primeranosti a poskytovanie správ klientom
N
566/2001
§ 73f ods. 1
(1) Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo investičnej služby riadenie portfólia je
U
2
ods. 2
2. Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo riadenia portfólia investičná spoločnosť získa potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií týkajúce sa konkrétneho typu produktu alebo služby, jeho finančnej situácie vrátane jeho schopnosti znášať straty, jeho odolnosti voči riziku a jeho investičných cieľov tak, aby investičná spoločnosť mohla odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré preňho vhodné a ktoré predovšetkým zodpovedajú jeho odolnosti voči riziku a schopnosti znášať straty.
Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že investičná spoločnosť poskytuje investičné poradenstvo tak, že odporúča balík služieb alebo produktov poskytovaných v súlade s článkom 24 ods. 11, celkový balík bol vhodný pre klienta.
a návrh zákona čl. I
566/2001
§ 73g ods. 1
obchodník s cennými papiermi povinný získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby, jeho finančnú situáciu vrátane jeho schopnosti znášať stratu, jeho odolnosť voči riziku a jeho investičné ciele a na základe takto získaných informácií odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré pre neho vhodné a ktoré zodpovedajú jeho odolnosti voči riziku a schopnosti znášať straty.58ha) Obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičného poradenstva môže odporúčať balík služieb alebo produktov poskytovaných podľa § 73b ods. 19, len ak celkový balík je vhodný pre klienta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58ha znie:
„58ha) Čl. 54 a 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.“.
Pri poskytovaní iných investičných služieb, ako uvedené v § 73f, je obchodník s cennými papiermi povinný požiadať klienta alebo potenciálneho klienta o poskytnutie informácie týkajúcej sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby tak, aby obchodník s cennými papiermi mohol určiť, či dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká spojené s príslušným druhom ponúkaného alebo požadovaného finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, a či pre klienta primerané. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje balík služieb alebo produktov podľa
Ú
3
§ 73b ods. 19, celkový balík musí byť primeraný pre klienta.
čl.25
ods.4 pís.a) body i) vi)
4. Členské štáty umožnia investičným spoločnostiam pri poskytovaní investičných služieb, ktoré pozostávajú iba z vykonávania alebo prijímania a postúpenia pokynov klientov s vedľajšími službami alebo bez nich, okrem poskytovania úverov alebo pôžičiek uvedených v oddiele B bode 1 prílohy 1, ktoré nepozostávajú z existujúcich úverových limitov pôžičiek, bežných účtov alebo kontokorentných nástrojov klientov, aby tieto investičné služby poskytli svojim klientom bez potreby získavania informácií alebo rozhodnutia podľa odseku 3, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
a)
služby sa týkajú ktoréhokoľvek z týchto finančných nástrojov:
i)
akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rovnocennom trhu tretej krajiny alebo v rámci MTF v prípade, keď ide o akcie v spoločnostiach, okrem akcií v podnikoch, ktoré nie sú podnikmi kolektívneho investovania do PKIPCP, a akcií, ktoré obsahujú derivát;
ii)
dlhopisov alebo iných foriem dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rovnocennom trhu tretej krajiny alebo v rámci MTF okrem tých, ktoré obsahujú derivát alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku;
iii)
nástrojov peňažného trhu okrem tých, ktoré obsahujú derivát alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku;
iv)
akcií alebo podielov v PKIPCP okrem štruktúrovaných PKIPCP uvedených v článku 36 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 583/2010;
v)
štruktúrovaných vkladov okrem tých, ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť riziku návratnosti alebo nákladom spojeným s predčasným ukončením platnosti produktu;
N
566/2001
a návrh zákona čl.I
§ 73h ods.1
písm. a)
Ustanovenie
§ 73g
sa nepoužije, ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičné služby podľa
§ 6 ods. 1 písm. a)
alebo b)
okrem poskytovania úverov alebo pôžičiek podľa
§ 6 ods. 2 písm. b)
, ktoré nepozostávajú z existujúcich úverových limitov pôžičiek, bežných účtov alebo kontokorentných nástrojov klientov a ak splnené tieto podmienky:
a)poskytované investičné služby sa týkajú
1.akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, na rovnocennom trhu nečlenského štátu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme okrem akcií a obdobných cenných papierov podnikov, ktoré nie otvorenými fondami a okrem akcií a obdobných cenných papierov, ktoré obsahujú derivát; trh nečlenského štátu sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom, ak spĺňa rovnocenné požiadavky ako ustanovuje osobitný zákon,
58hc)
a je uvedený v zozname zostavenom Komisiou,
2.nástrojov peňažného trhu, okrem tých, ktoré obsahujú derivát alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku,
3.dlhopisov alebo iných druhov dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, na rovnocennom trhu nečlenského štátu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme; to neplatí, ak tieto cenné papiere obsahujú derivát, alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku,
Ú
4
čl.25
ods.4 pís.c)
vi)
iných nekomplexných finančných nástrojov na účely tohto odseku.
c) klient alebo potenciálny klient bol jasne informovaný, že pri poskytovaní uvedenej služby sa nevyžaduje, aby investičná spoločnosť posudzovala primeranosť finančného nástroja alebo služby, ktoré sa poskytujú alebo ponúkajú, a že z tohto dôvodu nevyužíva výhodu zodpovedajúcej ochrany na základe príslušných pravidiel výkonu činnosti. Takéto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme;
N
566/2001
a návrh zákona čl.I
§ 73h ods.1
písm. c)
4.cenných papierov štandardných fondov a európskych štandardných fondov okrem štruktúrovaných štandardných fondov a štruktúrovaných európskych štandardných fondov podľa osobitného predpisu,
58hca)
5. štruktúrovaných vkladov okrem tých, ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť riziku návratnosti alebo nákladom spojeným s predčasným ukončením platnosti produktu,
6. ostatných nekomplexných finančných nástrojov na účely tohto odseku,58hcb),
c)klient alebo potenciálny klient bol jasne informovaný, že pri poskytovaní tejto služby sa nevyžaduje, aby obchodník s cennými papiermi posudzoval primeranosť poskytovaného alebo ponúkaného finančného nástroja alebo investičnej služby a že z tohto dôvodu nepožíva výhodu zodpovedajúcej ochrany na základe príslušných ustanovení tohto zákona o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom; toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme,
U
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
5
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)