1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1504 zo 7. októbra 2020, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej „566/2001“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Článok 1
Čl. 1
V článku 2 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ sa dopĺňa toto písmeno:
„p) poskytovatelia služieb hromadného financovania v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 (*1).
N
Návrh zákona čl. I
§ 54 ods. 3 písm. l)
(3) Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez povolenia Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 poskytovať investičné služby alebo vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) a vykonávať investičné činnosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon48) neustanovuje inak. Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje
l) pre poskytovateľov služieb hromadného financovania podľa osobitného predpisu.49c)
Poznámka pod čiarou k odkazu 49c znie:
49c) Čl. 2 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020).“.
Ú
Článok 2
Čl. 2 ods.
N
Návrh zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť 26. júna 2021, okrem čl. VI, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna
Ú
2
1 a 2
1. Členské štáty prijmú a uverejnia do 10. mája 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 tejto smernice.
Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 10. novembra 2021.
2. Členské štáty oznámia Komisii a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
čl. VII
Zákon 566/2001
Návrh zákona čl. I
575/2001
§ 158a
Príloha
Bod
§ 35 ods. 7
2021, čl. I bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť 10. novembra 2021, čl. I bodov 1, 4, 10, 24, 71, 72 a 103 a čl. III bodov 1 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čl. I bodov 5, 6, 13, 51, 53, 54, 60, 61 a 97 a čl. III bodov 2 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2022.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVAZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
27.Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1504 zo 7. októbra 2020, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Článok 3
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Článok 4
Táto smernica je určená členským štátom.
n.a.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
3
P – číslo (písmeno)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V – veta
P – písmeno (číslo)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)