1
TABUĽKA ZHODY
Návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2177 z 18. decembra
2019, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 334, 27.12.2019)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „návrh zákona“)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „566/2001“)
Zákon č. 237/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „237/2017“)
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej „423/2015“)
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „39/2015“)
Zákon č. č.297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „575/2001“)
Zákona č. 340/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „340/2020“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1 bod 1
Článok 1
Zmeny smernice 2014/65/EÚ
1. Smernica 2014/65/EÚ sa mení takto:
Článok 1 sa mení takto:
N
Návrh zákona Čl. I a
§ 1
Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), poskytovanie
Ú
2
a)odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Táto smernica sa vzťahuje na investičné spoločnosti, organizátorov trhu a spoločnosti z tretích krajín poskytujúce investičné služby alebo vykonávajúce investičné činnosti prostredníctvom zriadenia pobočky v Únii.“;
b)v odseku 2 sa vypúšťa písmeno d).
566/2001
služieb vykazovania údajov, niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením
iných subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom (ďalej len „dohľad“) v rozsahu podľa tohto zákona.
Čl. 1 bod 2
2. V článku 4 sa odsek 1 mení takto:
a)body (36) a (37) sa nahrádzajú takto:
„(36)‚riadiaci orgán‘ je orgán alebo orgány investičnej spoločnosti, organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 36a nariadenia (EÚ) č. 600/2014, vymenované v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré splnomocnené stanoviť stratégiu, ciele a celkové smerovanie subjektu a ktoré vykonávajú dohľad nad rozhodovaním manažmentu a monitorujú ho, a zahŕňajúce osoby, ktoré skutočne riadia činnosť subjektu.
Ak sa v tejto smernici odkazuje na riadiaci orgán a podľa vnútroštátneho práva riadiace funkcie a funkcie dohľadu riadiaceho orgánu pridelené rôznym orgánom alebo rôznym členom v rámci jedného orgánu, členský štát v súlade s vnútroštátnym právom uvedie zodpovedné orgány alebo členov riadiaceho orgánu, pokiaľ sa v tejto smernici neustanovuje inak;
(37)‚vrcholový manažment‘ fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie v investičnej spoločnosti, u organizátora trhu alebo u poskytovateľa služieb vykazovania údajov v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 36a nariadenia (EÚ) č. 600/2014, a ktoré zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie subjektu vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom spoločnosťou a jej pracovníkmi;“;
b) body 52, 53, 54, bod 55 písm. c) a bod 63 sa vypúšťajú.
N
Návrh zákona Čl. I a 566/2001
§ 8 písm. v)
w)
§ 7 ods. 17 až 19 a 23
Na účely tohto zákona sa rozumie
v) riadiacim orgánom štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu24e) splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu,24e) ako aj orgán vykonávajúci kontrolu a monitoring nad rozhodovaním manažmentu; za riadiaci orgán sa považuje aj iná osoba alebo orgán odlišný od štatutárneho orgánu, ak skutočne vykonáva riadiacu činnosť,
w) vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie u obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu24e) a ktoré zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom,
24e) Čl. 2 ods. 1 bod 36a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 17 až 19 a 23.
(17) Poskytovateľom schváleného mechanizmu zverejňovania (APA)
je osoba, ktorá povolenie na poskytovanie služieb vykazovania
údajov v súvislosti so zverejňovaním správ o obchodoch v mene
obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s
cennými papiermi podľa osobitného predpisu.18c)
(18) Poskytovateľom konsolidovaného informačného systému (CTP)
je osoba, ktorá povolenie na poskytovanie služieb vykazovania
údajov v súvislosti so zberom správ o obchodoch s finančnými
nástrojmi podľa osobitného predpisu18d) z regulovaných trhov, z
mnohostranných obchodných systémov, z organizovaných
obchodných systémov a od poskytovateľov schváleného mechanizmu
zverejňovania (APA), a s ich konsolidáciou do nepretržitého
elektronického toku aktuálnych údajov poskytujúceho informácie o
cenách a objemoch finančných nástrojov.
Ú
3
(19) Poskytovateľom schváleného mechanizmu podávania správ
(ARM) je osoba, ktorá povolenie na poskytovanie služieb
vykazovania údajov v súvislosti s oznamovaním podrobných
informácií o obchodoch Národnej banke Slovenska alebo príslušným
orgánom členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore
(ďalej len „členský štát“) alebo Európskemu orgánu dohľadu
(Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) v mene obchodníkov
s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými
papiermi.
(23) Poskytovateľom služieb vykazovania údajov je poskytovateľ
schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), poskytovateľ
konsolidovaného informačného systému (CTP) alebo poskytovateľ
schváleného mechanizmu podávania správ (ARM).
Čl. 1 bod 3
3. V článku 22 sa dopĺňa tento odsek:
„Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány v prípade, že poverené udeľovaním povolení a vykonávaním dohľadu nad činnosťami schváleného mechanizmu zverejňovania (ďalej len ‚APA‘) v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 34 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 s výnimkou podľa článku 2 ods. 3 uvedeného nariadenia alebo schváleného mechanizmu podávania správ (ďalej len ‚ARM‘) v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 36 uvedeného nariadenia s výnimkou podľa článku 2 ods. 3 uvedeného nariadenia, monitorovali činnosti tohto APA alebo ARM s cieľom posúdiť dodržiavanie prevádzkových podmienok stanovených v uvedenom nariadení. Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli vhodné opatrenia, ktoré príslušným orgánom umožnia získavať informácie potrebné na posúdenie, či APA a ARM dodržiavajú tieto povinnosti.“
N
Návrh zákona Čl. I
§ 79b
§ 79b
(1) Činnosť a udelenie povolenia poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) a poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) ustanovuje osobitný predpis.60t)
(2) Ak Národná banka Slovenska udelí povolenie a vykonáva dohľad podľa osobitného predpisu60u) nad činnosťou poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA)  a nad činnosťou poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM), monitoruje činnosť poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) a poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) a získava informácie s cieľom posúdiť dodržiavanie podmienok podľa osobitného predpisu.60ua)
Poznámky pod čiarou k odkazom 60t až 60ua znejú:
60t) Čl. 27a až 27i nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
60u) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
60ua) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a
Ú
4
finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 334, 27.12.2019).“.
Čl. 1 bod 4
4. Hlava V sa vypúšťa.
N
Návrh zákona Čl. I
§ 79c až 79k sa vypúšťajú.
V § 156 sa vypúšťa odsek 3.
Ú
Čl. 1 bod 5
5. Článok 70 sa mení takto:
a)odsek 3 sa mení takto:
i)v písmene a) sa body xxxvii) až xxxx) vypúšťajú;
ii)v písmene b) sa vkladá tento bod:
„xxa)článok 27f ods. 1, 2 a 3, článok 27g ods. 1 5 a článok 27i ods. 1 4, ak má APA alebo ARM výnimku v súlade s článkom 2 ods. 3;“;
b)v odseku 4 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:
„a)článku 5 alebo článku 6 ods. 2 alebo článkov 34, 35, 39 alebo 44 tejto smernice, alebo
b)článku 7 ods. 1 tretej vety nariadenia (EÚ) č. 600/2014 alebo článku 11 ods. 1 uvedeného nariadenia, a ak APA alebo ARM výnimku v súlade s článkom 2 ods. 3 uvedeného nariadenia, článku 27b uvedeného nariadenia;“;
c)v odseku 6 sa písmeno c) nahrádza takto:
„c)v prípade investičnej spoločnosti, organizátora trhu s povolením na prevádzkovanie MTF alebo OTF, alebo regulovaného trhu odňatie alebo pozastavenie platnosti povolenia tejto inštitúcie v súlade s článkami 8 a 43 tejto smernice, a ak APA alebo ARM výnimku v súlade s článkom 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, odňatie alebo pozastavenie platnosti povolenia v súlade s článkom 27e uvedeného nariadenia;“.
N
Návrh zákona Čl. I a 566/2001
§ 144 ods. 3 a 12
§ 79c, § 79d, § 79e, § 79h, § 79i a § 79j sa vypúšťajú.
(3) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa § 79b ods. 2, ktoré spočívajú v nedodržiavaní podmienok určených v jemu udelenom povolení, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených poskytovateľovi služieb vykazovania údajov alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov, môže Národná banka Slovenska uložiť sankcie uvedené v odseku 1 písm. a) e) a h) ag) alebo pozastaviť činnosť alebo odňať povolenie pre tohto poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa § 79b ods. 2. Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti osôb, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy podľa osobitného predpisu110ja) spočívajúce v porušení ustanovení osobitných predpisov,110m) môže Národná banka Slovenska uložiť sankcie v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov.110n)
(12) Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi alebo finančnou inštitúciou, je oprávnená uložiť tejto osobe pokutu do výšky podľa odseku 25, alebo uloží povinnosť uhradiť náhradu, ktorá sa rovná hodnote majetkového prospechu, tej osobe, na ktorej úkor sa majetkový prospech získal. Uloží im aj opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu. Ak Národná banka Slovenska zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba vykonáva bez povolenia činnosti, na ktoré je potrebné povolenie podľa tohto zákona, je oprávnená uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa závažnosti a miery zavinenia sankcie podľa odseku 1 písm. d) a odseku 25 a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní.
Ú
5
Čl. 1 bod 6
6. V článku 71 sa odsek 6 nahrádza takto:
„6. Ak sa uverejnená trestná alebo správna sankcia týka investičnej spoločnosti, organizátora trhu, úverovej inštitúcie, pokiaľ ide o investičné služby a činnosti alebo vedľajšie služby, alebo pobočky spoločností z tretích krajín, ktorá povolenie v súlade s touto smernicou, alebo APA alebo ARM schváleného v súlade s nariadením (EÚ) č. 600/2014, ktorý výnimku v súlade s článkom 2 ods. 3 uvedeného nariadenia, orgán ESMA pridá do príslušného registra odkaz na uverejnenú sankciu.“
n.a.
n.a.
Čl. 1 bod 7
7. V článku 77 ods. 1 prvom pododseku sa úvodná veta nahrádza takto:
„Členské štáty stanovia aspoň to, aby každá osoba oprávnená v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (*1), ktorá vykonáva v investičnej spoločnosti, na regulovanom trhu alebo v APA alebo ARM schválenom v súlade s nariadením (EÚ) č. 600/2014, ktorý výnimku v súlade s článkom 2 ods. 3 uvedeného nariadenia, úlohu uvedenú v článku 34 smernice 2013/34/EÚ, alebo v článku 73 smernice 2009/65/ES, alebo akúkoľvek inú zákonom uloženú úlohu, bola povinná okamžite oznámiť príslušným orgánom akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie týkajúce sa tohto podniku, o ktorých sa dozvedela pri výkone tejto úlohy a ktoré by mohli:
(*1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).“"
N
Zákon 566/2001
Zákon 423/2015 Z. z.
§ 76 ods. 3
§ 29 ods. 1
(3) Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku obchodníka s cennými papiermi, je povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a) svedčí o porušení povinností obchodníka s cennými papiermi ustanovenými zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) môže ovplyvniť riadny výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo
c) môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť povinní bezodkladne informovať príslušný orgán, ktorý je pre účtovnú jednotku orgánom dohľadu podľa osobitných predpisov,34) ak v účtovnej jednotke
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
„34) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ú
Čl. 1 bod 8
8. Článok 89 sa mení takto:
a)odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:
„2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 1 bode 2 druhom pododseku, článku 4 ods. 2, článku 13 ods. 1, článku 16 ods. 12, článku 23 ods. 4, článku 24 ods. 13, článku 25 ods. 8, článku 27 ods. 9, článku 28 ods. 3, článku 30 ods. 5, článku 31 ods. 4, článku 32 ods. 4, článku 33 ods. 8, článku 52 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 58 ods. 6 a článku 79 ods. 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 2. júla 2014.
3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 1 bode 2 druhom pododseku, článku 4 ods. 2, článku 13 ods. 1, článku 16 ods. 12, článku 23 ods. 4, článku 24 ods. 13, článku 25 ods. 8, článku 27 ods. 9, článku 28 ods. 3, článku 30 ods. 5, článku 31 ods. 4, článku 32 ods. 4, článku 33 ods. 8, článku 52 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 58 ods. 6 a článku 79 ods. 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý
n.a.
n.a.
6
je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré nadobudli účinnosť.“;
b)odsek 5 sa nahrádza takto:
„5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 1 bodu 2 druhého pododseku, článku 4 ods. 2, článku 13 ods. 1, článku 16 ods. 12, článku 23 ods. 4, článku 24 ods. 13, článku 25 ods. 8, článku 27 ods. 9, článku 28 ods. 3, článku 30 ods. 5, článku 31 ods. 4, článku 32 ods. 4, článku 33 ods. 8, článku 52 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 58 ods. 6 alebo článku 79 ods. 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“
Čl. 1 bod 9
9. V článku 90 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
n.a.
n.a.
Čl. 1 bod 10
10. V článku 93 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od 3. januára 2018.“
N
Zákon 237/2017 Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodov 2, 3, 5 14, § 7 ods. 12 29 v bode 15, 16, 17, 19 34, 36, 38 70, 72 75, 77 112, 114, 115, 117, 129 137, 139 141, 144 155 a 157, čl. II bodov 3 7, 9 23, 25 29, 32, 34 36, 38 51, 53 59 a 61 64, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. januára 2018 a čl. I § 79i ods. 4 6 v bode 113, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. septembra 2019.
Ú
Čl. 1 bod 10
11. V prílohe I sa vypúšťa oddiel D.
N
566/2001
§ 79b
§ 79b Služby vykazovania údajov
Službou vykazovania údajov sa rozumie
a) vykonávanie činnosti poskytovateľa schváleného mechanizmu
zverejňovania (APA),
b) vykonávanie činnosti poskytovateľa konsolidovaného informačného
systému (CTP),
c) vykonávanie činnosti poskytovateľa schváleného mechanizmu
podávania správ (ARM).
Ú
Znenie § 79b nahradenovým znením transpozícia čl. 1 bod 3.
Článok 2
Zmeny smernice 2009/138/ES
Čl. 2
bod 1
Smernica 2009/138/ES sa mení takto:
1. V článku 77d ods. 4 sa prvá veta nahrádza takto:
„Pre každú príslušnú krajinu sa korekcia volatility bezrizikových úrokových mier uvedená v odseku 3 pre menu danej krajiny pred uplatnením faktora 65 % zvýši o rozdiel medzi rizikovo upravenou prirážkou krajiny a dvojnásobkom rizikovo upravenej prirážky meny vždy, keď je tento rozdiel kladný a rizikovo upravená prirážka krajiny je vyššia ako 85 bázických bodov.“
N
340/2020
§ 42
ods. 5
prvá
veta
Ak rozdiel medzi rizikovo upravenou kreditnou prirážkou štátu a dvojnásobkom rizikovo upravenej kreditnej prirážky meny je kladný a rizikovo upravená prirážka štátu je vyššia ako 85 bázických bodov, potom korekcia volatility podľa odseku 4 pre daný štát sa pred uplatnením faktora 65 % zvýši o rozdiel medzi rizikovo upravenou prirážkou štátu a dvojnásobkom rizikovo upravenej prirážky meny.
Ú
Čl. 2 bod 1 transponovaný zákonom 340/2020 Z. z. – novela zákona č. 39/2015 Z. z.
7
Čl. 2
bod
2
2. V článku 112 sa vkladá tento odsek:
„3a. Orgány dohľadu informujú v súlade s článkom 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 orgán EIOPA o všetkých žiadostiach týkajúcich sa využívania alebo zmeny vnútorného modelu. Orgán EIOPA môže na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých orgánov dohľadu poskytnúť podľa článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia technickú pomoc orgánu alebo orgánom dohľadu, ktoré o pomoc požiadali, s ohľadom na rozhodnutie o uplatňovaní.“
N
návrh zákona Čl. VI
§ 143 ods. 5
(5) Národná banka Slovenska informuje v súlade s osobitným predpisom70a) Európsky orgán dohľadu o všetkých žiadostiach týkajúcich sa využívania alebo zmeny vnútorného modelu. Národná banka Slovenska môže Európsky orgán dohľadu požiadať o technickú pomoc.
70a) Čl. 35 ods.1 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 v platnom znení
Ú
Čl. 2
bod
3
3. V hlave I kapitole VIII sa vkladá tento oddiel:
„ODDIEL 2A
Oznamovanie a platformy spolupráce
Článok 152a
Oznamovanie
1. Ak orgán dohľadu domovského členského štátu v úmysle udeliť povolenie poisťovni alebo zaisťovni, pričom z jej plánu činnosti vyplýva, že časť jej činností bude založená na slobode poskytovať služby alebo na slobode usadiť sa v inom členskom štáte, a z tohto plánu činnosti tiež vyplýva, že tieto činnosti budú pravdepodobne relevantné pre trh hostiteľského členského štátu, orgán dohľadu domovského členského štátu oznámi túto skutočnosť orgánu EIOPA a orgánu dohľadu príslušného hostiteľského členského štátu.
2. Orgán dohľadu domovského členského štátu, okrem oznámenia podľa odseku 1, oznamuje orgánu EIOPA a orgánu dohľadu príslušného hostiteľského členského štátu aj to, že zistil zhoršujúci sa finančný stav alebo iné vznikajúce riziká, ktoré predstavuje poisťovňa alebo zaisťovňa vykonávajúca činnosti, ktoré založené na slobode poskytovať služby alebo slobody usadiť sa a ktoré môžu mať cezhraničný dosah.
N
N
návrh zákona Čl. VI
návrh zákona Čl. VI
§ 7 ods. 9
§ 9 ods. 9
§ 16 ods. 9
(9) Ak Národná banka Slovenska rozhoduje o udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovni, z ktorej obchodno-finančného plánu vyplýva, že časť činností bude vykonávaná v inom členskom štáte a tieto činnosti budú pravdepodobne relevantné pre trh hostiteľského členského štátu, oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „Európsky orgán dohľadu“) a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského štátu.
(9) Ak Národná banka Slovenska rozhoduje o udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zaisťovni, z ktorej obchodno-finančného plánu vyplýva, že časť činností bude vykonávaná v inom členskom štáte a tieto činnosti budú pravdepodobne relevantné pre trh hostiteľského členského štátu, oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského štátu.
(9) Národná banka Slovenska je povinná oznámiť Európskemu orgánu dohľadu a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu skutočnosť, že zistila zhoršujúci sa finančný stav alebo iné vznikajúce riziká, ktoré predstavuje poisťovňa alebo zaisťovňa vykonávajúca poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť na území hostiteľského členského štátu prostredníctvom pobočky.
(11) Národná banka Slovenska je povinná oznámiť Európskemu orgánu dohľadu a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského
Ú
Ú
8
Orgán dohľadu hostiteľského členského štátu môže tiež oznámiť orgánu dohľadu príslušného domáceho členského štátu, že vážne a odôvodnené obavy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa.
Orgány dohľadu môžu túto záležitosť postúpiť orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v prípade, ak nie je možné nájsť bilaterálne riešenie.
3. Oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 2 musia byť dostatočne podrobné, aby umožňovali riadne posúdenie.
4. Oznámeniami uvedenými v odsekoch 1 a 2 nie je dotknutý mandát týkajúci sa dohľadu udelený vnútroštátnym orgánom dohľadu domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu stanovený v tejto smernici.
n.a.
návrh zákona Čl. VI
§ 17 ods. 11
§ 21 ods. 8
§ 21 ods. 9
§ 16 ods. 11 druhá veta
členského štátu skutočnosť, že zistila zhoršujúci sa finančný stav alebo iné vznikajúce riziká, ktoré predstavuje poisťovňa alebo zaisťovňa vykonávajúca poisťovaciu činnosť alebo zisťovaciu činnosť v hostiteľskom členskom štáte na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky.
(8) Ak Národná banka Slovenska vážne a odôvodnené obavy, že poisťovňa z iného členského štátu pri vykonávaní poisťovacej činnosti alebo zaisťovňa z iného členského štátu pri vykonávaní zaisťovacej činnosti porušuje práva týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, môže oznámiť túto skutočnosť orgánu dohľadu domovského členského štátu.
(9) Národná banka Slovenska môže požiadať o pomoc pri náprave zistených nedostatkov Európsky orgán dohľadu, ak nebolo dohodnuté spoločné riešenie s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu.
Oznámenie podľa odseku 9, § 7 ods. 9, § 9 ods. 9, § 17 ods. 11 a § 21 ods. 8 a 9 musí byť dostatočne presné na jeho riadne posúdenie.
Ú
Ú
Ú
n.a.
Návrh zákona nemení organizáciu a právomoci orgánov dohľadu pri cezhraničnom vykonávaní činnosti.
Článok 152b
Platformy spolupráce
1. Orgán EIOPA môže v prípade odôvodnených obáv týkajúcich sa negatívnych dôsledkov pre poistníkov z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov dohľadu vytvoriť a koordinovať platformu spolupráce s cieľom posilniť výmenu informácií a zlepšiť spoluprácu medzi príslušnými
N
návrh zákona Čl. VI
§ 16 ods. 10
(10) Národná banka Slovenska môže Európskemu orgánu dohľadu predložiť žiadosť o vytvorenie platformy spolupráce, ak
a) oznámila skutočnosti podľa § 7 ods. 9 alebo § 9 ods. 9,
Ú
9
orgánmi dohľadu, ak poisťovňa alebo zaisťovňa vykonáva alebo v úmysle vykonávať činnosti, ktoré založené na slobode poskytovať služby alebo na slobode usadiť sa a ak:
a)sú takéto činnosti relevantné pre trh hostiteľského členského štátu;
b)orgán dohľadu domovského členského štátu podal oznámenie podľa článku 152a ods. 2 o zhoršujúcom sa finančnom stave alebo iných vznikajúcich rizikách; alebo
c)sa táto záležitosť postúpila orgánu EIOPA podľa článku 152a ods. 2.
2. Odsekom 1 nie je dotknuté právo príslušných orgánov dohľadu vytvoriť platformu spolupráce v prípade, ak sa na jej vytvorení všetky dohodnú.
3. Vytvorením platformy spolupráce podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutý mandát týkajúci sa dohľadu udelený orgánom dohľadu domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu stanovený v tejto smernici.
4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, príslušné orgány dohľadu poskytnú na žiadosť orgánu EIOPA včas všetky potrebné informácie, aby umožnili riadne fungovanie platformy spolupráce.“
n.a.
n.a.
N
návrh zákona Čl. VI
§ 16 ods. 11 prvá veta
b) oznámila skutočnosti podľa odseku 9 alebo § 17 ods. 11,
c) požiadala o pomoc podľa § 21 ods. 9,
d) orgán dohľadu iného členského štátu ju informoval, že poisťovňa z iného členského štátu alebo zaisťovňa z iného členského štátu plánuje vykonávať poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky alebo
e) orgán dohľadu iného členského štátu ju informoval, že zistil zhoršujúci sa finančný stav alebo iné vznikajúce riziká, ktoré predstavuje poisťovňa z iného členského štátu alebo zaisťovňa z iného členského štátu vykonávajúca poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky.
Národná banka Slovenska poskytne Európskemu orgánu dohľadu všetky potrebné informácie na účely riadneho posúdenia potreby vytvorenia platformy spolupráce podľa odseku 10.
n.a.
n.a.
Ú
Návrh zákona neobmedzuje NBS pri vytvoreplatformy spolupráce z vlastnej iniciatívy
Návrh zákona nemení organizáciu a právomoci orgánov dohľadu pri cezhraničnom vykonávaní činnosti.
10
Čl. 2
bod
4
4. Článok 231 sa mení takto:
a) v odseku 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:
„Orgán dohľadu nad skupinou informuje ostatných členov kolégia orgánov dohľadu vrátane orgánu EIOPA o prijatí žiadosti a uvedeným členom bezodkladne postúpi úplnú žiadosť vrátane dokumentácie, ktorú podnik predložil. Orgán EIOPA môže na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých orgánov dohľadu poskytnúť podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 technickú pomoc orgánu alebo orgánom dohľadu, ktoré o pomoc požiadali, s ohľadom na rozhodnutie o uplatňovaní.“;
b) v odseku 3 treťom pododseku sa prvá veta nahrádza takto:
„Ak orgán EIOPA neprijme rozhodnutie uvedené v druhom pododseku tohto odseku v súlade s článkom 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, orgán dohľadu nad skupinou prijme konečné rozhodnutie.“
N
návrh zákona Čl. VI
39 / 2015
§ 97 ods. 1 piataveta
§ 97 ods. 3 druhá a tretia veta
Orgán dohľadu nad skupinou bez zbytočného odkladu informuje o prijatí žiadosti príslušné orgány dohľadu členských štátov vrátane Európskeho orgánu dohľadu a postúpi im úplnú žiadosť vrátane dokumentácie.
Orgán dohľadu nad skupinou po prijatí rozhodnutia Európskym orgánom dohľadu alebo po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety prijme svoje rozhodnutie. Toto rozhodnutie je v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu, ak bolo prijaté, a je rozhodujúce a uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu.
Ú
Čl. 2 bod 5
5. V článku 237 ods. 3 treťom pododseku sa prvá veta nahrádza takto:
„Ak orgán EIOPA neprijme rozhodnutie uvedené v druhom pododseku tohto odseku v súlade s článkom 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, orgán dohľadu nad skupinou prijme konečné rozhodnutie.“
N
39 / 2015
§ 102 ods. 3 druhá a tretiaveta
Orgán dohľadu nad skupinou po prijatí rozhodnutia Európskym orgánom dohľadu alebo po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety prijme svoje rozhodnutie. Toto rozhodnutie je v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu, ak bolo prijaté, a je rozhodujúce a uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu.
Ú
Čl. 2
bod 6
6. V článku 248 ods. 4 sa vypúšťa tretí pododsek.
N
Ú
Išlo o chybu v smernici, zákon o poisťovníctve uvedené ustanovenie neobsahoval
Článok 3
Zmeny smernice (EÚ) 2015/849
Čl. 3 bod 1
Smernica (EÚ) 2015/849 sa mení takto:
Článok 6 sa mení takto:
a) odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Komisia sprístupní správu uvedenú v odseku 1 členským štátom a povinným subjektom, aby im pomohla identifikovať, pochopiť, riadiť a zmierňovať riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a aby umožnila ďalším zainteresovaným stranám vrátane vnútroštátnych zákonodarných orgánov, Európskeho parlamentu, Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre
n.a.
n.a.
11
bankovníctvo) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (*2) (ďalej len ‚orgán EBA‘) a zástupcov finančných spravodajských jednotiek lepšie chápať tieto riziká. Správy sa zverejnia najneskôr šesť mesiacov po ich sprístupnení členským štátom s výnimkou tých prvkov správy, ktoré obsahujú utajované skutočnosti.
b) v odseku 5 sa druhá veta nahrádza takto:
„Orgán EBA následne vydáva stanovisko každé dva roky.“
n.a.
n.a.
Čl. 3 bod 2
Článok 7 sa mení takto:
a) v odseku 2 sa druhá veta nahrádza takto:
„Názov daného orgánu alebo opis daného mechanizmu oznámi Komisii, orgánu EBA a ostatným členským štátom.“;
b) v odseku 5 sa prvá veta nahrádza takto:
„5. Členské štáty sprístupnia výsledky svojich hodnotení rizík vrátane ich aktualizácií Komisii, orgánu EBA a ostatným členským štátom.“
N
297/2008
§ 26a ods. 1, 2 a 4
Národné hodnotenie rizík
(1)Finančná spravodajská jednotka vypracúva národné hodnotenie rizík, ktoré spočíva v posudzovaní rizík legalizácie a financovania terorizmu na úrovni Slovenskej republiky. Na spracovaní národného hodnotenia rizík a jeho priebežnej aktualizácii sa na požiadanie zúčastňujú povinné osoby, Národná banka Slovenska, orgány činné v trestnom konaní, ostatné zainteresované štátne orgány a iné inštitúcie, ktoré povinné finančnej spravodajskej jednotke poskytnúť potrebnú súčinnosť. Národné hodnotenie rizík schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
(2)Posudzovanie rizík podľa odseku 1 zohľadňuje rizikové faktory uvedené v prílohe č. 2, ako aj hodnotenie rizík vypracované orgánmi Európskej únie a ďalšími medzinárodnými inštitúciami.
(4)Finančná spravodajská jednotka poskytne výsledky národného hodnotenia rizík výboru Rady Európy, Európskej komisii, účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu a iným členským štátom na účely predchádzania legalizácii a financovania terorizmu. Finančná spravodajská jednotka zverejní záverečnú správu z národného hodnotenia rizík na svojom webovom sídle. Finančná spravodajská jednotka priebežne informuje povinné osoby o rizikách identifikovaných v národnom hodnotení rizík a o opatreniach vykonávaných k ich zmierňovaniu.
Ú
Čl. 3 bod 3
V článku 17 sa prvá veta nahrádza takto:
„Európske orgány dohľadu do 26. júna 2017 vydajú usmernenia určené príslušným orgánom a úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 týkajúce sa rizikových faktorov, ktoré sa majú vziať
n.a.
n.a.
12
do úvahy, a opatrení, ktoré sa majú prijať v situáciách, v ktorých vhodné opatrenia zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Orgán EBA vydá podľa potreby takéto usmernenia od 1. januára 2020.“
Čl. 3 bod 4
V článku 18 ods. 4 sa prvá veta nahrádza takto:
„4. Európske orgány dohľadu do 26. júna 2017 vydajú usmernenia určené príslušným orgánom a úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 týkajúce sa rizikových faktorov, ktoré sa majú vziať do úvahy, a opatrení, ktoré sa majú prijať v situáciách, v ktorých vhodné opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Orgán EBA vydá podľa potreby takéto usmernenia od 1. januára 2020.“
n.a.
n.a.
Čl. 3 bod 5
V článku 41 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1. Na spracúvanie osobných údajov podľa tejto smernice sa uplatňujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (*3) a (EÚ) 2018/1725 (*4).
n.a.
n.a.
Čl. 3 bod 6
Článok 45 sa mení takto:
a) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Členské štáty a orgán EBA sa navzájom informujú o prípadoch, keď sa v práve tretej krajiny nepovoľuje vykonávanie politík a postupov vyžadovaných podľa odseku 1. V takýchto prípadoch sa môžu prijať koordinované kroky na dosiahnutie riešenia. Pri posudzovaní toho, ktoré tretie krajiny nepovoľujú vykonávanie politík a postupov vyžadovaných podľa odseku 1, členské štáty a orgán EBA zohľadňujú všetky právne prekážky, ktoré môžu brániť riadnemu vykonávaniu týchto politík a postupov vrátane dodržiavania dôvernosti, ochrany údajov a iných obmedzení výmeny informácií, ktoré môžu byť v tomto ohľade relevantné.“;
N
297/2008
§ 28 ods. 1 až 3
Medzinárodná spolupráca
(1)Finančná spravodajská jednotka spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov, Európskou komisiou, Radou Európskej únie, Sekretariátom Rady Európskej únie a účastníkmi Európskeho systému finančného dohľadu, najmä pri výmene a preverovaní informácií potrebných pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie a financovania terorizmu, a to bez zbytočného odkladu a z vlastného podnetu alebo na základe dožiadania. Žiadosť finančnej spravodajskej jednotky o poskytnutie informácie musí obsahovať odôvodnenie a účel použitia získaných informácií. Ak boli informácie poskytnuté od príslušného orgánu členského štátu s podmienkou osobitného spôsobu použitia, je finančná spravodajská jednotka touto podmienkou viazaná. Poskytnuté informácie môže finančná spravodajská jednotka použiť len na účel, na ktorý boli požadované; na iný účel ich môže použiť alebo iným orgánom ich môže poskytnúť po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu členského štátu, ktorý ich finančnej spravodajskej jednotke poskytol. Medzinárodnú spoluprácu nemožno obmedziť, ak § 26 ods. 5 neustanovuje inak.
(2) Finančná spravodajská jednotka môže poskytnúť informácie podľa odseku 1 príslušnému orgánu členského štátu s podmienkou ich osobitného spôsobu použitia. Ak príslušný orgán členského štátu požiada finančnú spravodajskú jednotku o súhlas s ich poskytnutím inému orgánu, finančná spravodajská jednotka tento súhlas udelí; finančná