1
TABUĽKA ZHODY
Návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
2
Smernica
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019
o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (ďalej len „566/2001“)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „747/2004“)
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „371/2014“)
Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „566/1992“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „575/2001“)
Zákon č. 423/2015 Z. z o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „423/2015“)
Zákon č. 340/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „340/2020“)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len návrh zákona o kolektívnom investovaní“)
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „203/2011“)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:1
HLAVA I
PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV
Predmet úpravy
Touto smernicou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:
a)počiatočného kapitálu investičných spoločností;
b)právomocí v oblasti dohľadu a nástrojov prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami vykonávaného príslušnými orgánmi;
c) prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami vykonávaného príslušnými orgánmi spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) 2019/2033;
d) požiadaviek na zverejňovanie informácií pre príslušné orgány v oblasti prudenciálnej regulácie a dohľadu nad investičnými spoločnosťami.
N
566/2001
a návrh zákona čl. I
747/2004
747/2004
§ 1
§ 1
ods. 1
ods. 3 písm. a) body 1 a 2
Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), poskytovanie služieb vykazovania údajov, niektoré
vzťahy súvisiace s pôsobením iných subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom (ďalej len „dohľad“) v rozsahu podľa tohto zákona.
(1) Tento zákon upravuje všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska. Cieľom dohľadu nad finančným trhom je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.
(3) Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom
a) vykonáva dohľad nad dohliadanými subjektmi finančného trhu, a to nad bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi, pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, burzami cenných papierov, poskytovateľmi služieb vykazovania údajov, centrálnymi depozitármi cenných papierov, správcovskými spoločnosťami,
Ú
4
pobočkami zahraničných správcovských spoločností, podielovými fondmi, investičnými fondmi s premenlivým základným imaním, zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, poisťovňami, zaisťovňami, pobočkami zahraničných poisťovní, pobočkami zahraničných zaisťovní, pobočkami poisťovní z iného členského štátu, pobočkami zaisťovní z iného členského štátu, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, dôchodkovými fondmi, doplnkovými dôchodkovými poisťovňami, doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, doplnkovými dôchodkovými fondmi, platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, poskytovateľmi platobných služieb v obmedzenom rozsahu, poskytovateľmi služieb informovania o platobnom účte, inštitúciami elektronických peňazí, pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, samostatnými finančnými agentmi, finančnými poradcami, veriteľmi a inými veriteľmi vymedzenými osobitným zákonom,1aa) Fondom ochrany vkladov, Garančným fondom investícií, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov, konsolidovanými celkami, subkonsolidovanými celkami, finančnými holdingovými inštitúciami, zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami, finančnými konglomerátmi a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom1) aj nad inými osobami, nad inými účelovými združeniami majetku a nad skupinami osôb a účelových združení majetku, ktorým osobitné predpisy1) v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva alebo dôchodkového sporenia ukladajú povinnosti (ďalej len „dohliadaný subjekt“); Národná banka Slovenska pri dohľade nad dohliadanými subjektmi
1. ustanovuje pravidlá obozretného podnikania, pravidlá bezpečnej prevádzky a ďalšie požiadavky na podnikanie dohliadaných subjektov,
2. dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov1) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, ako aj na dodržiavanie ustanovení právne záväzných aktov Európskej únie,
.
5
ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, ak to ustanovujú tieto právne záväzné akty,
Č: 2
Rozsah pôsobnosti
Č:2,
O: 1
Táto smernica sa uplatňuje na investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie a nad ktorými sa vykonáva dohľad podľa smernice 2014/65/EÚ.
N
566/2001 a návrh zákona čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), poskytovanie služieb vykazovania údajov, niektoré
vzťahy súvisiace s pôsobením iných subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom (ďalej len „dohľad“) v rozsahu podľa tohto zákona.
Ú
Č:2,
O: 2
Odchylne od odseku 1 sa hlavy IV a V tejto smernice neuplatňujú na investičné spoločnosti uvedené v článku 1 ods. 2 a 5 nariadenia (EÚ) 2019/2033, nad ktorými sa vykonáva dohľad s cieľom zabezpečiť súlad s prudenciálnymi požiadavkami podľa hlavy VII a VIII smernice 2013/36/EÚ v súlade s článkom 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
N
Návrh zákona Čl. I
§ 54c
Na obchodníka s cennými papiermi s osobitnými prudenciálnymi požiadavkami podľa osobitného predpisu50cd) sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o spolupráci v oblasti dohľadu,50ce) významných pobočkách,50cf) vnútornom kapitáli,50cg) organizácii a riadení,50ch) zásadách odmeňovania,50ci) riadení rizík,50cj) prístupe k interným ratingom,50ck) rizikách,50cl) podávaní a zverejňovaní správ,50cm) postupoch výkonu dohľadu,50cn) výkone dohľadu na konsolidovanom základe50co) a tlmiacich rezervách.50cp)
Poznámky pod čiarou k odkazom 50cd 50cp znejú:
50cd) Čl. 1 ods. 2 a 5 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
50ce) § 6 ods. 13, 28 a 29 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cf) § 6 ods. 14 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cg) § 27 ods. 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50ch) § 23 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50ci) § 23a § 23e zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cj) § 27 ods. 1 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50ck) § 30 a 31 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ú
6
50cl) § 6 ods. 31 písm. e), § 31 ods. 4 a § 31a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 423/2008 Z. z.).
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. marca 2015 č. 4/2015 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu (oznámenie č. 81/2015 Z. z.).
50cm) § 6 a § 37 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2015 (oznámenie č. 81/2015 Z. z.).
50cn) § 6, § 16, § 27 ods. 9, § 29a 29c, § 33, § 39, § 46 ods.1 a 4 a § 47 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 (oznámenie č. 423/2008 Z. z.).
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 237/2014 Z. z.).
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2015 (oznámenie č. 81/2015 Z. z.) .
50co) § 44 49 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cp) § 33a 33n zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Č: 3
Vymedzenie pojmov
Č: 3,
O: 1
(1) „podnik vedľajších služieb“ je podnik, ktorého hlavným predmetom činnosti je vlastníctvo alebo správa majetku, riadenie služieb spracovania
N
566/2001 a návrh
§ 8
písm. z)
Na účely tohto zákona sa rozumie
z) podnikom vedľajších služieb podnik, ktorého hlavným predmetom činnosti je vlastníctvo majetku
Ú
7
údajov alebo iná podobná činnosť, ktorá je doplnkom hlavnej činnosti jednej alebo viacerých investičných spoločností;
(2) „povolenie“ je povolenie udelené investičnej spoločnosti v súlade s článkom 5 smernice 2014/65/EÚ;
(3) „pobočka“ je pobočka vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 30 smernice 2014/65/EÚ;
(4) „úzke väzby“ úzke väzby vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 35 smernice 2014/65/EÚ;
zákona Čl. I
566/2001
566/2001
566/2001
§ 54 ods. 2
ods. 3
§ 54 ods. 5
§ 8 písm. e)
alebo správa majetku, riadenie služieb spracovania údajov alebo iná podobná činnosť, ktorá je doplnkom hlavnej činnosti jedného alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi
(2) Povolením na poskytovanie investičných služieb sa povoľuje vznik obchodníka s cennými papiermi alebo zriadenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky a výkon činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za podmienok uložených týmto povolením.
(3) Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez povolenia Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 poskytovať investičné služby alebo vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) a vykonávať investičné činnosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon48) neustanovuje inak. Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je organizačná zložka zahraničného obchodníka s cennými papiermi umiestnená na území Slovenskej republiky,50) ktorá vykonáva všetky alebo niektoré investičné služby; všetky pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi zriadené v Slovenskej republike zahraničným obchodníkom s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte, sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať investičné služby za jednu pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
e) skupinou s úzkymi väzbami dve alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, kde jedna z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto právnickú osobu priamo či
8
(5) „príslušný orgán“ je subjekt verejného sektora alebo orgán členského štátu, ktorý je vnútroštátnym právom úradne uznaný a splnomocnený vykonávať dohľad nad investičnými spoločnosťami v súlade s touto smernicou ako súčasť systému dohľadu, ktorý funguje v tomto členskom štáte;
566/2001 a návrh zákona čl. I
§ 135 ods. 1
nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolovaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
(1) Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou centrálneho depozitára, osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobou s ňou spriaznenou, obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, poskytovateľa služieb vykazovania údajov, fondu, ratingovej agentúry, navrhovateľa ponuky na prevzatie, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu; dohľad sa vykonáva tiež nad inými osobami, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s obchodníkmi s cennými papiermi, s pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, so sprostredkovateľmi investičných služieb, s centrálnym depozitárom, s poskytovateľmi služieb vykazovania údajov a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť emitenta cenného papiera, osoby s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osoby s ňou spriaznenou, činnosť vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, činnosť osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu a činnosť ďalších osôb, ktorým tento zákon a osobitné predpisy107g) ukladá povinnosti. Dohľad sa vykonáva aj nad konsolidovanými celkami a subkonsolidovanými celkami 138), ktorých súčasťou aj obchodníci s cennými papiermi alebo centrálny depozitár, a nad finančnými konglomerátmi podľa § 143j, nad osobami, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy týkajúce sa dôverných informácií, predaja nakrátko, swapov na úverové zlyhanie, mimoburzových derivátov, centrálnych protistrán, manipulácie s trhom a vypracúvania a rozširovania investičných odporúčaní, nad zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, investičnou holdingovou spoločnosťou a nad finančnou holdingovou spoločnosťou, na ktorú sa vzťahujú povinnosti podľa tohto zákona. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú
9
(6) „obchodník s komoditami a emisnými kvótami“ je obchodník s komoditami a emisnými kvótami v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 150 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
(7) „kontrola“ je vzťah medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou opísaný v článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (17) alebo v účtovných štandardoch, ktoré sa na investičnú spoločnosť vzťahujú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
Návrh zákona Čl. I
566/2001
ods. 2
ods. 3
§ 54d ods. 2
§ 8
písm. h)
Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu.108)
(2) Predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska nad dohliadanými subjektmi uvedenými v odseku 1 je zisťovanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaných subjektov a ich činnosti; pritom Národná banka Slovenska v rámci tohto dohľadu zisťuje a vyhodnocuje aj informácie a podklady o dodržiavaní povolení a iných rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a osobitného zákona,20) o dodržiavaní ustanovení tohto zákona a o dodržiavaní ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,110e) ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, vrátane právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré súvisia s investičnými službami, investičnými činnosťami, vedľajšími službami, finančným sprostredkovaním alebo s inou činnosťou dohliadaných subjektov uvedených v odseku 1, ako aj informácie a podklady o rizikách a dostatočnom krytí rizík, ktorým alebo môžu byť vystavené dohliadané subjekty uvedené v odseku 1 alebo ktoré ohrozujú záujmy alebo môžu viesť k ohrozeniu záujmov klientov dohliadaných subjektov uvedených v odseku 1.
(3) Dohľad podľa odseku 1 vykonáva Národná banka Slovenska.
(2) Odsek 1 sa nevzťahuje na obchodníka s komoditami a emisnými kvótami,50cs) správcovské spoločnosti22) a poisťovne.23)
Poznámka pod čiarou k odkazu 50cs znie:
50cs) Čl. 4 ods. 1 bod 150 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
h) kontrolou
1. priamy alebo nepriamy podiel viac ako 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
10
č. 1606/2002 (18), alebo podobný vzťah medzi akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou a podnikom;
(8) „súlad s kapitálovým testom skupiny“ je splnenie požiadaviek podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2033 materskou spoločnosťou v skupine investičných spoločností;
(9) „úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
Návrh zákona Čl. I
483/2001
§ 8
písm. u)
§ 2 ods. 1
2. právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3.možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby (ďalej len „rozhodujúci vplyv")
3a. porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to buď na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom,
3b. na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takýto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa druhého bodu príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby,
3c. porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby alebo
4. možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
u) kapitálovým testom skupiny splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu24d) materskou spoločnosťou v skupine obchodníkov s cennými papiermi
24d) Čl. 8 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
Banka je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť,1) ktorá je úverovou inštitúciou podľa osobitného predpisu1ab) a ktorá bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje.
11
(10) „deriváty“ deriváty vymedzené v článku 2 ods. 1 bode 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (19);
(11) „finančná inštitúcia“ je finančná inštitúcia vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 14 nariadenia (EÚ) 2019/2033;
(12) „rodovo neutrálna politika odmeňovania“ je rodovo neutrálna politika odmeňovania vymedzená v článku 3 ods. 1 bode 65 smernice 2013/36/EÚ, zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 (20);
(13) „skupina“ je skupina vymedzená v článku 2 bode 11 smernice 2013/34/EÚ;
566/2001
Návrh zákona Čl. I
Návrh zákona Čl. I
566/2001
§ 7 ods. 21
§ 8 písm. c)
§ 71da ods. 1 písm. b)
§ 8
písm. h)
(21) Derivátmi deriváty podľa osobitného predpisu.18f)
c) finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,15) správcovská spoločnosť,22) poisťovňa,23) doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť,24) centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť,24a) ak osobitný predpis24aaa) neustanovuje inak,
22) § 27 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23) Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24aaa) Napríklad čl. 4 ods. 1 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019).
b) odmeňovanie je založené na rovnakej odmene pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty,
h) kontrolou
1. priamy alebo nepriamy podiel viac ako 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2. právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3. možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby (ďalej len „rozhodujúci vplyv")
3a. porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to buď na základe stanov
12
(14) „konsolidovaná situácia“ je konsolidovaná situácia vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 11 nariadenia (EÚ) 2019/2033;
(15) „orgán dohľadu nad skupinou“ je príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad súladom s kapitálovým testom skupiny materských investičných spoločností v Únii a investičných spoločností kontrolovaných materskými investičnými holdingovými spoločnosťami v Únii alebo materskými zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami v Únii;
Návrh zákona Čl. I
Návrh zákona Čl. I
písm. i)
písm. j)
§ 138 ods. 1
§ 138 ods. 3 až 13
právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom,
3b. na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takýto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa druhého bodu príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby,
3c. porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby alebo
4. možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
i) dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena h), a tiež akákoľvek dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti,
j) materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena h),
(1) Dohľadom na konsolidovanom základe sa rozumie dohľad na základe konsolidovanej situácie podľa osobitného predpisu. 110lb)
110lb) Čl. 4 ods. 1 bod 11 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
(3) Ak skupinu obchodníkov s cennými papiermi110lh) riadi materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike, dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny vykonáva Národná banka Slovenska.
(4) Ak materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi je materská investičná
13
holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny vykonáva Národná banka Slovenska.
(5) Ak materskou spoločnosťou dvoch alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, je rovnaká materská investičná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo rovnaká materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny vykonáva Národná banka Slovenska, ak investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sídlo v Slovenskej republike.
(6) Ak materskými spoločnosťami dvoch alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi je viac ako jedna investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť s ústrediami aspoň v dvoch členských štátoch a ak v každom z týchto členských štátov pôsobí obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny vykonáva Národná banka Slovenska, ak najvyššiu celkovú hodnotu aktív má obchodník s cennými papiermi.
(7) Ak materskou spoločnosťou dvoch alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi je rovnaká investičná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, a žiadnemu obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi nebolo vydané povolenie v členskom štáte, v ktorom bola zriadená investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
14
dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny vykonáva Národná banka Slovenska, ak najvyššiu celkovú hodnotu aktív obchodník s cennými papiermi.
(8) Ak sa Národná banka Slovenska dohodne s príslušnými orgánmi iných členských štátov, môže na základe spoločnej dohody neuplatňovať ustanovenia odsekov 5 7, ak by ich uplatňovanie nebolo primerané vzhľadom na efektívny dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny s prihliadnutím na obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a význam ich činností v Slovenskej republike a iných členských štátoch, a určiť iný príslušný orgán na vykonávanie dohľadu na konsolidovanom základe alebo dohľadu nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny. Národná banka Slovenska pred prijatím takého rozhodnutia môže umožniť materskej investičnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii alebo obchodníkovi s cennými papiermi s najvyššou celkovou hodnotou aktív, aby sa vyjadrila k návrhu rozhodnutia pripravovaného v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov.
(9) Na základe spoločnej dohody s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov môže byť Národná banka Slovenska určená ako príslušný orgán na vykonávanie dohľadu na konsolidovanom základe alebo dohľadu nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny, ak príslušný orgán iného členského štátu nevykonáva dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny.
(10) Rozhodnutie podľa odseku 8 oznámi Národná banka Slovenska Európskej komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
15
(16) „domovský členský štát“ je domovský členský štát vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 55 písm. a) smernice 2014/65/EÚ;
566/2001
§ 63 ods. 2
(11) Dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny sa vykonáva aj nad investičnou holdingovou spoločnosťou a zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou.
(12) Národná banka Slovenska môže na účely dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorého materskou spoločnosťou je holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou, požadovať predloženie informácií touto holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou.
(13) Ak materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi je holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou, Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad transakciami medzi obchodníkom s cennými papiermi a holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami. Obchodník s cennými papiermi, ktorého materskou spoločnosťou je holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou, je povinný zaviesť primerané postupy na riadenie rizika a mechanizmy vnútornej kontroly vrátane spoľahlivých postupov podávania správ a postupy účtovania na účely identifikácie, merania, monitorovania a kontroly transakcií podľa prvej vety.
110lh) Čl. 4 ods. 1 bod 25 nariadenia (EÚ) 2019/2033
(2) Domovským členským štátom obchodníka s cennými papiermi je, ak ide o
a) obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike, Slovenská republika,
b) zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý
1. je fyzickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie,
2. je právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho sídlo,
16
(17) „hostiteľský členský štát“ je hostiteľský členský štát vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 56 smernice 2014/65/EÚ;
(18) „počiatočný kapitál“ je kapitál, ktorý je potrebný na účely udelenia povolenia ako investičnej spoločnosti, ktorého výška a druh stanovené v článkoch 9 a 11;
(19) „investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2014/65/EÚ;
Návrh zákona Čl. I
566/2001
§ 63 ods. 3
§ 54 ods. 11
ods. 13
ods. 12
ods. 14
§ 54
ods. 1
3. nemá podľa svojho vnútroštátneho práva registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie.
(3) Hostiteľským členským štátom obchodníka s cennými papiermi je členský štát, v ktorom obchodník s cennými papiermi zriadenú pobočku alebo poskytuje investičné služby, vedľajšie služby, alebo vykonáva investičné činnosti. Slovenská republika je hostiteľským členským štátom obchodníka s cennými papiermi pre zahraničného obchodníka s cennými papiermi z členského štátu.
(11) Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. f), je najmenej 750 000 eur.
(13) Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), d), e) alebo písm. g) a ktorý nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený držať peňažné prostriedky klienta alebo finančné nástroje klienta, je najmenej 75 000 eur.
(12) Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi iného ako uvedeného v odsekoch 11,13 a 14 je najmenej 150 000 eur.
(14) Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. i), je najmenej 750 000 eur, ak tento obchodník s cennými papiermi obchoduje na vlastný účet.
(1) Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie investičných
17
(20) „skupina investičných spoločností“ je skupina investičných spoločností vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 25 nariadenia (EÚ) 2019/2033;
(21) „investičná holdingová spoločnosť“ je investičná holdingová spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 23 nariadenia (EÚ) 2019/2033;
(22) „investičné služby a činnosti“ investičné služby a činnosti vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 2 smernice 2014/65/EÚ;
(23) „riadiaci orgán“ je riadiaci orgán vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 36 smernice 2014/65/EÚ;
Návrh zákona Čl. I
Návrh zákona Čl. I
566/2001
566/2001 a návrh
§ 138 ods. 3
§ 138 ods. 2 písm. d)
§ 6 ods. 1
§ 8 písm. v)
služieb klientom alebo výkon investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska.
(3) Ak skupinu obchodníkov s cennými papiermi110lh) riadi materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike, dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny vykonáva Národná banka Slovenska.
110lh) Čl. 4 ods. 1 bod 25 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
Na účely tohto zákona sa rozumie
d) investičnou holdingovou spoločnosťou investičná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,110lf)
110lf) Čl. 4 ods. 1 bod 23 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
(1) Investičné služby a investičné činnosti sú
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet,
c) obchodovanie na vlastný účet,
d) riadenie portfólia,
e) investičné poradenstvo,
f) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku,
g) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku,
h) organizovanie mnohostranného obchodného systému,
i) organizovanie organizovaného obchodného systému.
v) riadiacim orgánom štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu24e)
18
(24) „riadiaci orgán vo funkcii dohľadu“ je riadiaci orgán, ktorý vykonáva svoju úlohu dohľadu nad rozhodovaním manažmentu a monitoruje ho;
(25)„zmiešaná finančná holdingová spoločnosť“ je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť vymedzená v článku 2 bode 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (21);
(26) „holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou“ je iná materská spoločnosť ako finančná holdingová spoločnosť, investičná holdingová spoločnosť, úverová inštitúcia, investičná spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v zmysle smernice 2002/87/ES, ktorej dcérske spoločnosti zahŕňajú aspoň jednu investičnú spoločnosť;
(27) „vrcholový manažment“ je vrcholový manažment vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 37 smernice 2014/65/EÚ;
zákona Čl. I
Návrh zákona Čl. I
Návrh zákona Čl. I
Návrh zákona Čl. I a 566/2001
§ 138 ods. 2 písm. e)
§ 138 ods. 2
písm. f)
§ 8 písm. w)
splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu24e), ako aj orgán vykonávajúci kontrolu a monitoring nad rozhodovaním manažmentu; za riadiaci orgán sa považuje aj iná osoba alebo orgán odlišný od štatutárneho orgánu, ak skutočne vykonáva riadiacu činnosť,
24e) Čl. 2 ods. 1 bod 36a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.“.
e) zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť iná ako regulovaná osoba, ktorá spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami, z ktorých aspoň jedna je regulovanou osobou so sídlom v členskom štáte, a spolu s ostatnými ovládanými osobami tvorí finančný konglomerát,
f) holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou materská spoločnosť iná ako finančná holdingová spoločnosť, investičná holdingová spoločnosť, banka, obchodník s cennými papiermi alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, pričom aspoň jedna jej dcérska spoločnosť je obchodníkom s cennými papiermi,
w) vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie u obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu24e) a ktoré zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom,
24e) Čl. 2 ods. 1 bod 36a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
V SR je dvojstupňový systém, funkciu dohľadu vykonáva dozorná rada (§ 197 a nasl. Obchodného zákonníka), riadiacu funkciu vykonáva predstavenstvo.
19
(28) „materská spoločnosť“ je materská spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 32 smernice 2014/65/EÚ;
(29) „dcérska spoločnosť“ je dcérska spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 33 smernice 2014/65/EÚ;
(30) „systémové riziko“ je systémové riziko vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 10 smernice 2013/36/EÚ;
(31) „materská investičná spoločnosť v Únii“ je materská investičná spoločnosť v Únii vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 56 nariadenia (EÚ) 2019/2033;
(32) „materská investičná holdingová spoločnosť v Únii“ je materská investičná holdingová spoločnosť v Únii vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 57 nariadenia (EÚ) 2019/2033;
(33) „materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii“ je materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 58 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
566/2001
566/2001
483/2001
Návrh zákona Čl. I
Návrh zákona Čl. I
Návrh zákon Čl. I
§ 8
písm. j)
§ 8
písm. i)
§ 23 ods. 6 písm. a) bod 5
§ 138 ods.2 písm. a)
§ 138ods. 2
písm. b)
§ 138 ods. 2
písm. c)
j) materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena h),
i) dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena h), a tiež akákoľvek dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti,
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) rizikom možná strata vrátane škody spôsobená vlastnou činnosťou banky alebo spôsobená banke inými skutočnosťami; na účely tohto zákona sa rozlišujú najmä tieto druhy rizík:
5. systémové riziko vyplývajúce z možného vplyvu na stabilitu finančného systému s možnými závažnými negatívnymi dôsledkami na finančný systém a národné hospodárstvo Slovenskej republiky,
a) materským obchodníkom s cennými papiermi v Európskej únii materský obchodník s cennými papiermi podľa osobitného predpisu,110lc)
b) materskou investičnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii materská investičná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,110ld)
c) materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,110le)
110lc) Čl. 4 ods. 1 bod 56 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
20
110ld) Čl. 4 ods. 1 bod 57 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
110le) Čl. 4 ods. 1 bod 58 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
Č: 3,
O: 2
Komisia je v súlade s článkom 58 splnomocnená prijať delegované akty s cieľom doplniť túto smernicu o objasnenie pojmov stanovených v odseku 1, aby sa:
a) zabezpečilo jednotné uplatňovanie tejto smernice;
b) pri uplatňovaní tejto smernice zohľadnil vývoj na finančných trhoch.
n.a.
n.a.
Č: 4
HLAVA II
PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY
Určenie a právomoci príslušných orgánov
Č: 4
O: 1
Členské štáty určia jeden alebo viac príslušných orgánov, ktoré vykonávajú funkcie a plnia povinnosti stanovené v tejto smernici a v nariadení (EÚ) 2019/2033. Členské štáty informujú o určení orgánu Komisiu, orgán EBA a orgán ESMA, a ak existuje viac ako jeden príslušný orgán, o funkciách a povinnostiach každého príslušného orgánu.
N
Návrh zákona Čl. I a 566/2001
§ 135 ods. 1
(1) Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou centrálneho depozitára, osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobou s ňou spriaznenou, obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými