1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
435
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z. , zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z .z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa vypúšťajú slová „poskytovanie služieb vykazovania údajov,“.
2
2.V § 4a ods. 2 sa slová „základného imania“ nahrádzajú slovami „počiatočného kapitálu“.
3.V § 7 ods. 11 úvodnej vete sa za slovo „prostredníctvom“ vkladajú slová „obchodníkov s cennými papiermi a iných“.
4.V § 7 sa vypúšťajú odseky 17 až 19 a 23.
Doterajšie odseky 20 až 22 a 24 až 30 sa označujú ako odseky 17 až 26.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 18d sa vypúšťajú.
5.Poznámka pod čiarou k odkazu 18h znie:
18h) Čl. 1 a príloha I časti I XX a XXIV oddiel 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. L EÚ 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013).“.
6.§ 7 sa dopĺňa odsekmi 27 až 30, ktoré znejú:
„(27) Zámenou finančného nástroja je predaj finančného nástroja a nákup iného finančného nástroja alebo uplatnenie práva na zámenu existujúceho finančného nástroja.
(28) Doložkou o splatení v úplnom rozsahu je doložka zameraná na ochranu investora zabezpečením toho, že pri predčasnom splatení dlhopisu je emitent povinný zaplatiť majiteľovi dlhopisu sumu rovnajúcu sa súčtu čistej súčasnej hodnoty zostávajúcich výplat kupónov očakávaných do splatnosti a istiny dlhopisu, ktorý sa má splatiť.
(29) Elektronickým formátom je akékoľvek trvanlivé médium iné než v listinnej podobe.
(30) Prevažne obchodnou skupinou je skupina, pre ktorú nie je hlavným predmetom podnikania poskytovanie investičných služieb podľa tohto zákona, vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v osobitnom zákone18i) alebo konanie ako tvorca trhu vo vzťahu ku komoditným derivátom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18i znie:
18i) § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.V § 8 písm. b) prvom bode sa slovo „odpisom“ nahrádza slovom „výpisom“ a za slovo „zdržiava“ sa vkladá čiarka a slová „pričom na účely preskúmavania a preukazovania bezúhonnosti žiadateľ a dotknutá osoba povinní písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,53b) ktoré potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, kópiu
3
dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy,53c) pričom Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov53c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) § 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.
8.V § 8 písmeno c) znie:
„c) finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,15) správcovská spoločnosť,22) poisťovňa,23) doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť,24) centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť,24a) ak osobitný predpis24aaa) neustanovuje inak,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22, 23 a 24aaa znejú:
22) § 27 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23) Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24aaa) Napríklad čl. 4 ods. 1 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019).“.
9.V § 8 písmeno u) znie:
„u) kapitálovým testom skupiny splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu24d) materskou spoločnosťou v skupine obchodníkov s cennými papiermi,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:
24d) Čl. 8 nariadenia (EÚ) 2019/2033.“.
10.V § 8 písm. v) a w) sa za slovo „údajov“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu24e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24e znie:
24e) Čl. 2 ods. 1 bod 36a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.“.
11.§ 8 sa dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z) podnikom vedľajších služieb podnik, ktorého hlavným predmetom činnosti je vlastníctvo majetku alebo správa majetku, riadenie služieb spracovania údajov alebo iná podobná činnosť, ktorá je doplnkom hlavnej činnosti jedného alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi.“.
12.Poznámka pod čiarou k odkazu 47b znie:
47b) § 2 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.V § 54 ods. 3 písmeno g) znie:
4
„g) pre osoby, ktoré obchodujú na vlastný účet s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami alebo ich derivátmi vrátane tvorcov trhu, okrem osôb, ktoré obchodujú na vlastný účet pri vykonávaní pokynov klientov, alebo ktoré poskytujú svojim zákazníkom alebo dodávateľom v rámci svojho hlavného predmetu činnosti iné investičné služby v oblasti komoditných derivátov alebo emisných kvót alebo ich derivátov ako obchodovanie na vlastný účet, ak jednotlivo a aj súhrnne ide o vedľajšiu činnosť týchto osôb k ich hlavnému predmetu činnosti pri posúdení na skupinovom základe, tieto osoby nie súčasťou skupiny, ktorej hlavnou činnosťou je poskytovanie investičných služieb podľa tohto zákona, vykonávanie bankových činností podľa osobitného zákona15) alebo činnosť tvorcu trhu v súvislosti s komoditnými derivátmi, tieto osoby nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania; tieto osoby na žiadosť Národnej banky Slovenska povinné preukázať dôvod, na základe ktorého považujú túto činnosť za vedľajšiu k ich hlavnému predmetu činnosti.“.
14.V § 54 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) pre poskytovateľov služieb hromadného financovania podľa osobitného predpisu.49c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49c znie:
49c) Čl. 2 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020).“.
15.V § 54 ods. 7 prvej vete sa slová „zákona50aaa) a“ nahrádzajú slovami „zákona,50aaa)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ďalších činností, ktoré je obchodník s cennými papiermi oprávnený vykonávať v súlade s osobitným predpisom50aab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50aab znie:
50aab) Napríklad čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.“.
16.V § 54 odseky 11 až 15 znejú:
„(11) Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. f), je najmenej 750 000 eur.
(12) Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi iného ako uvedeného v odsekoch 11,13 a 14 je najmenej 150 000 eur.
(13) Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), d), e) alebo písm. g) a ktorý nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený držať peňažné prostriedky klienta alebo finančné nástroje klienta, je najmenej 75 000 eur.
(14) Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. i), je najmenej 750 000 eur, ak tento obchodník s cennými papiermi obchoduje na vlastný účet.
5
(15) Na zloženie počiatočného kapitálu obchodníka s cennými papiermi sa vzťahuje osobitný predpis.50a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
50a) Čl. 9 nariadenia (EÚ) 2019/2033.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50ab a 50b sa vypúšťajú.
17.V § 54 sa vypúšťa odsek 16.
18.Za § 54a sa vkladajú § 54b až 54e, ktoré znejú:
㤠54b
(1)Malým a neprepojeným obchodníkom sa rozumie obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.50ca)
(2)Na malého a neprepojeného obchodníka sa vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu,50cb) ak Národná banka Slovenska neudelila výnimku podľa osobitného predpisu.50cc)
(3)Na obchodníka s cennými papiermi, ktorý začne spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu,50ca) a tieto podmienky spĺňa nepretržite šesť mesiacov odo dňa začatia plnenia týchto podmienok a túto skutočnosť oznámil Národnej banke Slovenska, sa po uplynutí týchto šiestich mesiacov nevzťahujú § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71d 71dd, § 77 ods. 3 a § 157 ods. 1 druhá veta.
(4) Ak obchodník s cennými papiermi prestane spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu,50ca) oznámi to Národnej banke Slovenska a zosúladí svoju činnosť s § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71d 71dd, § 77 ods. 3 a § 157 ods. 1 druhou vetou do 12 mesiacov od vykonania hodnotenia.
(5) Ustanovenia § 71db sa vzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý prestal spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu,50ca) v účtovnom období nasledujúcom po účtovnom období, v ktorom zistil, že prestal spĺňať tieto podmienky.
§ 54c
Na obchodníka s cennými papiermi s osobitnými prudenciálnymi požiadavkami podľa osobitného predpisu50cd) sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o spolupráci v oblasti dohľadu,50ce) významných pobočkách,50cf) vnútornom kapitáli,50cg) organizácii a riadení,50ch) zásadách odmeňovania,50ci) riadení rizík,50cj) prístupe k interným ratingom,50ck) rizikách,50cl) podávaní a zverejňovaní správ,50cm) postupoch výkonu dohľadu,50cn) výkone dohľadu na konsolidovanom základe50co) a tlmiacich rezervách.50cp)
§ 54d
6
(1) Národná banka Slovenska môže rozhodnúť v konaní podľa osobitného predpisu,20) že na obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby a vykonáva investičné činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. f) sa vzťahuje osobitný predpis,50cq) ak celková hodnota konsolidovaných aktív obchodníka s cennými papiermi sa rovná alebo prevyšuje 5 000 000 000 eur vypočítaných ako priemer za predchádzajúcich 12 mesiacov a ak platí aspoň jedno z týchto kritérií:
a)obchodník s cennými papiermi vykonáva tieto činnosti v takej miere, že jeho zlyhanie alebo problémy by mohli viesť k systémovému riziku,
b)obchodník s cennými papiermi je zúčtovacím členom podľa osobitného predpisu,50cr)
c)Národná banka Slovenska to považuje za opodstatnené vzhľadom na veľkosť obchodníka s cennými papiermi a povahu, rozsah a zložitosť jeho činností pri zohľadnení zásady proporcionality a aspoň jedného z týchto faktorov:
1.dôležitosť obchodníka s cennými papiermi pre hospodárstvo Európskej únie alebo hospodárstvo domovského členského štátu,
2.význam cezhraničných činností obchodníka s cennými papiermi,
3.prepojenosť obchodníka s cennými papiermi s finančným systémom.
(2) Odsek 1 sa nevzťahuje na obchodníka s komoditami a emisnými kvótami,50cs) správcovské spoločnosti22) a poisťovne.23)
(3) Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 podlieha dohľadu podľa osobitného predpisu.15)
(4)Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnúť v konaní podľa osobitného predpisu20) o zrušení rozhodnutia podľa odseku 1 a bezodkladne o tom informuje obchodníka s cennými papiermi.
(5)Rozhodnutie podľa odseku 1 sa prestane uplatňovať, ak obchodník s cennými papiermi prestane spĺňať celkovú hodnotu konsolidovaných aktív podľa odseku 1 vypočítanú za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(6)Národná banka Slovenska bezodkladne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o uplatňovaní ustanovení odsekov 1, 3 až 5.
§ 54e
Povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 55, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu50ct) a bolo mu udelené bankové povolenie podľa osobitného predpisu,50cu) nezaniká, pričom sa jeho platnosť pozastavuje na obdobie trvania bankového povolenia udeleného podľa osobitného predpisu.50cu) Po zániku bankového povolenia, ak nie splnené podmienky podľa osobitného predpisu,50ct) sa obchodníkovi s cennými papiermi obnoví platnosť povolenia na poskytovanie investičných služieb, ak splnené podmienky na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55.“.
7
Poznámky pod čiarou k odkazom 50ca až 50cu znejú:
50ca) Čl. 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
50cb) Nariadenie (EÚ) 2019/2033.
50cc) Čl. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
50cd) Čl. 1 ods. 2 a 5 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
50ce) § 6 ods. 13, 28 a 29 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cf) § 6 ods. 14 až 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cg) § 27 ods. 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50ch) § 23 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50ci) § 23a až 23e zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cj) § 27 ods. 1 až 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50ck) § 30 a 31 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cl) § 6 ods. 31 písm. e), § 31 ods. 4 a § 31a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 423/2008 Z. z.).
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. marca 2015 č. 4/2015 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu (oznámenie č. 81/2015 Z. z.).
50cm) § 6 a § 37 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2015 (oznámenie č. 81/2015 Z. z.).
50cn) § 6, § 16, § 27 ods. 9, § 29a 29c, § 33, § 39, § 46 ods.1 a 4 a § 47 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 (oznámenie č. 423/2008 Z. z.).
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 237/2014 Z. z.).
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2015 (oznámenie č. 81/2015 Z. z.) .
50co) § 44 až 49 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cp) § 33a až 33n zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cq) Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
50cr) Čl. 4 ods. 1 bod 3 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
50cs) Čl. 4 ods. 1 bod 150 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
50ct) Čl. 4 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
50cu) § 7b zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
19.V § 55 ods. 2 písm. a) sa slová „splatené základné imanie“ nahrádzajú slovami „počiatočný kapitál“.
20.V § 55 ods. 2 písm. b) sa za slovo „pôvod“ vkladá slovo „splateného“.
8
21.V § 55 ods. 2 písm. i) sa za slová „orgánu finančnej holdingovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „investičnej holdingovej spoločnosti“, za slová „kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „investičnú holdingovú spoločnosť“ a za slová „aj finančná holdingová spoločnosť“ sa vkladajú slová „alebo investičná holdingová spoločnosť“.
22.V § 55 ods. 10 poslednej vete sa za slová „orgánu finančnej holdingovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „investičnej holdingovej spoločnosti“.
23.V § 56 ods. 2 písm. m) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „odseku 14 a“.
24.V § 56 sa vypúšťa odsek 13.
Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 13 a 14.
25.V § 56 ods. 14 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak sa zahraničný obchodník s cennými papiermi priamo alebo prostredníctvom osoby, ktorá koná v jeho mene alebo ktorá je s ním úzko prepojená alebo prostredníctvom akejkoľvek inej osoby konajúcej v jej mene, snaží získať klientov alebo potenciálnych klientov, nepovažuje sa to za službu poskytnutú výlučne z vlastného podnetu klienta; tým nie sú dotknuté vzťahy v rámci skupiny.“.
26.§ 56 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná raz ročne oznámiť Národnej banke Slovenska tieto informácie:
a)veľkosť a rozsah investičných služieb a investičných činností podľa § 6 ods. 1 a vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 poskytovaných prostredníctvom pobočky,
b)mesačnú minimálnu expozíciu, priemernú expozíciu a maximálnu expozíciu voči protistranám z Európskej únie, ak poskytuje investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. c),
c)celkovú hodnotu finančných nástrojov, ktoré pochádzajú z protistrán z Európskej únie, upísaných alebo umiestnených na základe pevného záväzku za predchádzajúcich 12 mesiacov, ak poskytuje jednu alebo obidve investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. f),
d)obrat a súhrnnú hodnotu aktív investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb podľa písmena a),
e)podrobný opis opatrení na ochranu investorov, ktoré k dispozícii klientom pobočky vrátane práv týchto klientov vyplývajúcich z Garančného fondu investícií zriadeného podľa § 80 alebo iného obdobného systému náhrad pre investorov zriadeného v inom členskom štáte v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim systém náhrad pre investorov,
f)politiku riadenia rizík a opatrenia uplatňované pri poskytovaní investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb podľa písmena a),
g)mechanizmy riadenia a správy vrátane osôb zastávajúcich riadiace funkcie, ak ide o činnosti pobočky,
9
h)ďalšie informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za potrebné na výkon riadneho dohľadu podľa § 135.“.
27.§ 57 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Národná banka Slovenska na požiadanie oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) tieto informácie:
a)povolenia pre pobočky udelené podľa § 56 a následné zmeny týchto povolení,
b)veľkosť a rozsah investičných služieb a investičných činností poskytovaných prostredníctvom pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
c)obrat a celkové aktíva investičných služieb a investičných činností podľa písmena b),
d)označenie skupiny zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ku ktorej patrí.“.
28.V § 67 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
29.§ 69 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Národná banka Slovenska informuje Komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o skutočnosti, že je zodpovedná za vykonávanie úloh vyplývajúcich pre orgány dohľadu týkajúcich sa prudenciálnych požiadaviek na obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona a osobitného predpisu.50cb)
(6) Národná banka Slovenska každoročne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zoznam pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa § 56.“.
30.Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:
55) § 66b Obchodného zákonníka.“.
31.V § 70 odsek 8 znie:
„(8) Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) obchodník s cennými papiermi stal súčasťou konsolidovaného celku podľa § 138 141, ktorého súčasťou je aj investičná holdingová spoločnosť, ak by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143a 143o, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo konsolidovaného celku podľa osobitného predpisu,50co) ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska je aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré členmi štatutárneho orgánu tejto investičnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.“.
32.V § 71 ods. 2 sa za slová „zodpovedajú za“ vkladajú slová „stratégie a politiky v oblasti riadenia rizík a všetky ich zmeny, za“.
10
33.V § 71 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účel ktorého musia mať všetky dostupné informácie o rizikách, ktorým je alebo môže byť obchodník s cennými papiermi vystavený.“.
34.Poznámka pod čiarou k odkazu 56ab znie:
56ab) Čl. 48 nariadenia (EÚ) 2019/2033.“.
35.V § 71 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 144 ods. 1 písm. u)“.
36.§ 71b znie:
㤠71b
(1) Ak sa na obchodníka s cennými papiermi vzťahuje osobitný predpis,24d) obchodník s cennými papiermi uplatňuje požiadavky podľa § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71c, § 71d, § 71da, § 71db, § 71dd, § 71de a § 77 ods. 1, 2 a 9 na individuálnom základe.
(2) Ak sa na obchodníka s cennými papiermi vzťahuje osobitný predpis,56acaa) obchodník s cennými papiermi uplatňuje požiadavky podľa § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71c, § 71d, § 71da, § 71db, § 71dd, § 71de a § 77 ods. 1, 2 a 9 na individuálnom základe a na konsolidovanom základe; to neplatí, ak je obchodník s cennými papiermi dcérskou spoločnosťou so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom a ak materská spoločnosť v Európskej únii preukáže nesúlad s právom štátu, ktorý nie je členským štátom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56acaa znie:
56acaa) Čl. 7 nariadenia (EÚ) 2019/2033.“.
37. Za § 71b sa vkladá § 71c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠71c
Riadenie rizík
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný vytvoriť výbor pre riadenie rizík zložený z členov riadiaceho orgánu, ktorí u príslušného obchodníka s cennými papiermi nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu; túto povinnosť nemá obchodník s cennými papiermi, ak priemerná hodnota jeho súvahových aktív a jeho podsúvahových aktív nepresahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku. Členovia výboru pre riadenie rizík musia mať primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizík a ochotu obchodníka s cennými papiermi podstupovať riziká. Výbor pre riadenie rizík plní poradnú funkciu voči riadiacemu orgánu v oblasti stratégie riadenia rizík a spolupracuje pri dohliadaní nad uplatňovaním tejto stratégie. Výbor pre riadenie rizík a dozorná rada musia mať prístup k dostupným informáciám o rizikách, ktorým je alebo môže byť obchodník s cennými papiermi vystavený.
(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný mať zavedené spoľahlivé stratégie, politiky, postupy a systémy na identifikáciu, meranie, riadenie a monitorovanie
11
a) významných zdrojov rizík a ich účinkov na klientov a akýkoľvek ich významný vplyv na vlastné zdroje, pričom sa zohľadní právny poriadok štátu, ktorým sa riadi oddelenie peňažných prostriedkov v držbe klienta,
b) významných zdrojov rizík a ich účinkov na trh a akýkoľvek ich významný vplyv na vlastné zdroje,
c) významných zdrojov rizík a ich účinkov na obchodníka s cennými papiermi, a to najmä tých, ktoré môžu vyčerpať úroveň vlastných zdrojov, ktoré k dispozícii; v odôvodnených prípadoch ide o významné zmeny účtovnej hodnoty aktív, vrátane nárokov voči viazaným sprostredkovateľom, zlyhanie klientov alebo protistrán, pozície vo finančných nástrojoch, zahraničných menách a komoditách a záväzky voči dôchodkovému zabezpečeniu,
d) rizík likvidity počas primeraného súboru časových horizontov, vrátane vnútrodenného, s cieľom zabezpečiť, aby si obchodník s cennými papiermi udržal primeranú úroveň likvidných zdrojov, a to aj v súvislosti s riešením významných zdrojov rizík podľa písmen a) až c).
(3) Stratégie, politiky, postupy a systémy podľa odseku 2 musia byť primerané zložitosti, rizikovému profilu, rozsahu činnosti obchodníka s cennými papiermi a tolerancii voči riziku určenej predstavenstvom a zodpovedajú významu obchodníka s cennými papiermi v každom členskom štáte, v ktorom poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti.
(4) Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb sa považuje za spôsob riadenia rizík na účely podľa odseku 2 písm. a).
(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný zohľadňovať významné vplyvy na vlastné zdroje, ak nie primerane zohľadnené v požiadavkách na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.56acab)
(6) Malý a neprepojený obchodník uplatňuje požiadavky podľa odseku 2 písm. a), c) a d).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56acab znie:
56acab) Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2019/2033.“.
38.V § 71d ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
„Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách upraviť jasnú organizačnú štruktúru s náležite vymedzenou a transparentnou pôsobnosťou a zodpovednosťou jednotlivých orgánov alebo ich jednotlivých členov.“.
39.V § 71d odsek 4 znie:
„(4) Požiadavky podľa odsekov 1 3 musia byť vhodné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík spojených s obchodným modelom a činnosťami obchodníka s cennými papiermi.“.
40.§ 71da a 71db vrátane nadpisov znejú:
12
㤠71da
Zásady odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi
(1)Obchodník s cennými papiermi je povinný uplatňovať tieto zásady odmeňovania:
a) odmeňovanie je jednoznačne zdokumentované a primerané veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti činností obchodníka s cennými papiermi,
b) odmeňovanie je založené na rovnakej odmene pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty,
c) odmeňovanie je v súlade s riadnym a účinným riadením rizík obchodníka s cennými papiermi a podporuje ho,
d) odmeňovanie je v súlade s obchodnou stratégiou a cieľmi obchodníka s cennými papiermi a zohľadňuje dlhodobé účinky prijatých investičných rozhodnutí,
e) odmeňovanie zahŕňa aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov a podporuje zodpovedné podnikanie a presadzovanie informovanosti o rizikách a obozretnom podstupovaní rizika,
f) dozorná rada prijíma a pravidelne skúma zásady odmeňovania a zodpovedá za ich vypracovanie, schválenie a dodržiavanie,
g) uplatňovanie zásad odmeňovania sa aspoň raz ročne podrobí nezávislému preskúmaniu mechanizmom vnútornej kontroly,
h) zamestnanci s kontrolným funkciami vykonávajú svoju funkciu nezávisle, majú primerané právomoci a odmeňovaní podľa ich dosahovaných výsledkov, a to nezávisle od vyhodnotenia dosahovaných výsledkov obchodníka s cennými papiermi,
i) na odmeňovanie vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík a vedúcich zamestnancov zodpovedných za funkciu dodržiavania dohliada výbor pre odmeňovanie podľa § 71dd, ak sa zriaďuje alebo dozorná rada,
j) obchodník s cennými papiermi uplatňuje
1. zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny ako
1a. základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca,
1b. pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi a člena dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
2. pohyblivú zložku celkovej odmeny,
k) zaručená pevná zložka celkovej odmeny predstavuje dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeny vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky celkovej odmeny.
(2)Zásady odmeňovania podľa odseku 1 uplatňuje obchodník s cennými papiermi u
a) všetkých členov štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi,
b) všetkých členov dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
c) vrcholového manažmentu,
d) osôb zodpovedných za podstupovanie rizík,
e) zamestnancov s kontrolnými funkciami,
f) všetkých zamestnancov, ktorí nie uvedení v písmenách a) e), ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu56aca) alebo aktíva, ktoré spravuje a ktorí majú nárok na celkovú odmenu rovnajúcu sa aspoň najnižšej odmene osôb podľa písmena c) alebo písmena d).
13
(3) Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť primeraný pomer medzi pevnou zložkou celkovej odmeny a pohyblivou zložkou celkovej odmeny zamestnanca obchodníka s cennými papiermi v súlade s obchodnou stratégiou, súvisiacimi rizikami a vplyvom zamestnancov uvedených v odseku 2 na rizikový profil obchodníka s cennými papiermi.
(4) Zásady odmeňovania podľa odseku 1 uplatňuje obchodník s cennými papiermi spôsobom, ktorý je primeraný jeho veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jeho činností.
(5) Ak obchodníkovi s cennými papiermi bolo poskytnuté stabilizačné opatrenie štátu sledujúce zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy, pohyblivé zložky celkovej odmeny
a) členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady sa nepriznajú za hodnotené obdobie,
b) osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) až f) sa obmedzia na časť čistých príjmov, ak nie v súlade s obchodnou stratégiou obchodníka s cennými papiermi, jeho záujmami a s ukončením poskytnutého stabilizačného opatrenia štátu.
§ 71db
Pohyblivá zložka celkovej odmeny
(1) Na pohyblivú zložku celkovej odmeny, ktorú obchodník s cennými papiermi prizná a vyplatí osobám uvedeným v § 71da ods. 2 sa uplatňujú okrem zásad podľa § 71da ods. 1 aj zásady podľa odsekov 2 až 14.
(2) Ak pohyblivá zložka celkovej odmeny závisí od výkonnosti, celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny závisí od kombinácie posúdenia výkonnosti osoby uvedenej v § 71da ods. 2, príslušného obchodného útvaru obchodníka s cennými papiermi a celkových výsledkov obchodníka s cennými papiermi, pričom pri hodnotení výkonnosti osoby uvedenej v § 71da ods. 2 sa zohľadňujú finančné kritériá a nefinančné kritériá.
(3) Hodnotenie výkonnosti je určené dlhodobou obchodnou stratégiou, ktorá zohľadňuje obchodný cyklus obchodníka s cennými papiermi a riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou obchodníka s cennými papiermi.
(4) Určenie pohyblivej zložky celkovej odmeny nesmie mať vplyv na schopnosť obchodníka s cennými papiermi plniť povinnosti podľa § 74.
(5) Ak obchodník s cennými papiermi plní povinnosti podľa § 74, osobe uvedenej v § 71da ods. 2, ktorá sa pripravuje na samostatnú prácu, možno výnimočne v období odo dňa vzniku pracovného pomeru s obchodníkom s cennými papiermi najdlhšie do uplynutia jedného roka poskytovať pohyblivú zložku celkovej odmeny v zaručenej výške.
14
(6) Zmluvné odstupné poskytované osobe podľa § 71da ods. 2 v súvislosti s predčasným skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu musí zohľadňovať výkonnosť tejto osoby za hodnotené obdobie; zlyhanie alebo pochybenie tejto osoby pri plnení svojich úloh je dôvodom na jeho nevyplatenie.
(7) Vyplatenie kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním osoby uvedenej v § 71da ods. 2 musí byť v súlade s dlhodobou stratégiou obchodníka s cennými papiermi.
(8) Postup merania výkonnosti na účely výpočtu pohyblivých zložiek celkovej odmeny musí zohľadniť všetky druhy súčasných a budúcich rizík a náklady na kapitál a likviditu podľa osobitného predpisu.56ad)
(9) Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny zohľadňuje obchodník s cennými papiermi všetky druhy súčasných a budúcich rizík.
(10) Najmenej 50 % pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorá nepredstavuje odmenu za vykonanú prácu poskytovanú podľa Zákonníka práce, tvoria tieto nástroje:
a) akcie alebo rovnocenné majetkové podiely,
b) akcie alebo rovnocenné bezhotovostné nástroje,
c) finančné nástroje podľa osobitného predpisu56ae) alebo iné nástroje, ktoré možno plne konvertovať na nástroje kapitálu Tier 1 alebo odpísať, pričom musí byť zabezpečené, že tieto nástroje primerane odrážajú kreditnú kvalitu obchodníka s cennými papiermi pri pokračovaní jeho činnosti,
d) bezhotovostné nástroje, ktoré zohľadňujú nástroje spravovaných portfólií.
(11) Ak obchodník s cennými papiermi neemituje nástroje uvedené v odseku 10, Národná banka Slovenska môže na tieto účely schváliť alternatívne opatrenia.
(12) Obchodník s cennými papiermi osobe podľa § 71da ods. 2 odloží najmenej 40% pohyblivej zložky celkovej odmeny na obdobie troch piatich rokov od určenia predpokladanej výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny, pričom obdobie odkladu závisí od obchodného cyklu obchodníka s cennými papiermi, povahy jeho obchodnej činnosti, rizík a činnosti osoby uvedenej v § 71da ods. 2. Pri významne vysokej pohyblivej zložke celkovej odmeny, podiel odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny predstavuje najmenej 60%. Nárok na vyplatenie odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny neuplynie rýchlejšie ako pri pomernom vyplácaní.
(13) Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť opatrenia, ktoré mu umožnia odňať priznanie nároku na pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo jeho časti a požadovať späť vyplatenú pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo jej časť, ak sa finančná situácia obchodníka s cennými papiermi výrazne zhorší alebo je negatívna; týmto nie dotknuté ustanovenia Zákonníka práce o mzde, dojednaní mzdy a o vykonaní zrážok zo mzdy. Kritériá na použitie opatrení podľa prvej vety zahŕňajú situáciu, keď sa osoba uvedená v § 71da ods. 2 podieľala na konaní, ktoré viedlo k významným finančným stratám obchodníka s cennými papiermi alebo bola za také konanie zodpovedná a už sa nepovažuje za odborne spôsobilú a vhodnú.
15
(14) Obchodník s cennými papiermi je povinný v rámci zásad odmeňovania určiť kritériá pre dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia v súlade s jeho obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia a osoba uvedená v § 71da ods. 2 ukončí pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah s obchodníkom s cennými papiermi pred vznikom nároku na starobný dôchodok, obchodník s cennými papiermi je povinný počas piatich rokov držať dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia v podobe nástrojov uvedených v odseku 10. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia a osobe uvedenej v § 71da ods. 2 vznikne nárok na starobný dôchodok, dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia sa tejto osobe vyplatia v podobe nástrojov uvedených v odseku 10, a to pri uplatnení päťročného odkladu.
(15) Osoby uvedené v § 71da ods. 2 nemôžu zabezpečiť nevyplatenie svojej pohyblivej zložky celkovej odmeny hedžingovými stratégiami ani uzatvorením poistenia pre prípad jej nevyplatenia.
(16) Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie byť vyplatená formou finančných nástrojov alebo spôsobom, ktorý by umožnil nedodržiavanie tohto zákona alebo osobitného predpisu.50cb)
(17) Cenné papiere a iné finančné nástroje podľa odseku 10 musia byť počas primeraného obdobia podľa zásad odmeňovania obchodníka s cennými papiermi zadržiavané tak, aby motivácia osôb podľa § 71da ods. 2 bola zosúladená s dlhodobou stratégiou obchodníka s cennými papiermi.
(18) Ustanovenia odsekov 10,12 a odseku 14 druhej vety a tretej vety sa nevzťahujú na
a) obchodníka s cennými papiermi, ak priemerná hodnota jeho súvahových aktív a podsúvahových aktív nepresahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku,
b) osobu, ktorej ročná pohyblivá zložka celkovej odmeny je nižšia ako 50 000 eur a nie je vyššia ako štvrtina jej celkovej ročnej odmeny.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 56ad a 56ae znejú:
56ad) Tretia a piata časť nariadenia (EÚ) 2019/2033.
56ae) Čl. 52 alebo 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
41.§ 71dc sa vypúšťa.
42.§ 71dd vrátane nadpisu znie:
㤠71dd
Výbor pre odmeňovanie
(1)Obchodník s cennými papiermi je povinný zriadiť výbor pre odmeňovanie alebo určiť osobu zodpovednú za odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi; túto povinnosť nemá obchodník s cennými papiermi, ak priemerná hodnota jeho súvahových
16
aktív a jeho podsúvahových aktív nepresahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku. Zloženie výboru pre odmeňovanie musí zohľadňovať rovnosť medzi mužmi a ženami. Výbor pre odmeňovanie
a)zodpovedne a nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopady na riadenie rizika, kapitálu a likvidity,
b)zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík, ktoré majú byť prijímané predstavenstvom a
c)zohľadňuje verejný záujem a dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán obchodníka s cennými papiermi pri príprave svojich rozhodnutí podľa písmena b).
(2)Predseda a členovia výboru pre odmeňovanie musia byť členmi predstavenstva a nesmú vykonávať výkonnú funkciu u obchodníka s cennými papiermi.
(3) Výbor pre odmeňovanie môže byť zriadený na úrovni skupiny.“.
43.V § 71de ods. 1 prvej vete sa za slová „1 000 000 eur“ vkladajú slová „v príjmovej skupine 1 000 000 eur“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vrátane informácií o ich pracovných povinnostiach, dotknutej obchodnej oblasti a hlavných zložkách mzdy, prémiách, dlhodobých odmenách a príspevkoch na dôchodkové zabezpečenie“.
44.V § 71de sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak Národná banka Slovenska požiada obchodníka s cennými papiermi o informácie o celkovej výške odmien každého člena predstavenstva alebo vrcholového manažmentu, obchodník s cennými papiermi je povinný tieto informácie poskytnúť.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
45.Poznámka pod čiarou k odkazu 56af znie:
56af) Čl. 51 písm. c) a d) nariadenia (EÚ) 2019/2033.“.
46.V § 71de ods. 3 sa slová „zamestnancov a zamestnankýň“ nahrádzajú slovami „mužov a žien.“.
47.V § 71de ods. 4 sa slová „a 2“ nahrádzajú slovami „až 3“.
48.V § 71dl ods. 1 3 sa slová „základného imania“ nahrádzajú slovami „počiatočného kapitálu“.
49.V § 71n ods. 10 sa za slová „vytváranie finančných nástrojov“ vkladajú slová „a ich distribúcie“.
50.V § 71n ods. 11 sa nad slovo „pravidiel“ umiestňuje odkaz 57d.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57d znie:
17
57d) Čl. 22 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.“.
51.Za § 71n sa vkladá § 71o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠71o
Výnimky z požiadaviek na vytváranie finančných nástrojov a ich distribúciu
Na obchodníka s cennými papiermi sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v § 71m a 71n, ak sa investičná služba týka dlhopisov, ktoré neobsahujú iný vložený derivát okrem doložky o splatení v úplnom rozsahu alebo ak sa finančné nástroje ponúkajú alebo distribuujú výlučne oprávneným protistranám.“.
52.Poznámka pod čiarou k odkazu 58c znie:
58c) Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
53.V § 73b sa za odsek 17 vkladajú nové odseky 18 až 20, ktoré znejú:
„(18) Poskytovanie investičného prieskumu tretími osobami obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu riadenie portfólia alebo iné investičné služby alebo doplnkové služby klientom, sa považuje za plnenie povinností podľa odseku 1, ak
a) pred vykonaním pokynov alebo poskytnutím prieskumných služieb bola uzavretá dohoda medzi obchodníkom s cennými papiermi a poskytovateľom investičného prieskumu, v ktorej sa určí, ktorá časť kombinovaných poplatkov alebo spoločných platieb za vykonanie pokynov a investičného prieskumu pripadá na investičný prieskum,
b) obchodník s cennými papiermi informuje svojho klienta o spoločných platbách za vykonanie pokynov a investičný prieskum uhrádzaných poskytovateľom investičného prieskumu,
c) investičný prieskum, za ktorý sa uhrádzajú kombinované poplatky alebo spoločné platby, sa vzťahuje na emitentov, ktorí nepresiahli trhovú kapitalizáciu vo výške 1 000 000 000 eur počas 36 mesiacov pred uskutočnením investičného prieskumu.
(19) Na účely tohto paragrafu sa investičným prieskumom rozumie výskumný materiál alebo služby týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo iných aktív, alebo emitentov finančných nástrojov alebo potenciálnych emitentov finančných nástrojov alebo výskumný materiál alebo služby úzko súvisiace s konkrétnym odvetvím alebo príslušným trhom, ktorý informuje o finančných nástrojoch, aktívach alebo emitentoch v rámci konkrétneho odvetvia alebo príslušného trhu.
(20) Investičný prieskum zahŕňa aj materiál alebo služby, ktoré priamo alebo nepriamo odporúčajú alebo navrhujú investičnú stratégiu a poskytujú opodstatnené stanoviská k súčasnej alebo budúcej hodnote alebo cene finančných nástrojov alebo aktív, alebo obsahujú pôvodné poznatky, analýzy a závery založené na nových alebo existujúcich informáciách, ktoré by sa mohli použiť na informovanie o investičnej stratégii a ktoré by boli relevantné a spôsobilé ovplyvniť rozhodnutia obchodníka s cennými papiermi v mene klientov, ktorí uhrádzajú poplatky za takýto investičný prieskum.“.
Doterajšie odseky 18 a 19 sa označujú ako odseky 21 a 22.
18
54.§ 73d sa dopĺňa odsekmi 11 až 15, ktoré znejú:
„(11) Ak sa dohoda o kúpe alebo predaji finančného nástroja uzatvára pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ktoré bránia poskytovaniu informácií o nákladoch a poplatkoch podľa odseku 1 písm. d), obchodník s cennými papiermi môže poskytnúť informácie o nákladoch a poplatkoch v elektronickej podobe bez zbytočného odkladu po uzavretí transakcie, ak sú splnené tieto podmienky:
a)obchodník s cennými papiermi umožnil klientovi odložiť uzavretie transakcie, kým klient neprijme tieto informácie,
b)klient súhlasil s prijatím informácií bez zbytočného odkladu po ukončení transakcie.
(12) Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytovať informácie podľa tohto zákona klientovi alebo potenciálnemu klientovi v elektronickej podobe; to neplatí, ak klient alebo potenciálny klient ako neprofesionálny klient alebo potenciálny neprofesionálny klient požiadal o prijatie informácií v listinnej podobe, pričom obchodník s cennými papiermi poskytne tieto informácie bezodplatne v listinnej podobe.
(13) Obchodník s cennými papiermi je povinný ponúknuť klientovi pred uzavretím transakcie možnosť získať informácie podľa odseku 1 vrátane splnenia podmienok podľa odseku 11 telefonicky.
(14) Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať neprofesionálneho klienta alebo potenciálneho neprofesionálneho klienta, že informácie podľa odseku 13 možno poskytnúť v listinnej podobe.
(15) Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať existujúcich neprofesionálnych klientov, ktorí prijímali informácie požadované týmto zákonom v listinnej podobe, o skutočnosti, že tieto informácie sa im zašlú v elektronickej podobe najmenej osem týždňov pred odoslaním týchto informácií v elektronickej podobe. Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať existujúcich neprofesionálnych klientov o možnosti pokračovania v prijímaní informácií v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Obchodník s cennými papiermi je tiež povinný informovať existujúcich neprofesionálnych klientov o tom, že ak nepožiadajú o pokračovanie poskytovania informácií v listinnej podobe počas ôsmych týždňov, uskutoční sa automatický prechod na poskytovanie informácií v elektronickej podobe. Existujúcich neprofesionálnych klientov, ktorým sa poskytujú informácie podľa tohto zákona v elektronickej podobe obchodník s cennými papiermi nemusí o tejto skutočnosti informovať.“.
55.V § 73f ods. 1 sa za slovo „stratu“ vkladá čiarka a slová „jeho odolnosť voči riziku“ a slová „so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností“ sa nahrádzajú slovami „a ktoré zodpovedajú jeho odolnosti voči riziku a schopnosti znášať straty58ha)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58ha znie:
58ha) Čl. 54 a 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.“.
19
56.§ 73f sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo investičnej služby riadenie portfólia, ktoré zahŕňajú zámenu finančných nástrojov, je obchodník s cennými papiermi povinný získať potrebné informácie o investícii klienta a analyzovať náklady a prínosy zámeny finančných nástrojov. Pri poskytovaní investičného poradenstva je obchodník s cennými papiermi povinný informovať klienta, či prínosy prevyšujú náklady zámeny finančných nástrojov.“.
57.V § 73h ods. 1 písm. a) piaty bod a šiesty bod znejú:
„5. štruktúrovaných vkladov okrem tých, ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť riziku návratnosti alebo nákladom spojeným s predčasným ukončením platnosti produktu,
6. ostatných nekomplexných finančných nástrojov na účely tohto odseku,58hcb)“.
58.V § 73h ods. 1 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod.
59.V § 73h ods. 1 písm. c) sa slovo „vhodnosť“ nahrádza slovom „primeranosť“.
60.V § 73u ods. 1 sa za slová „73t“ vkladajú slová „okrem § 73d ods. 13 až 15.“.
61.Za § 73u sa vkladá § 73v, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠73v
Služby poskytované profesionálnym klientom
(1)Požiadavky podľa § 73d ods. 1 písm. d) sa nevzťahujú na služby poskytované profesionálnemu klientovi okrem investičného poradenstva a investičnej služby riadenie portfólia.
(2)Požiadavky podľa § 73f ods. 2 7 sa nevzťahujú na služby poskytované profesionálnemu klientovi, ak o to požiada v listinnej podobe alebo elektronickej podobe obchodníka s cennými papiermi.
(3)Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť záznamy o žiadostiach podaných v listinnej podobe podľa odseku 2.“.
62.§ 74 znie:
㤠74
Obchodník s cennými papiermi je povinný sústavne spĺňať požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.56acab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58hh, 58hi a 58j sa vypúšťajú.
63.§ 74b a 74c znejú:
㤠74b
(1)Rozsah a spôsob zverejňovania informácií obchodníkom s cennými papiermi ustanovuje osobitný predpis.58ja)
20
(2)Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať od obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom a od obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu58jaa)
a) zverejnenie informácií podľa osobitného predpisu58ja) častejšie ako raz ročne a určiť lehotu na ich zverejnenie,
b) zverejnenie dokumentov iných ako finančné výkazy prostredníctvom určených médií, najmä na webovom sídle obchodníka s cennými papiermi.
(3)Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať od materského obchodníka s cennými papiermi raz ročne zverejnenie informácií podľa § 71d ods. 1 3 a zoznamu akcionárov s kvalifikovanou účasťou v plnom rozsahu alebo formou odkazov na rovnocenné informácie za skupinu obchodníkov s cennými papiermi.
(4)Obchodník s cennými papiermi, ktorého priemerná hodnota súvahových aktív a podsúvahových aktív presahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku, je povinný v súlade s osobitným predpisom58ja) zverejniť informácie podľa osobitného predpisu.58jb)
§ 74c
(1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, je povinný mať zavedené riadne, účinné a úplné opatrenia, stratégie a postupy na priebežné hodnotenie a udržiavanie výšky, druhov a rozmiestnenia vnútorného kapitálu a likvidných aktív, ktoré považuje za primerané na krytie povahy a úrovne rizík, ktoré môže obchodník s cennými papiermi predstavovať pre iné osoby alebo ktorým je alebo môže byť tento obchodník s cennými papiermi vystavený.
(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný mať zavedené opatrenia, stratégie a postupy podľa odseku 1, ktoré vhodné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti vykonávaných činností obchodníka s cennými papiermi.
(3) Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, je povinný pravidelne vykonávať interné preskúmanie opatrení,