Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú ako iniciatívny materiál poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Marcinková, Juraj Krúpa a Petra Krištúfková.
Cieľom návrhu zákona je zvýšiť výšku materského poberaného policajtkou, policajtom, profesionálnou vojačkou alebo profesionálnym vojakom (ďalej len „poberateľ dávky“) z doteraz ustanovených 70 % čistého denného služobného platu na 75 % čistého denného služobného platu. Účelom návrhu zákona je zlepšenie sociálnej situácie a zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených nákladov na dieťa a poberateľa dávky v čase, kedy poberateľovi nie je umožnené z dôvodu tehotnosti alebo trvalej starostlivosti o novonarodené dieťa vykonávať štátnu službu. Na základe uvedeného bude výška materského poberaného podľa zákona č. 328/2002 Z. z. ustanovená obdobne, ako je stanovená výška materského poberaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa zvýšenie dávky materské zo súčasných 70 % čistého denného služobného platu na 75 % čistého denného služobného platu.
Materské vo výške 75 % čistého denného služobného platu sa navrhuje poskytnúť aj policajtke a profesionálnej vojačke, ktorej nemocenské zabezpečenie podľa zákona č. 328/2002 Z. z. skončilo počas trvania tehotenstva, avšak nárok na materské jej vznikol do ôsmich mesiacov od skončenia služobného pomeru.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona, vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu, od 1. júna 2021.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Marcinková, Juraj Krúpa a Petra Krištúfková
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve,
b) v sekundárnom práve,
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter návrhu zákona sa body 4 a 5 nevypĺňajú.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V roku 2021 sa v nadväznosti na navrhované zvýšenie sumy materského o 5 % zo súčasných 70 % na 75 % čistého denného služobného platu policajta alebo vojaka predpokladá dopad na rozpočet verejnej správy vo výške približne 166 000 eur. V nasledujúcich rokoch 2022 a 2023 sa predpokladá dopad na rozpočet verejnej správy o približne rovnakú sumu. Pri stanovení nákladov sme vychádzali z priemerného počtu 610 poberateľov materského v roku 2020.
Materské ako dávka nemocenského zabezpečenia je poskytované z prostriedkov osobitných účtov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a Ministerstva financií Slovenskej republiky, resp. Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.
Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv, nakoľko jeho cieľom je zvýšiť finančné zabezpečenie policajtov a vojakov v čase, kedy z dôvodu tehotnosti alebo trvalej starostlivosti o novonarodené dieťa nemôžu vykonávať štátnu službu. Pozitívne ovplyvnenými skupinami majú byť policajtky, policajti, profesionálne vojačky a profesionálni vojaci, ktorým vznikne nárok na materské podľa zákona č. 328/2002 Z. z.
Návrh zákona nebude mať žiaden vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov