NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-290/2021
430a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie (tlač 430) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 421 z 22. februára 2021 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie (tlač 430) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
2
Určil zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu vo výboroch.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie (tlač 430) prerokovali 24. februára 2021 a odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov súhlasiť s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky z 18. februára 2021 č. 97. (Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 224, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo uznesením č. 81).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa ako gestorský výbor uzniesol, že odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh na opakované predĺženie núdzového stavu schváliť.
Návrh informácie o prerokovaní návrhu vlády Slovenskej republiky vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na 63. schôdzi 24. februára 2021. Informácia o prerokovaní návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 430a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 225 z 24. februára 2021.
3
Týmto uznesením výbor zároveň poveril poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála a Radovana Marcinčina, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky plnili úlohu spravodajcov k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie (tlač 430).
Milan Vetrák v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 24. februára 2021
4
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Číslo: CRD-290/2021
Návrh
UZNESENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ........................... 2021
k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie (tlač 430)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
s ú h l a s í
s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky z 18. februára 2021 č. 97.