VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-3181/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
430
Návrh
vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ú h l a s í
s opakovaným predĺžením núdzového stavu, vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky z 18. februára 2021 č. 97
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava február 2021