DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Martin Beluský a Magdaléna Sulanová predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Cieľom legislatívneho návrhu je ústavné zakotvenie ochrany tradičného a stáročiami osvedčeného modelu rodiny, v ktorej môžu vychovávať deti a mať ostatné rodičovské práva výlučne páry opačného pohlavia, t. j. páry zložené z matky ženy a otca muža. A súčasne aj zakotvenie nemennosti pohlavia človeka, určeného pri jeho narodení.
Tradičná rodina zložená z muža, ženy a detí predstavuje základnú bunku civilizovanej spoločnosti a je hlavným predpokladom na úspešné prežitie a rozvoj národa. Manželstvo, resp. partnerstvo muža a ženy dva neoddeliteľné významy, nielen pre manželov a spoločnosť, ale zvlášť pre deti. Prvý význam je v budovaní hlbokého vzťahu lásky medzi manželmi. Druhý význam je vo vytváraní bezpečného prostredia pre privádzanie detí na svet a ich výchovu. Heterosexuálne, monogamné, verné a trváce manželstvá, kde biologickí rodičia vychovávajú svoje deti v harmonickom vzťahu lásky, sú najlepším prostredím pre vývoj detí.
Tento ideálny prípad sa z rôznych dôvodov, žiaľ, nie vždy podarí zrealizovať. Množstvo detí je osirelých alebo opustených a odkázané buď na inštitucionalizovanú starostlivosť zo strany štátu alebo na starostlivosť zo strany rôznych náhradných opatrovateľov. Súčasné znenie Ústavy Slovenskej republiky však nevylučuje možnosť prijímať do budúcnosti zákony, zavádzajúce adopcie takýchto detí homosexuálnymi pármi.
To je mimoriadne nebezpečné najmä v súčasnosti, keď sa po celom svete postupnou „salámovou metódou“ čoraz otvorenejšie presadzujú zvrátené liberálne trendy snažiace sa o rozvrátenie tradičného zdravého modelu rodiny a vôbec celej ľudskej spoločnosti. teraz sa vo viacerých západoeurópskych štátoch uplatňuje mimoriadne škodlivá tzv. genderideológia, prerastajúca do takých extrémnych rozmerov, že sa v oficiálnych dokumentoch nahrádzajú pojmy „otec“ a „matka“ pojmami „rodič 1“ a „rodič 2“. Pri tomto neustále rastúcom tlaku liberálnych lobistov v celej Európe tak môže nastať už v blízkej budúcnosti situácia, že deti skončia zákonným spôsobom v rukách homosexuálov.
Deťom vyrastajúcim v takomto zvrátenom prostredí nebudú nielenže vytvorené podmienky pre zdravý fyzický a duševný rozvoj, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa stanú aj
obeťami sexuálneho zneužívania. Ich schopnosť vytvárať zdravé partnerské vzťahy bude vážne narušená obrazom zvráteného vzťahu opatrovateľov, ktorý budú vidieť vo svojej domácnosti. Takto vychovávané deti budú s väčšou pravdepodobnosťou inklinovať k sexuálnym deviáciám, ktoré budú vidieť u svojich opatrovateľov.
Ochrana tradičného modelu rodiny je mimoriadne dôležitá aj vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj v Slovenskej republike. Preto je nevyhnutné všemožne podporovať vytváranie takých rodín, ktoré zabezpečujú budúcnosť slovenskej spoločnosti.
Preto v záujme ochrany tradičného modelu rodiny a najmä v záujme ochrany detí pred zvráteným životným štýlom a sexuálnym zneužívaním navrhujeme ústavné zakotvenie princípu, že rodičom môže byť len otec muž a matka - žena. Tento ústavný princíp tak vylúči možnosť prijímať do budúcnosti pod liberálnym tlakom zákony, ktoré by umožňovali adopciu detí homosexuálnymi pármi.
V nadväznosti na ochranu tradičného modelu rodiny je nemenej dôležité ústavne zakotvenie nemennosti pohlavnej identity človeka, určenej jeho pohlavím pri narodení. Súčasný stav legislatívy na Slovensku totiž umožňuje deviantom, ktorí sa považujú za tzv. transsexuálov meniť svoje pohlavie z právneho aj medicínskeho hľadiska. Do budúcnosti tiež nie je vylúčené, že zákony umožnia, aby sa niektorí devianti oficiálne považovali aj za súčasť tzv. „tretieho neutrálneho pohlavia“, ako je to bežné teraz v niektorých štátoch Európskej únie, napríklad v Nemecku či v Holandsku.
Takéto zvrátené liberálne trendy ohrozujúce morálku, mravnosť a zdravý vývoj spoločnosti, nesmú mať oporu v slovenskej legislatíve, obzvlášť ak chceme pamätať na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo, zakotvené aj v preambule Ústavy Slovenskej republiky.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Ustanovuje sa nemennosť pohlavnej identity človeka, určenej jeho pohlavím pri narodení. V zmysle Ústavy SR tak nebude možné meniť pohlavie človeka z právneho ani medicínskeho hľadiska, či na opačné pohlavie alebo na neexistujúce pohlavie tzv. „tretie neutrálne pohlavie“, vymyslené rôznymi deviantami a ultraliberálmi.
K bodu 2
Ústavne sa zakotvuje princíp, že rodičia len otec muž a matka žena. Tým sa vylučuje možnosť priznania akýchkoľvek rodičovských práv homosexuálnym párom, vrátane adopcie detí týmito pármi.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.